EECON41_Presentation_Status
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHI
1
EECON41 - Paper Presentation 21 November 2018
EECON41 - Paper Presentation 21 November 2018
2
3
Time 13.00-15.00
Time 15.20-17.40
4
5
Room ปทุมวันRoom ปทุมวัน
6
SessionPW-01 SessionPW-02
7
Chair person
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์
นำเสนอเสร็จแล้ว
Chair person
ดร. สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์
นำเสนอเสร็จแล้ว
8
InstituteRMUTTInstituteRSU
9
10
TimePaper IDPaper TitleStatusTimePaper IDPaper TitleStatus
11
13.00-13.20IPW1Review of wind turbine technologies and Combined Scheme for DFIG FRT Capability15.20-15.40PW06/28แนวทางการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนภาคพื้นดินกรณีฟ้าผ่าทางตรงนำเสนอเสร็จแล้ว
12
13.20-13.40PW01/032การประมาณการลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงานภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการปรับอุณหภูมิภายในอาคารนำเสนอเสร็จแล้ว15.40-16.00PW07/35การประมาณรัศมีดักรับฟ้าผ่าสมมูลและวิเคราะห์จำนวนการเกิดฟ้าผ่าต่อปีของแท่งตัวนำล่อฟ้าแนวดิ่ง นำเสนอเสร็จแล้ว
13
13.40-14.00PW02/057การศึกษาผลกระทบต่อระดับแรงดันและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อมีระบบรถโดยสารไฟฟ้าแบบโทรลลีล้อยางนำเสนอเสร็จแล้ว16.00-16.20PW08/216การวิเคราะห์ความสามารถที่สังเกตได้ในการประมาณค่าตัวแปรสถานะของระบบไฟฟ้าย่านอุตสาหกรรม ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์นำเสนอเสร็จแล้ว
14
14.00-14.20PW03/076ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบหนึ่งแกนสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์นำเสนอเสร็จแล้ว16.20-16.40PW09/3การทดสอบหาแรงดันเบรกดาวน์ของแกปอากาศทรงกลม – ระนาบนำเสนอเสร็จแล้ว
15
14.20-14.40PW04/011การศึกษาเสถียรภาพแรงดันในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีแหล่งกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์นำเสนอเสร็จแล้ว16.40-17.00PW10/16Ground Electrode Resistance Calculation Using Finite Element Methodนำเสนอเสร็จแล้ว
16
14.40-16.00PW05/100ระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ณ เกาะห้องนำเสนอเสร็จแล้ว17.00-17.20PW11/109ผลกระทบจากการต่อลงดินต่อแรงดันปลอกโลหะของสายเคเบิลใต้ดิน 22 กิโลโวลต์นำเสนอเสร็จแล้ว
17
17.20-17.40PW25ผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาต่อระบบจำหน่ายแรงดันต่ำนำเสนอเสร็จแล้ว
18
19
Room ปทุมมาศRoom ปทุมมาศ
20
SessionPE-01 SessionPE-02
21
Chair person
ผศ.ดร. วันชัย ทรัพย์สิงห์
นำเสนอเสร็จแล้ว
Chair person
ดร. ณัฐพงษ์ โปธิ
นำเสนอเสร็จแล้ว
22
InstituteRSUInstituteUP
23
24
TimePaper IDPaper TitleStatusTimePaper IDPaper TitleStatus
25
13.00-13.20IPE2/235Design of Light Electric Vehicle for Commercial Useนำเสนอเสร็จแล้ว15.20-15.40PE06/131State Observer-Based Parameter Estimation for PMSM Drive by using Extended Luenberger Obseverนำเสนอเสร็จแล้ว
26
13.20-13.40PE01/74MATHEMATICAL MODEL OF A HIGH STEP-UP SINGLE-SWITCH CONVERTER.นำเสนอเสร็จแล้ว15.40-16.00PE07/132State Observer-Based Parameter Estimation for PMSM Drive by using Non-linear State Observerนำเสนอเสร็จแล้ว
27
