ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
AAA hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 224 tỷ đồng EPS đạt x đồng
2
ACB hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của ngân hàng đạt 7174 tỷ đồng EPS đạt 2600 đồng
3
AGG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 204,6 tỷ đồng EPS đạt 2473 đồng
4
AMV hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 42 tỷ đồng EPS đạt 516 đồng ( giảm mạnh)
5
ANV hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 74 tỷ đồng EPS đạt 585 đồng ( Q3 LỖ ròng 13 tỷ đồng)
6
APC 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 2,6 tỷ đồng EPS đạt 132 đồng ( giảm mạnh, Q3 LỖ ròng 6,3 tỷ đồng)
7
APH hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 42 tỷ đồng EPS đạt x đồng
8
ASM hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 466 tỷ đồng EPS đạt 1801 đồng
9
BCC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 93,7 tỷ đồng EPS đạt 761 đồng ( Q3 LỖ ròng 6 tỷ đồng)
10
BCG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 508,7 tỷ đồng EPS đạt x đồng
11
BCM hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 988 tỷ đồng EPS đạt 685 đồng ( giảm mạnh)
12
BFC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 138,7 tỷ đồng EPS đạt 2183 đồng
13
BMP hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 99,8 tỷ đồng EPS đạt 1220 đồng ( giảm mạnh)
14
BVH hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 1333 tỷ đồng EPS đạt 1795 đồng
15
BWE hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 500 tỷ đồng EPS đạt 2180 đồng
16
C32 hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 44 tỷ đồng EPS đạt 2934 đồng ( giảm mạnh)
17
C47 hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 23,5 tỷ đồng
18
C4G hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 56,3 tỷ đồng EPS đạt 563 đồng
19
CCL hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 55,6 tỷ đồng EPS đạt 1057 đồng
20
CEO hợp nhất 9 tháng năm lỗ ròng hơn 128 tỷ đồng
21
CII hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 34 tỷ đồng EPS đạt 136 đồng ( giảm mạnh)
22
CKG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 77 tỷ đồng EPS đạt 687 đồng ( giảm mạnh)
23
CLL hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 66,8 tỷ đồng EPS đạt 1966 đồng
24
CTI hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 34 tỷ đồng EPS đạt 624 đồng ( Q3 LỖ ròng 6,3 tỷ đồng)
25
CTR hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 245 tỷ đồng EPS đạt 2640 đồng
26
CTS hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 196,7 tỷ đồng EPS đạt 1849 đồng
27
DCL hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 60 tỷ đồng EPS đạt 1060 đồng
28
DCM hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 819 tỷ đồng EPS đạt 1435 đồng
29
DGW hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 330 tỷ đồng EPS đạt 4420 đồng
30
DIG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 42 tỷ đồng ( giảm mạnh)
31
DLG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 29 tỷ đồng EPS đạt 98 đồng
32
DPG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 253 tỷ đồng EPS đạt 4005 đồng
33
DPR hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 139 tỷ đồng EPS đạt 3338 đồng
34
DRC lũy kế 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 203,6 tỷ đồng EPS đạt 1714 đồng
35
DRH hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 6,2 tỷ đồng EPS đạt 93 đồng ( giảm mạnh)
36
DTA lũy kế 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 4,3 tỷ đồng
37
DVN hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 162 tỷ đồng EPS đạt 685 đồng
38
EVE hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 15 tỷ đồng EPS đạt 398 đồng
39
FCN hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 69 tỷ đồng EPS đạt 551 đồng
40
FLC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 73,5 tỷ đồng EPS đạt 99 đồng
41
FMC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 162 tỷ đồng EPS đạt 2873 đồng
42
FPT hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 3031 tỷ đồng EPS đạt 3347 đồng
43
FRT hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 108,5 tỷ đồng EPS đạt 1373 đồng
44
GAS hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 6709 tỷ đồng EPS đạt 3357 đồng
45
GEX hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 836 tỷ đồng EPS đạt 1484 đồng
46
GIL hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 204 tỷ đồng EPS đạt 5804 đồng
47
GMD hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 415 tỷ đồng EPS đạt 1267 đồng
48
GVR hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 2818 tỷ đồng EPS đạt 705 đồng
49
