ทะเบียนหนังสือรับ โรงเรียนเมืองศรีเทพ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ประจำเดือน สิงหาคม
3
เลขทะเบียนรับที่ ศธวันที่เวลาจากเรื่องลายเซ็นต์ผู้รับผู้ปฏิบัติหมายเหตุ
4
15 สิงหาคม 2561
5
1076-15 สิงหาคม 256113.00สพม.40 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2561พนมทิพย์วิชาการ
6
1077 ศธฺ04270/160915 สิงหาคม 256113.00สพม.40 ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561พนมทิพย์วิชาการ
7
1078ศธ04270/239914 สิงหาคม 256113.00สพม.40 /ชัยมงคลงานบุคคล
8
1079ศธ04270/240014 สิงหาคม 256113.00สพม.40 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561อาริษากิจการนักเรียน
9
1080ศธ 04270/240815 สิงหาคม 256113.00สพม.40 ขอเชิญอบรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่อาริษากิจการนักเรียน
10
1081ศธ04270/240915 สิงหาคม 256113.00สพม.40 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสืออาริษากิจการนักเรียน
11
1082023/256114 สิงหาคม 256113.00วัดพระรวรราชาทินัดดามาตุขอเชิิญเฝ่ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และความอุปถัมภ์โรงทานชไมพรบริหารทั่วไป
12
1083ศธ 0539.1/ว3208 สิงหาคม 256113.00มรภ.พช.ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าโครงการพัฒนาครูใหม่ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ินระยะการเข้าสู่วิชาชีพชัยมงคลงานบุคคล
13
1084ศธ 04270.02/ว9014 สิงหาคม 256113.00รร.วิทยานุกูลนารีการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือกพนมทิพย์วิชาการ
14
1085ศธ 04270.01/ว71210 สิงหาคม 256113.00รร.เพชรพิทยาคมขอเชิญร่วมงาน "เปิดโลกวิชาการ บูรณาการอาเซียนสู่สากล" ประจำปีการศึกษา 2561พนมทิพย์วิชาการ
15
16 สิงหาคม 2561
16
108604270/242115 สิงหาคม 25618.25สพม.40ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขตขไมพรบริหารทั่วไป
17
108704270/242215 สิงหาคม 25618.25สพม.40การส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยของรัฐสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่จักรยานยนต์กิจการนักเรียน
18
108804270/240415 สิงหาคม 25618.25สพม.40รายงานข้อมูลความต้องการครูรายวิชาเอก ตามมาตรฐานวิชาเอกของโรงเรียนชัยมงคลงานบุคคล
19
1089o๔๒๗o/๒๔๑๘15 สิงหาคม 256110.49สพม.40การตรวจสอบ (ครั้งที่ ๒)ฐานิตางบประมาณ
20
1090o๔๒๗o/๒๔3315 สิงหาคม 256113.30สพม.40กำหนดการวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่๒)พนมทิพย์วิชาการ
21
1091o๔๒๗o/๒๔3615 สิงหาคม 256113.30สพม.40ขอเชิญประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่ชไมพรบริิหารทั่วไป
22
17 สิงหาคม 2561
23
1092ศธ04270/245617 สิงหาคม 256114:00สพม.40ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับชมการถ่ายทอดสด การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTVพนมทิพย์วิชาการ
24
1093วคล 07/256117 สิงหาคม 256114:00วัดโคกสะแกลาดขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณขไมพรบริหารทั่วไป
25
1094ศธ04270/ว244817 สิงหาคม 256114:00สพม.40ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "รักษ์โลก เลิกพลาสติก"พนมทิพย์วิิชาการ
26
1095ศธ04270/ว244917 สิงหาคม 256114:00สพม.40โครงการ"Thailand super camp" และโครงการ "Thailand super camp - Train the trainer"อาริษากิจการนักเรียน
27
1096ศธ04270/ว245317 สิงหาคม 256114:00สพม.40การบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561ฐานิตางบประมาณ
28
1097ศธ0537.08/ว5861 สิงหาคม 256114:00มรภ.นครสวรรค์ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการพนมทิพย์วิชาการ
29
1098ศธ04269.06/ว8281 สิงหาคม 256114:00โรงเรียนจุฆาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลกประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2562 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอาริษากิจการนักเรียน
30
1099ศธ 0539/ว 116910 สิงหาคม 256114:00มรภ.พชขอเชิญร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อจัดเป็นศูนย์การรับสมัครนักศึกษาอาริิษากิจการนักเรียน
31
1100ศบศ 075/256131 กรกฏาคม 256114:00ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ขอเชิญส่่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 35พนมทิพย์วิชาการ
32
1101ศธ04270.21/59114 สิงหาคม 256114:00โรงเรีียนเมืองกระบี่โรงเรีียนเมืองกระบี่ชไมพรบริหารทั่วไป
33
1102พช 0718/256117 สิงหาคม15.30อ.ศรีเทพการเตรียมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณชไมพรบริหารทั่วไป
34
21 สิงหาคม 2561
35
1103ศธ 04270/ว244616 สิงหาคม 25619.30สพม.40การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาพ และครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสารฯ ปี 2561 ระดับจังหวัดชัยมงคลงานบุคคล
36
1104ศธ 04270/ว247620 สิงหาคม 25619.30สพม.40การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)ชัยมงคลงานบุคคล
37
1105ศธ 04270/ว244516 สิงหาคม 25619.30สพม.40การคััดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาพ ประจำปี 2561ชัยมงคลงานบุคคล
38
1106ศธ 04270/ว245916 สิงหาคม 25619.30สพม.40แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอันเกิดจากฝนตกชไมพรบริหารทั่วไป
39
1107ศธ 04270/ว245817 สิงหาคม 25619.30สพม.40โครงการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบ 2561 รุ่นที่ 11ชัยมงคลงานบุคคล
40
1108ศธ 04270/ว247220 สิงหาคม 25619.30สพม.40แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปีงบประมาณ 2561(กิจกรรมค่ายชุวชนคนคุณธรรม)อาริษากิจการ นร.รับ23สค.
