ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Tuần: Từ ngày......................Đến ngày...........................Tuần: Từ ngày......................Đến ngày...........................
2
ThứTiếtBuổi: SángThứTiếtBuổi:Chiều
3
LớpMônPPCTTiêu đề bài dạy
Dụng cụ dạy học
LớpMônPPCTTiêu đề bài dạy
Dụng cụ dạy học
4
2121
5
27B2
6
33
7
44
8
3131
9
22
10
33
11
44
12
4141
13
22
14
33
15
44
16
5151
17
22
18
33
19
44
20
6161
21
22
22
33
23
44
24
7171
25
22
26
33
27
44
28
Phê duyệt của Tổ trưởng chuyên môn.Phê duyệt của Tổ trưởng chuyên môn.
29
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
30
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
31
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100