13.40-14.00PE02/75THE FUZZY CONTROL FOR A HIGH STEP-UP SINGLE-SWITCH BOOST CONVERTERนำเสนอเสร็จแล้ว16.00-16.20PE08/69การควบคุมอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ แบบคาสเคด สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าหนึ่งเฟสที่มีฟังก์ชันการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้วิธีการรบกวนและสังเกตนำเสนอเสร็จแล้ว
28
14.00-14.20PE03/24การสังเกตพฤติกรรมความผิดพร่องสวิตช์เปิดวงจรของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์เรียงต่อกันสามขั้นที่ถูกควบคุมนำเสนอเสร็จแล้ว16.20-16.40PE09/20การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงจำลองชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนนำเสนอเสร็จแล้ว
29
14.20-14.40PE04/172ระบบอัดประจุสำหรับอนุกรมตัวเก็บประจุยิ่งยวดโดยวงจรแปลงผันชนิดฟอร์เวิร์ดและหม้อแปลงหลายขดลวดนำเสนอเสร็จแล้ว16.40-17.00PE10/174การออกแบบหม้อแปลงพลานาร์วงจรพุช-พูลคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุตด้วยซิงโครนัสเรกติไฟล์ชนิดหลายขดลวดสำหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นำเสนอเสร็จแล้ว
30
14.40-15.00PE05/221วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์แบบอินเตอร์ลีฟ 4 เฟสสำหรับระบบซูเปอร์ชำร์จเจอร์ไฟฟ้ำนำเสนอเสร็จแล้ว17.00-17.20PE11/80การประยุกต์คอนเวอร์เตอร์แบบแยกโดดทางไฟฟ้าเป็นวงจรส่วนหน้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บนพื้นฐานวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบพุช-พูลเรโซแนนซ์ที่มีอัตราการขยายแรงดันด้านออกสูงนำเสนอเสร็จแล้ว
31
32
33
Room ปทุมชาติRoom ปทุมชาติ
34
SessionGN-01 SessionGN-02
35
Chair person
ผศ.ดร. สมชัย หิรัญวโดรม
นำเสนอเสร็จแล้ว
Chair person
ผศ. เดชา วิไลรัตน์
กำลังนำเสนอ
36
InstituteRMUTTInstituteMU
37
38
TimePaper IDPaper TitleStatusTimePaper IDPaper TitleStatus
39
13.00-13.20GN01/10การโค่นล้มของเสาไฟฟ้าคอนกรีต กฟน. เนื่องจากอิทธิพลของสายเคเบิลสื่อสารโทรคมนาคมนำเสนอเสร็จแล้ว15.20-15.40GN07/45เอ็มพีพีทีโหมดการเลื่อนที่มีอัลกอริทึมพีแอนด์โอสำหรับวงจรแปลงผันพีวีสองภาคนำเสนอเสร็จแล้ว
40
13.20-13.40GN02/19วิเคราะห์การจ่ายโหลดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและพลังงานสูญเสียรวมของหม้อแปลงไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์นำเสนอเสร็จแล้ว15.40-16.00GN08/47การพัฒนาระบบให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติสำหรับแปลงเกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นำเสนอเสร็จแล้ว
41
13.40-14.00GN03/23การออกแบบชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้อบขนาดเล็กด้วยไมโครคอนโทรเลอร์นำเสนอเสร็จแล้ว16.00-16.20GN09/48การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถขนส่งวัสดุอัตโนมัติด้วยวิธีระบบมดแบบกำหนดขอบเขตสูงสุด-ต่ำสุดที่ถูกปรับปรุงเพิ่มเติมนำเสนอเสร็จแล้ว
42
14.00-14.20GN04/38แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุมความร้อนสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลขนาดเล็กนำเสนอเสร็จแล้ว16.20-16.40GN10/61ระบบสายพานอัตโนมัติคัดแยกมะขามขึ้นราในฝักนำเสนอเสร็จแล้ว
43
14.20-14.40GN05/41แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุมความเข้มแสงหลอดไฟ LED ที่ใช้ในการปลูกพืชนำเสนอเสร็จแล้ว16.40-17.00GN11/81เครื่องบันทึกค่ากำลังไฟฟ้าชนิดต่อเนื่องแบบไร้สายสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์นำเสนอเสร็จแล้ว
44
14.40-15.00GN06/44การลดทอนระยะเวลาแก้สมการเชิงเส้นสำหรับการคำนวณค่าสนามไฟฟ้าด้วยอัลกอรึทึมคัทฮิลล์ แมคกีนำเสนอเสร็จแล้ว17.00-17.20GN12/83การพัฒนาวิธีการวัดมุมในการวิเคราะห์หยดน้ำโดยวิธีการประมวลผลภาพเพื่อประเมินระดับของความไม่ชอบน้ำของผิวฉนวนไฟฟ้านำเสนอเสร็จแล้ว
