องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) ปีการศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
2
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
3
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ : นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน (08-5000-8511) IP-Phone 262
4
ที่
เลขที่เอกสาร
ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่
ชื่อ-สกุล
ระดับคุณภาพฐานข้อมูล
คะแนน
Download
5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศคติต่อผู้สูงอายุของประชาชนในเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 1
"พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
ณีรนุช วรไธสง
นำเสนอระดับชาติ
0.2https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-SnhwOGdQakpRcVk/view?usp=sharing0.20.40.60.81
7
แสงสว่างจากการทำงานของพนักงานในสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 1
"พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
สุวัสสา ปั้นเหน่ง
นำเสนอระดับชาติ
0.2https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-bHlSR2h0Nzk0cDg/view?usp=sharing
8
ทักษะชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 1
"พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
วิบูลย์สุข ตาลกุล
นำเสนอระดับชาติ
0.2https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-eVRPRUxQemtEdUE/view?usp=sharing
9
ผลการใช้สื่อชุดการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 1
"พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
จิราภรณ์ จำปาจันทร์
นำเสนอระดับชาติ
0.2https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-NUlZeDdtaTdyaVU/view?usp=sharing
10
Y-Aminobutyric Acid and Total Phenolic Compounds on Antioxidant Activity of Germinated Parboiled Rice and Germinated Brown Rice of Sakon Nakhon ProvinceThe 13th KU-KPS Conference. December 8-9, 2016, 1800-1808
จินดา จันดาเรือง
นำเสนอระดับชาติ
0.2
11
ระบบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สุธาสินี คุปตะบุตร
นำเสนอระดับชาติ
0.2
12
แอพพลิเคชั่นหนังสือการ์ตูน “เปิดแฟ้มไดโนเสาร์กินพืช” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality)การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สุธิรา จันทร์ปุ่ม
พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม
นำเสนอระดับชาติ
0.2
13
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องลูกหมีไม่ขี้อายแล้วจ๊ะการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
แพรตะวัน จารุตัน
พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม
นำเสนอระดับชาติ
0.2
14
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง เห็นกงจักรเป็นดอกบัวการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรือง
นำเสนอระดับชาติ
0.2
15
การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง พี่ชวนน้องเรียนการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปิยวรรณ โถปาสอน
นำเสนอระดับชาติ
0.2
16
การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ราชสีห์กับหนูการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์
นำเสนอระดับชาติ
0.2
17
การพัฒนาระบบให้อาหารสุนัขผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สุขสถิตย์ มีสถิตย์
นำเสนอระดับชาติ
0.2
18
Enhancing Biogas Production from Organic Waste by Anaerobic Co-digestion with Water Plant Hydrilla verticillata (L.F.) RoyleThe 7th National and International Conference on Interdisplinary Research and Development: Carrying on H.M.King Bhumibol Adulyadej Development Projects for Prosperity, Security and Sustainability of Thailand. May, 31-June, 1. 2017. 43-48
วิจิตรา สุจริต
นำเสนอระดับนานาชาติ
0.4
19
Effects Annealing Treatment on Thermoelectricity of Lead Telluride Thin Films on Si-wafer Prepared by DC Magnetron Sputtering SystemJournal of Materials Science and Applied Energy, 5(1) (2016) 14-17
อาธรณ์ วรอัด
สุวิช ษมาพิสุทธิ์
ตีพิมพ์ TCI2
0.6
20
Investigation on Optical Properties and Application of ZnO Thin FilmJournal of Materials Science and Applied Energy, 5(2) (2016) 52-55
สุวิช ษมาพิสุทธิ์
อาธรณ์ วรอัด
ตีพิมพ์ TCI2
0.6
21
Enhanced Thermoelectric Properties of Ca3Co4O9 by Post Sintering MethodJournal of Materials Science and Applied Energy, 5(2) (2016) 48-51
ทศวรรษ สีตะวัน
ตีพิมพ์ TCI2
0.6
22
Chemical and Physical Properties of Copper (II) Mixed Ligand Complexes with Saccharin and Ascorbic AcidJournal of Materials Science and Applied Energy, 5 (2016) 56-60
นิยม ชลิตะนาวิน
จินดา จันดาเรือง
ตีพิมพ์ TCI2
0.6
23
แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีของครูกลุ่มโรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-เมษายน 2560 หน้า 74-86
สุทิศา ซองเหล็กนอก
ตีพิมพ์ TCI2
0.6
24
ความชุกของหนอนพยาธิใบไม้ตับในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครSNRU Journal of Science and Technology 8(3) September-December (2016) 301-309
ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
ตีพิมพ์ TCI1
0.8
25
โปรแกรมพัฒนาจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสกลนครรมยสาร
วิบูลสุข ตาลกุล
ตีพิมพ์ TCI1
0.8https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-UklGRFVGUXUyYUU/view?usp=sharing
26
การวิเคราะห์น้ำมันไบโอดีเซลชนิดกรดไขมันเอทิลเอสเทอร์ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโคปีSNRU Journal of Science and Technology 9(1) January-April (2017) 397-406
วุฒิชัย รสชาติ
ตีพิมพ์ TCI1
0.8
27
Physical and Mechanical Properties of Composite Edible Films from Sago Starch and Bulk Chitosanวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 35(2) (2016) 83-93
สุดกมล ลาโสภา
ตีพิมพ์ TCI1
0.8
28
แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนมวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน-สิงหาคม 2559 หน้า 105-113
สมบูรณ์ ชาวชายโขง
ตีพิมพ์ TCI1
0.8
29
Thermoelectric Properties of Indium and Gallium Dually Doped ZnO Thin FilmACS Applied Materails & Interfaces
ทศวรรษ สีตะวัน
วารสารระดับนานาชาติ
1https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-RTV2a0hzczZTdjA/view?usp=sharing
30
La/Sm/Er Cation Doping Induced Thermal Properties of SrTiO3 Perovskite
Inorganics Chemistry, 55 (2016) 8822-8826
ทศวรรษ สีตะวัน
กรกช มาตะรัตน์
วารสารระดับนานาชาติ
1
31
Synthesis and Dielectric Properties of [(K0.5Na0.5)0.935Li0.065]NbO3 Added with Mn for Piezoelectric CeramicKey Engineering Materials (2016) 635-638
ทศวรรษ สีตะวัน
หรรษกร วรรธนะสาร
วารสารระดับนานาชาติ
1
32
Thermoelectric Properties and Power Generation of p-Ca3Co4O9 and n-Sr0.87La0.13TiO3 Thermoelectric ModulesKey Engineering Materials (2016) 679-682
ทศวรรษ สีตะวัน
วารสารระดับนานาชาติ
1
33
Investigating Power Factor of CaMnO3 Added Carbon Nanotubes
Key Engineering Materials (2016) 171-174
อาธรณ์ วรอัด
ทศวรรษ สีตะวัน
วารสารระดับนานาชาติ
1
34
The Various Concentration Effected on Crystallite Size of Calcium CarbonateKey Engineering Materials (2016) 667-670
ทศวรรษ สีตะวัน
วารสารระดับนานาชาติ
1
35
Molecular Simulation for Thermoelectric Properties of c-axis Oriented Hexagonal GeSbTe Model ClustersMaterials and Design , 89 (2016)
อาธรณ์ วรอัด
ทศวรรษ สีตะวัน
วารสารระดับนานาชาติ
1
36
Power Factor of Germanium Antimony Tellurium Thin Film on Al2O3 Ceramic Substrate Deposited by Pulsed-DC Magnetron SputteringKey Engineering Materials (2016) 257-260
อาธรณ์ วรอัด
ทศวรรษ สีตะวัน
วารสารระดับนานาชาติ
1
37
Effected of Post-Annealing Processes on Filamentary-Based Resistive Switching Mechanism of Chromium OxideJournal of Electronic Materials, 46(6) (2017) 3258-3294
ทศวรรษ สีตะวัน
วารสารระดับนานาชาติ
1
38
Effect of the Crystal Structure on the Electronic Structure and Electrical Properties of Thermoelectric GeSb6Te10 Prepared by Hot PressingScripta Materialia, 133 (2017) 96-100
ทศวรรษ สีตะวัน
วารสารระดับนานาชาติ
1
39
Influence of Annealing Temperature on Optical Properties of Fluoride Doped Tin Oxide Films Grown by the Sol-Gel Spin-Coating MethodIntegrated Ferroelectrics, 175 (2016) 138-145
โชคชัย คหัฏฐา
วารสารระดับนานาชาติ
1
40
Effect of Inoculums content and Screening of Significant Variables for Simultaneous COD Removal and H2 Production from Tapioca Wastewater Using Plackett-Burman DesignPertanika J. Sci & Tech. (2017) 707-718
ภัทรลภา ฐานวิเศษ
วารสารระดับนานาชาติ
1
41
A New Xanthone from the Fungus Apiospora montagnei Natural Product Research, 31 (2017) 1766-1771
ศุภกร อาจหาญ
วารสารระดับนานาชาติ
1
42
Improving head rice yield of glutinous rice by novel parboiling processDrying Technology
เพชรรัตน์ ใจบุญ
วารสารระดับนานาชาติ
1https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-c3ZBRmo1dWFabGM/view?usp=sharing
43
Utilisation of Local Crops as Alternative Media for Fungal GrowthPertanika
อรุณ วงศ์จิรัฐติ
วารสารระดับนานาชาติ
1https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-N0N6RkhDTm55ajQ/view?usp=sharing
44
Aerosol optical properties in ultraviolet ranges and respiratory diseases in ThailandAtmospheric Environment
วิลาวรรณ์ คำหาญ
วารสารระดับนานาชาติ
1https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-cmhwY1JvSzJPT2c/view?usp=sharing
45
Efficient Conversion of Oils to Biodiesel Catalyzed by Uncalcined Disodium Metasilicate GranulesChiang Mai Journal of Science
วุฒิชัย รสชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
1https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-ZFlVZV9iVG1nWmM/view?usp=sharing
46
Monitoring atmospheric morsture using GPS Precipitable water vapor
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications
ประวิทย์ อ่วงอารีย์
วารสารระดับนานาชาติ
1https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-emhMdFcxTGM1eGM/view?usp=sharing
47
หนังสือฝุ่นละอองในบรรยากาศสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิลาวรรณ์ คำหาญ
หนังสือขอตำแหน่งวิชาการผ่าน1
48
ระบบตรวจเพลิงไหม้ด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกเซ็นเซอร์Seoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016)
วีระศักดิ์ เจริญรัตน์
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
1https://drive.google.com/a/snru.ac.th/file/d/0BzQqgOeJZZ2-NjFXUTRncmlCbE0/view?usp=sharing
49
เครื่องกลั่นน้ำจืดแบบพกพา
Portable water distiller
Seoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016)
ประวิทย์ อ่วงอารีย์
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
1https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-SHdFbnJiWjlGYXM/view?usp=sharing
50
นวัตกรรมต้นแขนฉีดยา
The innovation deltoid muscle injection models
Seoul International Invention Show 2016 (SIIF 2016)
ณีรนุช วรไธสง
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
1https://drive.google.com/file/d/0BzQqgOeJZZ2-Z2UzTlZZUFBDSFU/view?usp=sharing
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu