ทะเบียนหนังสือรับ โรงเรียนเมืองศรีเทพ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
เลขทะเบียนรับที่ ศธวันที่เวลาจากเรื่องลายเซ็นต์ผู้รับผู้ปฏิบัติหมายเหตุhttp://gg.gg/ba9sp
2
15 สิงหาคม 2561
3
1076-15 สิงหาคม 256113.00สพม.40 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2561พนมทิพย์วิชาการผู้ใช้ลงรับหนังสือที่ช่องลายเซ็นต์ผู้รับเท่านั้น
4
1077 ศธฺ04270/160915 สิงหาคม 256113.00สพม.40 ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561พนมทิพย์วิชาการ
5
1078ศธ04270/239914 สิงหาคม 256113.00สพม.40 การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นชัยมงคลงานบุคคล
6
1079ศธ04270/240014 สิงหาคม 256113.00สพม.40 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561อาริษากิจการนักเรียน
7
1080ศธ 04270/240815 สิงหาคม 256113.00สพม.40 ขอเชิญอบรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่อาริษากิจการนักเรียน
8
1081ศธ04270/240915 สิงหาคม 256113.00สพม.40 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสืออาริษากิจการนักเรียน
9
1082023/256114 สิงหาคม 256113.00วัดพระรวรราชาทินัดดามาตุขอเชิิญเฝ่ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และความอุปถัมภ์โรงทานชไมพรบริหารทั่วไป
10
1083ศธ 0539.1/ว3208 สิงหาคม 256113.00มรภ.พช.ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าโครงการพัฒนาครูใหม่ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ินระยะการเข้าสู่วิชาชีพชัยมงคลงานบุคคล
11
1084ศธ 04270.02/ว9014 สิงหาคม 256113.00รร.วิทยานุกูลนารีการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือกพนมทิพย์วิชาการ
12
1085ศธ 04270.01/ว71210 สิงหาคม 256113.00รร.เพชรพิทยาคมขอเชิญร่วมงาน "เปิดโลกวิชาการ บูรณาการอาเซียนสู่สากล" ประจำปีการศึกษา 2561พนมทิพย์วิชาการ
13
16 สิงหาคม 2561
14
1086
04270/2421
15 สิงหาคม 25618.25สพม.40ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขตขไมพร
15
1087
04270/2422
15 สิงหาคม 25618.25สพม.40การส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยของรัฐสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่จักรยานยนต์
16
1088
04270/2404
15 สิงหาคม 25618.25สพม.40รายงานข้อมูลความต้องการครูรายวิชาเอก ตามมาตรฐานวิชาเอกของโรงเรียนชัยมงคล
17
1089
o๔๒๗o/๒๔๑๘
15 สิงหาคม 256110.49สพม.40การตรวจสอบ (ครั้งที่ ๒)
18
1090
o๔๒๗o/๒๔33
15 สิงหาคม 256113.30สพม.40กำหนดการวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่๒)
19
1091
o๔๒๗o/๒๔36
15 สิงหาคม 256113.30สพม.40ขอเชิญประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่ชไมพร
20
17 สิงหาคม 2561
21
1092ศธ04270/245617 สิงหาคม 256114:00สพม.40ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับชมการถ่ายทอดสด การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTVพนมทิพย์
22
1093วคล 07/256117 สิงหาคม 256114:00วัดโคกสะแกลาดขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณขไมพร
23
1094ศธ04270/ว244817 สิงหาคม 256114:00สพม.40ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "รักษ์โลก เลิกพลาสติก"พนมทิพย์
24
1095ศธ04270/ว244917 สิงหาคม 256114:00สพม.40โครงการ"Thailand super camp" และโครงการ "Thailand super camp - Train the trainer"
25
1096ศธ04270/ว245317 สิงหาคม 256114:00สพม.40การบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561
26
1097ศธ0537.08/ว5861 สิงหาคม 256114:00มรภ.นครสวรรค์ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการพนมทิพย์
27
1098ศธ04269.06/ว8281 สิงหาคม 256114:00โรงเรียนจุฆาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลกประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2562 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
28
1099ศธ 0539/ว 116910 สิงหาคม 256114:00มรภ.พชขอเชิญร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อจัดเป็นศูนย์การรับสมัครนักศึกษา
29
1100ศบศ 075/256131 กรกฏาคม 256114:00ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ขอเชิญส่่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 35พนมทิพย์
30
1101ศธ04270.21/59114 สิงหาคม 256114:00โรงเรีียนเมืองกระบี่โรงเรีียนเมืองกระบี่ชไมพร
31
1102พช 0718/256117 สิงหาคม15.30อ.ศรีเทพการเตรียมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณชไมพร
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
2
 
 
Main menu