ผู้สูงอายุ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Data 1.1.1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด
2
Data 1.1.2 จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
3
Data 1.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
4
Data 1.2.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด
5
Data 1.2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน / ไม่มีบัตรประชาชน
6
Data 1.3.1 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน
7
Data 1.3.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
8
Data 2.1.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
9
Data 2.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
10
Data 2.2.2 จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส
11
Data 2.2.3 จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก
12
Data 2.2.4 จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก
13
Data 2.2.5 ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
14
15
Data 3.1.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
16
Data 3.2.1 จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว
17
Data 3.3.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ
18
Data 4.1.1 จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการเป็นต้น (คน)
19
Data 4.1.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว
20
Data 4.1.3 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ
21
Data 4.1.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน
22
23
Data 5.1.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน
24
Data 5.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
25
Data 5.2.2 จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน
26
Data 5.2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน
27
Data 5.2.4 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์
28
Data 5.2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu