กองบริหารงานบุคคล
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...สำนักงานอธิการบดี...กองบริหารงานบุคคล.......
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 360,000.00 95,747.00 40,249.00 32,249.00 23,249.00 124,747.00 23,249.00 23,249.00 78,249.00 69,747.00 23,249.00 23,249.00 23,249.00 69,747.00 23,249.00 23,249.00 23,249.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
209,166.15 76,921.68 38,623.21 16,004.50 22,293.97 - - - - 42,123.21 9,473.00 32,650.21 - - - - -
8
งบรายได้
64,800.00 16,800.00 - 16,800.00 - - - - - - - - - - - - -
9
1. กิจกรรม งานดำเนินงาน/บริหารงานทั่วไป
แผน 209,000.00 52,248.00 17,416.00 17,416.00 17,416.00 52,248.00 17,416.00 17,416.00 17,416.00 52,248.00 17,416.00 17,416.00 17,416.00 52,248.00 17,416.00 17,416.00 17,416.00
10
ผล
งบแผ่นดิน
176,000.00 59,118.53 28,833.00 14,667.00 15,618.53 - 41,160.21 8,510.00 32,650.21 -
11
งบรายได้
33,000.00 - - - - - - -
12
2. กิจกรรมซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
แผน 30,000.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
13
ผล
งบแผ่นดิน
15,000.00 600.00 600.00 - - - - -
14
งบรายได้
15,000.00 - - - -
15
3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร แผน 55,000.00 - - - - 55,000.00 - - 55,000.00 - - - - - - -
16
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - - - -
17
งบรายได้
- - - - - - - -
18
4. กิจกรรม งานดำเนินงาน ค่าครุภัณฑ์
แผน 26,000.00 26,000.00 17,000.00 9,000.00 - - - -
19
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - - - -
20
งบรายได้
16,800.00 16,800.00 - 16,800.00 - - - -
21
5. กิจกรรม ค่าสาธารณูปโภค
แผน 40,000.00 9,999.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 9,999.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 9,999.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 9,999.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00
22
ผล
งบแผ่นดิน
18,166.15 17,203.15 9,190.21 1,337.50 6,675.44 - 963.00 963.00 -
23
งบรายได้
- - - - -
24
6. กิจกรรม.....................................
แผน - - - - -
25
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
26
งบรายได้
- - - - -
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu