การพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ประทับเวลาคะแนนชื่อ - นามสกุล
ระดับชั้น
จากลำดับ 1, 3, 5, 7, 9, ... จงหาพจน์ทั่วไป ?
จากลำดับ 4, 8, 12, 16, 20, ... จงหาพจน์ทั่วไป ?
จากลำดับ 3, 7, 11, 15, 19, ... จงหาพจน์ทั่วไป ?
จากลำดับ 7, 12, 17, 22, 27, ... จงหาพจน์ทั่วไป ?
จากลำดับ 1, 6, 11, 16, 21, ... จงหาพจน์ทั่วไป ?
จากลำดับ 0, -1, -2, -3, -4, ... จงหาพจน์ทั่วไป ?
จากลำดับ 1, -1, -3, -5, -7, ... จงหาพจน์ทั่วไป ?
จากลำดับ 3, 0, -3, -6, -9, ... จงหาพจน์ทั่วไป ?
จากลำดับ 3, 1, -1, -3, -5, ... จงหาพจน์ทั่วไป ?
จากลำดับ -5, -3, -1, 1, 3, ... จงหาพจน์ทั่วไป ?
2
2/9/2019, 15:02:2320 / 20
นายรุ่งโรจน์ ไชยจันทร์
ม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 41 - n3 - 2n6 - 3n5 - 2n2n - 7
3
2/9/2019, 15:03:3418 / 20
เฉลิมพันธ์ ทองศรีมะดัน
ม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 4n - 13 - 2n6 - 3n5 - 2n2n - 7
4
2/9/2019, 15:04:4620 / 20อรทัย งิ้วลายม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 41 - n3 - 2n6 - 3n5 - 2n2n - 7
5
2/9/2019, 15:05:3512 / 20จุฑามาศ​ พอกพูลม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 4n - 12n - 33n - 62n - 52n - 7
6
2/9/2019, 15:05:534 / 20วรรณวลี วิเชียรม.6/12n + 13n + 23n +35n +35n - 32 - n3n - 26 - 3n5 - 2n7 + 3n
7
2/9/2019, 15:06:5420 / 20นางสาวกุสุมา ทนทานม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 41 - n3 - 2n6 - 3n5 - 2n2n - 7
8
2/9/2019, 15:08:1820 / 20
นางสาวเกษสิรินทร์ พวงศรี
ม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 41 - n3 - 2n6 - 3n5 - 2n2n - 7
9
2/9/2019, 15:08:2914 / 20ชลดา เวียงสิมาม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 41 - n2n - 33n - 62n - 52n - 7
10
2/9/2019, 15:08:4218 / 20
นางสาวบุศรินทร์ ขวานทอง
ม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 4n - 13 - 2n6 - 3n5 - 2n2n - 7
11
2/9/2019, 15:09:1716 / 20
นายนนทกานต์ ภิรมย์รักษ์
ม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 4n - 13n - 26 - 3n5 - 2n2n - 7
12
2/9/2019, 15:09:1814 / 20
ศิริกาณจน์ ปะวะสังข์
ม.6/12n + 14n4n - 15n + 25n - 41 - n1 + 2n6 - 3n2n - 52n - 7
13
2/9/2019, 15:10:3910 / 20อริสรา วันชูพริ้งม.6/12n - 14n4n - 15n - 25n - 41 + n2n - 33n - 62n - 52n - 7
14
2/9/2019, 15:10:5014 / 20นางสาวปนัดดา นำภาม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 41 - n2n - 33n - 62n - 52n - 7
15
2/9/2019, 15:12:4720 / 20กัมพล สำลีม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 41 - n3 - 2n6 - 3n5 - 2n2n - 7
16
2/9/2019, 15:13:1410 / 20
นางสาวกัณฐิกา กองชาดี
ม.6/12n - 14n4n - 15n - 25n - 4n - 12n - 33n - 62n - 52n - 7
17
2/9/2019, 15:13:336 / 20อภิวัฒน์ กลมเกลียว2n - 13n + 14n - 15n - 25n + 41 - n1 + 2n6 - 2n5 + 2n3n - 7
18
2/9/2019, 15:13:3518 / 20นายธนดล ศรีโชคม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 41 - n3 - 2n6 - 3n5 - 2n7 + 2n
19
2/9/2019, 15:13:4718 / 20
นางสาวชนิตา โคตรแก้ว
ม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 41 - n2 - 2n6 - 3n5 - 2n2n - 7
20
2/9/2019, 15:14:2020 / 20น.ส.ปนัดดา​ กู่จานม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 41 - n3 - 2n6 - 3n5 - 2n2n - 7
21
2/9/2019, 15:15:1318 / 20
น.ส. ญาณิศา ชาญสทบัติ
ม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 4n - 13 - 2n6 - 3n5 - 2n2n - 7
22
2/9/2019, 15:16:2018 / 20
นางสาวสุกัญญา ระมะณี
ม.6/12n - 14n4n - 15n + 25n - 42 - n3 - 2n6 - 3n5 - 2n2n - 7
23
2/9/2019, 15:17:1712 / 20ดวงกมล​ เฉวียงวงค์ม.6/12n + 14n4n - 15n + 25n - 4n - 12n - 36 - 3n2n - 52n - 7
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...