ทะเบียน_ลูกจ้างชั่วคราว
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ทะเบียนลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่
2
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุลเลขประชาชนวดป.เกิดตำแหน่งวันที่จ้างอัตราจ้างวุฒิที่ใช้สมัครวุฒิสูงสุดสถาบันที่จบการศึกษาประเภทการจ้าง/แงหล่งงบประมาณหน่วยงานที่จ้างสถานที่ปฏิบัติงานใบประกอบวิชาชีพเลขที่หมายเหตุ
3
นางสมหวัง เยี่ยมมโน3310500284191พสอ.25515,360ม.6ม.6สอ.โคกสูง-คูขาด ต.โคกสูง สสอ.หนองกี่
4
นางทองมา สารนอก3310500284131คนงานทำความสะอาด25514,230ป.6ป.6สอ.โคกสูง-คูขาด ต.โคกสูง สสอ.หนองกี่
5
นางโอ นาคินชาติ3310401241817พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย (พสอ.)25515,685ม.3ปริญญาตรีสอ.โคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง สสอ.หนองกี่
6
นายปริญญา แซ่หุ่น3700900068602เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล25514,640มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )สอ.โคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง สสอ.หนองกี่
7
น.ส.นาถตยา ศรีพระจันทร์1310500094069พนักงานหมอนวดแผนไทย25514,640ประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย(เภสัชกรรมไทย)ประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย(เภสัชกรรมไทย)สอ.โคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง สสอ.หนองกี่
8
น.ส.ดวงเดือน โพธิ์คำ1310400045040จพ.ทันตสาธารณสุขชุมชน25518,050ประกาศนียบัตร สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุขชุมชน)ประกาศนียบัตร สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุขชุมชน)สอ.หนองไผ่ ต.เมืองไผ่ สสอ.หนองกี่
9
นายสมศักดิ์ สุขแสวง3310500482529พสอ.25515,685ม.3ม.3สอ.หนองไผ่ ต.เมืองไผ่ สสอ.หนองกี่
10
น.ส.แสงระวี ปรูกระโทก1310500093844จพ.สาธารณสุขชุมชน25517,890ประกาศนียบัตร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชนประกาศนียบัตร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชนสอ.ขามน้อย ตำบลเย้ยปราสาท สสอ.หนองกี่
11
นายสำราญ นนทจันทร์ 3310500105253พสอ.25515,685มัธยมศึกษาปีที่ 3ปริญญาตรีสอ.ขามน้อย ตำบลเย้ยปราสาท สสอ.หนองกี่
12
น.ส.พรุ่งสว่าง นามโคตร3310500313468จนท.บันทึกข้อมูล25514,850มัธยมศึกษาปีที่ 3มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6)สอ.ขามน้อย ตำบลเย้ยปราสาท สสอ.หนองกี่
13
นางศิริรัตน์ เมินกระโทก1310400013113พยาบาลวิชาชีพ255114,230พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์สอ.ดอนอะราง ต.ดอนอะราง สสอ.หนองกี่
14
น.ส.ศิริรัตน์ เภสัชชา3310500435997จนท.บันทึกข้อมูล25514,740ม.3ม.6สอ.ดอนอะราง ต.ดอนอะราง สสอ.หนองกี่
15
น.ส.สมพร พื้นดงเค็ง3310500462145พสอ.25514,000ม.3ม.3สอ.ดอนอะราง ต.ดอนอะราง สสอ.หนองกี่
16
น.ส.พนาลี รันน์ประโคน3310700072502คนงานทำความสะอาด25515,410ป4ป4สอ.ดอนอะราง ต.ดอนอะราง สสอ.หนองกี่
17
นางอรทัย เปลี่ยนไธสง3310500519210พสอ.25515,360ม.3ม.3สอ.ลุงขี้หนู ตำบลท่าโพธิ์ชัย สสอ.หนองกี่
18
น.ส.ปวีนา ทองอาบ1310500101782เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล25514,850ม.3ม.6สอ.ลุงขี้หนู ตำบลท่าโพธิ์ชัย สสอ.หนองกี่
19
น.ส.วิไลพร เด็ดประโคน1310800015954จพ.สาธารณสุขชุมชน25518,210ประกาศนียบัตร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชนประกาศนียบัตร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชนสอ.โคกสะอาด ต.ดอนอะราง สสอ.หนองกี่
20
น.ส.ขอนแก่น พิมพา3310500533981พสอ.25515,360ม.3สอ.โคกสะอาด ต.ดอนอะราง สสอ.หนองกี่
21
น.ส.มนัสวี อุปฮาด3310500479498เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล25515,310ม.3ป.ตรีบริหารธุรกิจแขนงการตลาดสอ.โคกสะอาด ต.ดอนอะราง สสอ.หนองกี่
22
นางบัวไข คชเสียนสืบ1310500009939พสอ.25515,360ม.3ม.3สอ.สระขุด ตำบลทุ่งกระเต็น สสอ.หนองกี่
23
นายสันติ อาสานอก1310500080544จนท.บันทึกข้อมูล25515,310ปริญญาตรี ( คอมพิวเตอร์ )ปริญญาตรี ( คอมพิวเตอร์ )สอ.สระขุด ตำบลทุ่งกระเต็น สสอ.หนองกี่
24
นางวันเพ็ญ ขอสุข1310500019270พยาบาลวิชาชีพ255114,230พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์สอ.หนองกี่ ตำบลหนองกี่ สสอ.หนองกี่
25
น.ส.หนูทิพย์ บุญปลูก3310500302512พสอ.25515,520มัธยมศึกษาปีที่ 3มัธยมศึกษาปีที่ 3สอ.หนองกี่ ตำบลหนองกี่ สสอ.หนองกี่
26
นางสังวาล ทองอ่อน2450200023589เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล25514,850มัธยมศึกษาปีที่ 6มัธยมศึกษาปีที่ 6สอ.หนองกี่ ตำบลหนองกี่ สสอ.หนองกี่
27
นางสโรชา ดัดตนรัมย์3311200135573เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล25514,850ศิลปศาสตรบัณฑิตปริญญาตรีสอ.บุกระสัง ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
28
นางทองทิพย์ กรมกระโทก3310500069907ลูกจ้างทำความสะอาด25515,520ประถมศึกษาปีที่ 6ประถมศึกษาสอ.บุกระสัง ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
29
นางดวงตา พงษ์สถิตย์3460600322166ลูกจ้างนวดแผนไทย25513,000ประถมศึกษาปีที่ 6มัธยมศึกษาตอนต้นสอ.บุกระสัง ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
30
น.ส.รำพึง วุฒิยา1310500084152จพ.สาธารณสุขชุมชน25517,890ประกาศนียบัตร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชนประกาศนียบัตร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชนสอ.ขามใหญ่ ต.เมืองไผ่ สสอ.หนองกี่
31
นายเทียม ดวงคำ3310500497208พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข25515,520มัธยมศึกษาปีที่ 6มัธยมศึกษาปีที่ 6สอ.ขามใหญ่ ต.เมืองไผ่ สสอ.หนองกี่
32
น.ส.ปิม แก้วก่อง3310500501906พนักงานบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล25514,850มัธยมศึกษาปีที่ 6มัธยมศึกษาปีที่ 6สอ.ขามใหญ่ ต.เมืองไผ่ สสอ.หนองกี่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Loading...