41
1109ศธ 04270/ว247219 สิงหาคม 25619.30สพม.39ขอเชิญประชุมชไมพรบริหารทั่วไป
42
1110ศธ 04270.01/ว73317 สิงหาคม 25619.30รร.เพชรพิทยาคมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาชไมพรบริหารทั่วไป
43
1111ศธ 04270/ว248921 สิงหาคม 25619.30สพม.40การอบรมโครงการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพัฒนาทักษะชีวิต ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น กรณีฉุกเฉินอาริษากิิจการ นร.
44
1112ศธ 04270/ว249021 สิงหาคม 25619.30สพม.40ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาดอาริิษากิจการ นร.
45
1113ศธ 04270/ว249121 สิงหาคม 25619.30สพม.40ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจทีี่มีต่องานควบคุมยาสูบและเครื่องแอลกอฮอล์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จ.พิษณุโลกอาริษากิจการ นร.
46
1114ศธ 04270/ว245616 สิงหาคม 25619.30รร. วังใหญ่พิทยาคมขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการชไมพรบริหารทั่วไป
47
22 สิงหาคม 2561
48
1115ศธ 04270/251020 สิงหาคม 256110.30สพม.40การให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลือนวิทยาฐานะชัยมงคลงานบุุคคล
49
1116ศธ 04270/251121 สิงหาคม 256110.30สพม.40ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู สายงานการสอน รายรุ่นชัยมงคลงานบุคคล
50
1117-14 สิงหาคม10.30บ.ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SHOW IT OFF "เด็กไทยหัวใจศิลป์" ครั้งที่ 7พนมทิพย์วิิชาการ
51
1118ศธ 6593(18) 2.1/ว 01214 สิงหาคม 256110.30ม.เชียงใหม่ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ปี 2562พนมทิพย์วิชาการ
52
1119ศธ04270/ว 250521 สิงหาคม 256110.30สพม.40แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68พนมทิพย์วิชาการ
53
1120-14 สิงหาคม 256110.30Kanid.netขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันลีกคณิตศาสตร์ พนมทิพย์วิชาการ
54
1121ศธ 0539.1/ว 3208 สิงหาคม 256110.30มรภ. พช.ขออนุญาติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูใหม่โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ินระยะการเข้าสูวิชาชีพชัยมงคลงานบุคคล
55
1122ศธ 6593 (13)/52501 สิงหาคม 256110.30มช.ประชาสััมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอาริษากิจการนักเรียน
56
1123ศธ 6594(4)/ว4576 สิงหาคม 256110.30มช.ขอเชิญเข้้าร่วมสัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 อาริิษากิิจการนักเรียน
57
1124ศธ 02104.128/ว50117 สิงหาคม 256110.30รร.กำเนินวิทย์ประชาสัมพันธ์์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ม. 4 ปี 62อาริษากิจการนักเรียน
58
1125อผศ 5109/498315 สิงหาคม 256110.30รพ.ทหารผ่านศึกขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพและขออนุญาตใช้สถานที่ตรวจสุขภาพปีงบ 2561ชไมพรบริหารทั่วไป
59
1126ศธ 04270/252122 สิงหาคม 256113.30สพม.40การเลื่อนเงินเดือนข้่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 61)ชัยมงคลงานบุคคล
60
1127ศธ 04270/252822 สิงหาคม 256113.30สพม.40แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 88 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ฐานิตางบประมาณ
61
1128ศธ 04270.23/68821 สิงหาคม 256113.30
รร.หนองไผ่
ขอเชิญยครูนาฏศิลป์ฝึกซ้อมรำในงานแสดงมุฑิตาจิต ปี 2561พนมทิพย์วิชาการ
62
112904270.01/ว 75222 สิงหาคม 256113.30
รร.เพชรพิทยาคม
แต่่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาชไมพรบริิหารทั่วไป
63
1130ส.บ.ม.ท.74/ว 017/256021 สิงหาคม 256113.30สบมท.ขอเชิญประชุมสมาชิก สบมท. จ.พช.ชไมพรบริหารทั่ั่วไป
64
1131มท.5307.32/ศท.402/256117 สิงหาคม 256113.30การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้ังดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานชไมพรบริหารทั่ั่วไป
65
1132ศธ 02470/253623 สิงหาคม 256113.30สพม.40การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561ชไมพรบริหารทั่วไป
66
1133ศธ 02470/252422 สิงหาคม 256113.30สพม.40แนวทางการปฏฺบัติสำหรับกรณีที่ข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. (ครั้งที่ 2)ชัยมงคลงานบุคคล
67
1134ศธ 02470/253822 สิงหาคม 256113.30สพม.40ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร นร. ม.1 และ ม.4 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอาริษากิจการ นร.