45
17.20-17.40GN13/92เทคนิคการพิจารณาเพื่อการเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ในโรงงานขนาดใหญ่นำเสนอเสร็จแล้ว
46
47
Room ปทุมทิพย์Room ปทุมทิพย์
48
SessionCM-01SessionCT-01
49
Chair person
รศ.ดร.พงศธร เศรษฐีธร
นำเสนอเสร็จแล้ว
Chair person
ดร. ธรรมรส รักธรรม
นำเสนอเสร็จแล้ว
50
InstituteMUInstituteUBU
51
52
TimePaper IDPaper TitleStatusTimePaper IDPaper TitleStatus
53
13.00-13.20ICM1/224Reduction of RSSI Variation Caused by Human Movements in a RSSI-based Indoor Localization System นำเสนอเสร็จแล้ว15.20-15.40ICT1/230
 การประยุกต์ใช้ PLC ในการควบคุมตำแหน่งผ่านสมาร์ทโฟน
นำเสนอเสร็จแล้ว
54
13.20-13.40CM01/193เรโซเนเตอร์อันดับที่ศูนย์บนโครงสร้างเสมือนเห็ดสำหรับการตรวจรู้ความเข้มข้นของเหลวผสมในสารละลายโซเดียมคลอไรด์นำเสนอเสร็จแล้ว15.40-16.00CT01/215Automatic Flaw Detection using MSSIM in Ultrasound Imaging of Steel Plateนำเสนอเสร็จแล้ว
55
13.40-14.00CM02/182สายอากาศแนวระนาบต้นทุนต่ำโดยใช้แผ่นฐานรองไดอิเล็กตริกจากการพิมพ์สามมิตินำเสนอเสร็จแล้ว16.00-16.20CT02/50การตรวจจับฮาร์มอนิกแบบปรับตัวด้วยโครงข่ายประสาท สำหรับวงจรกรองกำลังแอกทีฟในระบบไฟฟ้าสามเฟสสี่สายนำเสนอเสร็จแล้ว
56
14.00-14.20CM03/218สายอากาศรูปทรงคล้ายยากิ – อูดะ มัลติอินพุต มัลติเอาต์พุต สำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายนำเสนอเสร็จแล้ว16.20-16.40CT03/160การประยุกต์การค้นหาแบบนกกาเหว่าเชิงดัดแปรเพื่อออกแบบตัวควบคุม PID อย่างเหมาะสมสำหรับระบบคุมค่าแรงดันอัตโนมัตินำเสนอเสร็จแล้ว
57
14.20-14.40CM04/95สายอากาศแท็กอาร์เอฟไอดีย่านยูเอชเอฟที่มีความยืดหยุ่นที่ใช้วงจรข่ายการแมตช์รูป T สำหรับร่างกายมนุษย์นำเสนอเสร็จแล้ว16.40-17.00CT04/65การประยุกต์ใช้การควบคุมค่า pH โดยใช้ระบบควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองร่วมกับตัวกรองคาลมานนำเสนอเสร็จแล้ว
58
14.40-15.00CM05/163สายอากาศแถวลำดับไดโพลแบบรายคาบล็อกแฟร็กทรัลต้นไม้สำหรับเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีย่านยูเอชเอฟนำเสนอเสร็จแล้ว17.00-17.20CT05/58การเปรียบเทียบสมรรถนะของการควบคุมกระแสไฟฟ้ากริดที่มีและไม่มีการวัดแรงดันกริดนำเสนอเสร็จแล้ว
59
17.20-17.40CT06/184การพัฒนาเครื่องวัดจุดศูนย์ถ่วงสำหรับหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์นำเสนอเสร็จแล้ว
60
61
Room A5
62
SessionCP-01
63
Chair person
อ.บุญช่วย ทรัพย์มนชัย
นำเสนอเสร็จแล้ว
64
InstituteCU
65
66
TimePaper IDPaper TitleStatus
67
13.00-13.20CP01/89การประเมินผล IoT LoRaWAN สำหรับเมืองอัจฉริยะ : กรณีใช้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมนำเสนอเสร็จแล้ว
68
13.20-13.40IDS01
Pigment Separation for Color Model of Foliage Plant using Principal Component Analysis
นำเสนอเสร็จแล้ว
69
13.40-14.00CP02/36ผลกระทบของน้ำหนักเมาส์ที่มีต่อความเร็วและความแม่นยำของการชี้ตำแหน่งนำเสนอเสร็จแล้ว
70
14.00-14.20CP04/196อัลกอริทึมระบบการจัดการพลังงานภายในบ้าน สำหรับการวิเคราะห์การตอบสนองความต้องการไฟฟ้า นำเสนอเสร็จแล้ว
71
14.20-14.40CP05/107ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์สวมใส่นำเสนอเสร็จแล้ว
72
14.40-15.00CP06/198การประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และเซ็นเซอร์สำหรับเครื่องให้อาหารแมวนำเสนอเสร็จแล้ว
73
Loading...