ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
โครงการ/กิจกรรม จัดสรร
(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)
คืนเงิน
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
%
BPM
%
ภายใน
หน่วยรับผิดชอบ
2
3
แผนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนราธิวาส 176,740,700 63,230,055 24,700,505 88,810,140 35.78 49.75 113,510,645
4
แนวทางที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 32,635,700 30,269,895 387,825 1,977,980 92.75 93.94
5
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เตรียมความพร้อมชุมชนเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว 7,740,580 7,457,085 279,895 3,600 96.34 99.95
6
1.1.1 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อม กลไกการขับเคลื่อนโครงการ การติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลโครงการ 3,060,580 2,780,685 279,895 - 90.85 100.00
7
1 (1) กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 651,725 622,145 29,580 - 95.46 100.00 อำนวยการ
8
2 (2) กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 120,000 105,240 14,760 - 87.70 100.00 อำนวยการ
9
3 (3) กิจกรรม งานแถลงข่าวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนราธิวาส (ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย) 500,000 500,000 - - 100.00 100.00 ยุทธศาสตร์
10
4 (4) กิจกรรม การสร้างการรับรู้กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนราธิวาสในระดับพื้นที่ 250,000 250,000 - - 100.00 100.00 ยุทธศาสตร์
11
5 (5) กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีร่วมพัฒนาภาคประชาชนสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนราธิวาส 450,000 450,000 - - 100.00 100.00 ส่งเสริม
12
6 (7.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ 108,060 108,060 - - 100.00 100.00 ยุทธศาสตร์
13
7 (7.2) กิจกรรม กิจกรรม การสนับสนุน ติดตามความก้าวหน้า ตรวจติดตามผล การขับเคลื่อน งานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับพื้นที่ 980,795 745,240 235,555 - 75.98 100.00 ยุทธศาสตร์
14
1.1.2 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (แหล่งทุน คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยว กฎกติกา) 4,680,000 4,676,400 - 3,600 99.92 99.92
15
8 (1) กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย 1,300,000 1,296,400 - 3,600 99.72 99.72 ยุทธศาสตร์
16
9 (2) กิจกรรม เวทีสืบค้นรากเหง้า ค้นหาเสน่ห์ชุมชน บนฐานอัตลักษณ์ ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิเคราะห์ศักยภาพทุนชุมชนท่องเที่ยว 3,380,000 3,380,000 - - 100.00 100.00 ส่งเสริม
17
กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว 3,980,000 3,452,320 42,430 485,250 86.74 87.81
18
1.2.1 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว 3,980,000 3,452,320 42,430 485,250 86.74 87.81
19
10 (1) กิจกรรม เพิ่มสมรรถนะคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้านการบริหารจัดการและการจัดทำข้อมูลศูนย์ประสานงานชุมชนท่องเที่ยว 1,180,000 1,137,570 42,430 - 96.40 100.00 สารสนเทศ
20
11 (2) กิจกรรม สนับสนุนค่าวัสดุและอุปกรณ์ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลชุมชน และศูนย์ประสานงานการต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชน (ระดับพื้นที่) 2,600,000 2,314,750 - 285,250 89.03 89.03 สารสนเทศ
21
12 (3) กิจกรรม พัฒนาระบบการจัดข้อมูลและศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี 200,000 - - 200,000 - - สารสนเทศ
22
กิจกรรมหลักที่ 1.3 จัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 11,965,120 10,836,340 - 1,128,780 90.57 90.57
23
1.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว และการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 9,386,000 8,419,320 - 966,680 89.70 89.70
24
13 (1) กิจกรรม ฝึกอบรมคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว 1,445,000 1,459,820 - - 14,820 101.03 101.03 ยุทธศาสตร์
25
14 (2) กิจกรรม การจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 3,380,000 3,161,600 - 218,400 93.54 93.54 ยุทธศาสตร์
26
15 (3) กิจกรรม สนับสนุนค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนอย่างการมีส่วนร่วม 4,561,000 3,797,900 - 763,100 83.27 83.27 ยุทธศาสตร์
27
1.3.2 โครงการส่งเสริมการวางมาตรการป้องกันและเผชิญเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว 2,579,120 2,417,020 - 162,100 93.71 93.71
28
16 (1) กิจกรรม การพัฒนาทักษะผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (หลักสูตรนักบรรเทาสาธารณภัย หรือ safeguard) 1,332,120 1,332,120 - - 100.00 100.00 สารสนเทศ
29
17 (2) กิจกรรม สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น สำหรับการเตรียมการรับมือในพื้นที่เสี่ยงภัย 1,247,000 1,084,900 - 162,100 87.00 87.00 สารสนเทศ
30
กิจกรรมหลักที่ 1.4 สร้างนักเล่าเรื่องชุมชน 3,880,000 3,492,400 65,500 322,100 90.01 91.70
31