HAH hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 242 tỷ đồng EPS đạt 4805 đồng
50
HAI hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 8,3 tỷ đồng EPS đạt 46 đồng
51
HAX hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 34 tỷ đồng ( Q3 LỖ ròng 33 tỷ đồng)
52
HBC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 80,5 tỷ đồng EPS đạt x đồng
53
HDC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 210 tỷ đồng EPS đạt X đồng
54
HDG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 570 tỷ đồng EPS đạt đồng ( giảm mạnh)
55
HQC lũy kế 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 3 tỷ đồng ( giảm mạnh)
56
HT1 hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 316 tỷ đồng EPS đạt 830 đồng (giảm mạnh, Q3 LỖ , )
57
HTN hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 142,7 tỷ đồng ( giảm mạnh)
58
HUT hợp nhất 9 tháng năm lỗ ròng hơn 134 tỷ đồng
59
IDC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 453,5 tỷ đồng EPS đạt 1512 đồng
60
IDI hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 52 tỷ đồng EPS đạt 229 đồng
61
IJC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 554 tỷ đồng EPS đạt 2519 đồng
62
ITA hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 173 tỷ đồng EPS đạt 184 đồng
63
ITC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 59 tỷ đồng EPS đạt 747 đồng
64
KBC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 571,7 tỷ đồng EPS đạt 1217 đồng ( Q3 LỖ ròng 68 tỷ đồng)
65
KDH hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 788 tỷ đồng EPS đạt 1190 đồng
66
KSB hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 176 tỷ đồng EPS đạt 2049 đồng ( giảm mạnh)
67
LCG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 161 tỷ đồng ( giảm mạnh)
68
LDG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 31,7 tỷ đồng EPS đạt 126 đồng
69
LHG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 271 tỷ đồng EPS đạt x đồng
70
LIG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 16 tỷ đồng EPS đạt 250 đồng
71
LTG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 260,5 tỷ đồng EPS đạt 2748 đồng
72
MBG lũy kế 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 28,4 tỷ đồng EPS đạt 404 đồng
73
MBS lũy kế 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 415,8 tỷ đồng EPS đạt X đồng
74
MHC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 83 tỷ đồng ( Q3 LỖ ròng 41 tỷ đồng)
75
MPC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 544 tỷ đồng EPS đạt 2729 đồng
76
MSN hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 2126 tỷ đồng EPS đạt 1806 đồng
77
MSR hợp nhất 9 tháng năm lỗ ròng hơn 270,7 tỷ đồng
78
MWG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của ngân hàng đạt 3336 tỷ đồng
79
NLG hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 709 tỷ đồng EPS đạt 2365 đồng
80
NTL lũy kế 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 138,7 tỷ đồng EPS đạt 2273 đồng
81
NVT hợp nhất 9 tháng năm lỗ ròng hơn 38 tỷ đồng
82
OGC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 85 tỷ đồng EPS đạt 283 đồng
83
PAN hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 121 tỷ đồng EPS đạt 581 đồng
84
PDR hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 1111 tỷ đồng EPS đạt 2210 đồng
85
PET hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 155 tỷ đồng EPS đạt 1616 đồng
86
PGC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 91,7 tỷ đồng EPS đạt 1520 đồng
87
PGS hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 56 tỷ đồng EPS đạt 1085 đồng
88
PHR hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 305 tỷ đồng EPS đạt 2252 đồng ( giảm mạnh)
89
PLC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 147 tỷ đồng EPS đạt 1820 đồng
90
PLX hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 2235 tỷ đồng EPS đạt 1558 đồng
91
PNJ hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 575,7 tỷ đồng EPS đạt 2529 đồng ( Q3 LỖ ròng 159 tỷ đồng)
92
POW hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 1841,5 tỷ đồng EPS đạt 786 đồng
93
PVB hợp nhất 9 tháng năm lỗ ròng hơn 20,6 tỷ đồng EPS đạt âm 955 đồng
94
PVC hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 2,1 tỷ đồng EPS đạt 13 đồng
95
PVD hợp nhất 9 tháng năm lỗ ròng hơn 30,4 tỷ đồng
96
PVG 9 tháng năm 2020 LNST chỉ đạt 11,6 tỷ đồng
97
PVL hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 18,7 tỷ đồng
98
PVS hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty đạt 517,6 tỷ đồng
99
QBS hợp nhất 9 tháng năm lỗ ròng hơn 97,6 tỷ đồng EPS đạt âm 1407 đồng
100
SAM hợp nhất 9 tháng năm 2020 LNST của công ty chỉ đạt 58,6 tỷ đồng EPS đạt 167 đồng