1.4.1 โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชน 1,810,000 1,672,400 65,500 72,100 92.40 96.02
32
18 (1) กิจกรรม การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องชุมชน (นักสื่อความชุมชน และปราชญ์ชุมชน) 1,560,000 1,492,800 - 67,200 95.69 95.69 ส่งเสริม
33
19 (2) กิจกรรม การประกวดนักเล่าเรื่องชุมชนขั้นเทพ 250,000 179,600 65,500 4,900 71.84 98.04 ส่งเสริม
34
1.4.2 โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 2,070,000 1,820,000 - 250,000 87.92 87.92
35
20 (1) กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โดยชุมชน 1,820,000 1,820,000 - - 100.00 100.00 สารสนเทศ
36
21 (2) กิจกรรม การประกวดนักประชาสัมพันธ์ชุมชนชั้นยอด 250,000 - - 250,000 - - สารสนเทศ
37
กิจกรรมหลักที่ 1.5 การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 5,070,000 5,031,750 - 38,250 99.25 99.25
38
221.5.1 โครงการพัฒนาทักษะด้านการจัดบริการท่องเที่ยวและการให้บริการที่ดีแก่กลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 2,200,000 2,173,750 - 26,250 98.81 98.81 ส่งเสริม
39
231.5.2 โครงการสร้างการรับรู้และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน 2,870,000 2,858,000 - 12,000 99.58 99.58 ยุทธศาสตร์
40
41
แนวทางที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 28,257,700 15,034,320 499,200 12,724,180 53.20 54.97
42
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว 22,058,500 10,537,520 - 11,520,980 47.77 47.77
43
242.1.1 พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 11,507,700 7,743,080 - 3,764,620 67.29 67.29 ยุทธศาสตร์
44
252.1.2 รวมพลังชุมชนร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 2,324,000 2,324,000 - - 100.00 100.00 ยุทธศาสตร์
45
262.1.3 การจัดทำป้ายบอกทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 5,626,800 470,440 - 5,156,360 8.36 8.36 ยุทธศาสตร์
46
272.1.4 การจัดทำซุ้มป้ายชื่อหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 2,600,000 - - 2,600,000 - - ยุทธศาสตร์
47
กิจกรรมหลักที่ 2.2 ส่งเสริม/พัฒนาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน 6,199,200 4,496,800 499,200 1,203,200 72.54 80.59
48
282.2.1 การถ่ายทอดภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง การละเล่นของชุมชน สำหรับชุดการแสดงต้อนรับของชุมชนท่องเที่ยว 2,579,200 2,072,000 499,200 8,000 80.33 99.69 ส่งเสริม
49
2.2.2 การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเคล็ดลับอาหารพื้นถิ่นของชุมชน 3,620,000 2,424,800 - 1,195,200 66.98 66.98
50
29 (1) กิจกรรมกระบวนการพัฒนาเคล็ดลับอาหารพื้นถิ่นของชุมชนท่องเที่ยว 3,120,000 2,424,800 - 695,200 77.72 77.72 ส่งเสริม
51
30 (2) กิจกรรม การจัดทำสื่อเมนูอาหารห้ามพลาดในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 500,000 - - 500,000 - - ส่งเสริม
52
2.2.3 ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์การแต่งกายผ้าพื้นถิ่น - - - - #DIV/0!#DIV/0!
53
31 (1) - - - - #DIV/0!#DIV/0!สารสนเทศ
54
2.2.4 ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่นจังหวัดนราธิวาส - - - - #DIV/0!#DIV/0!
55
32 (1) กิจกรรม - - - - #DIV/0!#DIV/0!ยุทธศาสตร์
56
33 (2) กิจกรรม - - - - #DIV/0!#DIV/0!สารสนเทศ
57
58
แนวทางที่ 3 พัฒนาสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว 78,770,000 11,290,020 20,383,480 47,096,500 14.33 40.21
59
กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 38,034,360 6,581,370 440 31,452,550 17.30 17.30
60
3.1.1 กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชน 5,932,360 5,914,010 - 18,350 99.69 99.69
61
34 (1) กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการสินค้าชุมชนสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 3,090,100 3,090,100 - - 100.00 100.00 ส่งเสริม
62
35 (2) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การเตรียมความพร้อมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน 2,842,260 2,823,910 - 18,350 99.35 99.35 ส่งเสริม
63
3.1.2 กิจกรรม พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 16,838,000 - - 16,838,000 - -
64
37 (2) กิจกรรม จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน 15,000,000 - - 15,000,000 - - ส่งเสริม
65
39 (5) จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้า OTOP และกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 1,838,000 - - 1,838,000 - - อำนวยการ
66
3.1.3 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาของที่ระลึกสำหรับผู้ประกอบการในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน 8,109,000 667,360 440 7,441,200 8.23 8.24
67
40 (1) กิจกรรมที่ 1 การสร้างความเข้าใจกลุ่มสัมมาชีพผลิตของที่ระลึกชุมชนท่องเที่ยว 159,000 158,560 440 - 99.72 100.00 ส่งเสริม
68
41 (2) กิจกรรมที่ 2 การจัดตั้งและส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพผลิตสินค้าที่ระลึกชุมชนท่องเที่ยว 954,000 508,800 - 445,200 53.33 53.33 ส่งเสริม
69
42 (3 กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาของที่ระลึกสำหรับผู้ประกอบการในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน 6,996,000 - - 6,996,000 - - ส่งเสริม
70
3.1.4 ฝึกอบรมการจัดทำของที่ระลึกสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน 7,155,000 - - 7,155,000 - -
71
43 (1) กิจกรรม ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจโรงเรียนเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน 159,000 - - 159,000 - - ส่งเสริม
72
44 (2) กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการดำเนินงานชมรม OTOP Junior ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 6,996,000 - - 6,996,000 - - ส่งเสริม
73
กิจกรรมหลักที่ 3.2 พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว 33,535,640 3,208,650 20,383,040 9,943,950 9.57 70.35
74
453.2.1 พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน 500,000 - - 500,000 - - ยุทธศาสตร์
75
3.2.2 เพิ่มศักยภาพกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 16,910,000 1,637,650 15,000,000 272,350 9.68 98.39
76
46 (1) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสอดรับวิถีชุมชนท่องเที่ยว 1,660,000 1,414,650 - 245,350 85.22 85.22 ยุทธศาสตร์
77
47 (2) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า OTOP และบริการของชุมชนท่องเที่ยว (งบลงทุน) 15,000,000 - 15,000,000 - - 100.00 ส่งเสริม
78
48 (3) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสอดรับวิถีชุมชนท่องเที่ยว (เพิ่มเติม) 250,000 223,000 - 27,000 89.20 89.20 ยุทธศาสตร์
79
3.2.3 เพิ่มศักยภาพจุดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธิวาส 1,500,000 300,000 500,000 700,000 20.00 53.33
80
49 (1) กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธิวาส 500,000 - - 500,000 - - อำนวยการ
81
50 (2) กิจกรรม พัฒนาจุดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นราธิวาส (OTOP Nara Corner) 200,000 - - 200,000 - - อำนวยการ
82
51 (4) การเพิ่มศักยภาพศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 800,000 300,000 500,000 - 37.50 100.00 ยุทธศาสตร์
83
3.2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และกิจกรรมเด่นของชุมชนท่องเที่ยว 14,625,640 1,271,000 4,883,040 8,471,600 8.69 42.08
84
52 (1) กิจกรรม เปิดตัวตลาดนัดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว 2,200,000 1,111,000 - 1,089,000 50.50 50.50 ยุทธศาสตร์
85
53 (2) กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมศูนย์สาธิตการตลาด พร้อมครุภัณฑ์ 3,000,000 - 2,767,400 232,600 - 92.25 ยุทธศาสตร์
86
54 (3) กิจกรรม เปิดตัวตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดนราธิวาส 500,000 - - 500,000 - - ส่งเสริม
87
55 (4) กิจกรรม ตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส (ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ) และการจัดแสดงผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส 1,450,000 - - 1,450,000 - - ยุทธศาสตร์
88
56 (5) กิจกรรม มาเที่ยวบ้านฉันสิ เกาะยาว-เจ๊ะเห 5,000,000 - - 5,000,000 - - ยุทธศาสตร์
89
57 (6) กิจกรรม การจัดแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยวมหกรรมงานบ้านและสวนแฟร์ 160,000 160,000 - - 100.00 100.00 ยุทธศาสตร์
90
58 (7) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2,315,640 - 2,115,640 200,000 - 91.36 ยุทธศาสตร์
91
กิจกรรมหลักที่ 3.3 ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว 5,200,000 - - 5,200,000 - -
92
3.3.1 ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว 5,200,000 - - 5,200,000 - -
93
59 (1) กิจกรรม จ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน พร้อมผลิตภัณฑ์/ชิ้นงานต้นแบบ เช่น แบบตราสัญลักษณ์ ตราปั้ม สติ๊กเกอร์ เข็มกลัด สมุดโน้ต นามบัตรชุมชนท่องเที่ยว เป็นต้น และจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน พร้อม 2,600,000 - - 2,600,000 - - ส่งเสริม
94
60 (2) กิจกรรม จ้างเหมาการผลิตสัญลักษณ์ชุมชน เพื่อติดตั้งในจุดท่องเที่ยวสำคัญในชุมชนท่องเที่ยว ตามแผนผังเส้นทางการท่องเที่ยว 2,600,000 - - 2,600,000 - - ส่งเสริม
95
กิจกรรมหลักที่ 3.4 จัดทำแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว 2,000,000 1,500,000 - 500,000 75.00 75.00
96
613.4.1 สัมมนาคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนด้านยุทธศาสตร์แผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว (Phase ll : มาเถอะ...มาชมของดีบ้านฉัน) 2,000,000 1,500,000 - 500,000 75.00 75.00 ยุทธศาสตร์
97
98
แนวทางที่ 4 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น 1,011,800 511,800 - 500,000 50.58 50.58
99
กิจกรรมหลักที่ 4.1 ออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย 511,800 511,800 - - 100.00 100.00
100
624.1.1 เวทีค้นหา วิเคราะห์จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดทริปการท่องเที่ยวชุมชน 511,800 511,800 - - 100.00 100.00 สารสนเทศ