68
1135ศธ 02470/253122 สิงหาคม 256113.30สพม.40การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (รร. สุจริต) รุ่นที่ 4ชไมพรบริิหารทั่วไป
69
1136ศธ 02470/253222 สิงหาคม 256113.30สพม.40ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน ม. 4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2562อาริิษากิิจการ นร.
70
1137ศธ 02470.19/ว31322 สิงหาคม 256113.30
รร.เมืองราด
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านชไมพรบริหารทั่ั่วไป
71
1138ศธ 02470/254223 สิงหาคม 256113.30สพม.40ขอความอนุุเคราะห์กรณีบ้านนักเรียนในสังกัดประสบอัคคีภัยชไมพรบริหารทั่วไป
72
24 สิงหาคม 2561
73
1139ชพส./ศล.6117/2737 สิงหาคม 256113.40ชมรมพุทธศาสตร์สากลรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award) ประจำปี 2561ชไมพรบริหารทั่วไป
74
1140ศธ 04270/254923 สิงหาคม 256113.40สพม.40ประชุมสัมมนาโครงการเชิดชูเกียรติประจำปี 2561ชัยมงคลงานบุุคคล
75
1141ศธ 04270/253423 สิงหาคม 256113.40สพม.40โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 พ.ศ.2561 ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพนมทิพย์วิชาการ
76
1142ศธ 04270/255624 สิงหาคม 256113.40สพม.40จัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตฐานิตางบประมาณ
77
1143ศธ 04270/255526 สิงหาคม 256113.40สพม.40ขอความอนุเคราะห์จัดให้ครูในระดับชั้น ม.ต้น เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาการพนันในเด็ก และเยาวชนในระบบโรงเรียนอาริษากิจการนักเรียน
78
1144ศธ 04270/255323 สิงหาคม 256113.40สพม.40โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561ชัยมงคลงานบุคคล
79
27 สิงหาคม 2561
80
1145วทช.1044/256116 สิงหาคม 256115.00วท.ชัยบาดาลขอความอนุเคราะห์จัดทำโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพนมทิพย์วิชาการ
81
1146วทพ.217/256123 สิงหาคม 256115.00วท.สารสนเทศ พช.เชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล "PI-TEC ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดคัพ ครั้งที่ 5"พนมทิพย์วิิชาการ
82
1147ศธ 04270/256927 สิงหาคม 256115.00สพม.40การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ปีงบ 2561ชัยมงคลงานบุุคคล
83
1148ศธ 04270/256524 สิงหาคม 256115.00สพม.40กาจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียญอายุราชการ ปี 61ชไมพรบริหารทัวไป
84
1148ศธ 04270/255824 สิงหาคม 256115.00สพม.40การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษชัยมงคลงานบุคคล
85
1149ศธ 04270/256627 สิงหาคม 256115.00สพม.40แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ครั้งที่ 851ฐานิตางบประมาณ
86
1150AT 0559/256124 สิงหาคม 256115.00บ.เอที เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัดขอความอนุุเคราะห์ส่งหนังสือสมัครเข้าร่วม "โครงการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ และโครงการแข่งขันชิงทุนไปท้ัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ของครู และนักเรียนพนมทิพย์วิชาการ
87
29 สิงหาคม 2561
88
11516 สิงหาคม 256110.00มน.ขอเรียนเชิญประชุมอาริษาวิชาการรับต่อจากวิชาการของมช.
89
1152ศธ 04108.103/ว8323 สิงหาคม 256110.00รร. บ้านนาตะกุดขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการชไมพรบริหารทั่วไป
90
1153023/256119 สิงหาคม 256110.00วัดพระวรราชาทินัดดามาตุขอเชิิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุชไมพรบริหารทั่วไป
91
1154ศธ 04270/256027 สิงหาคม 256110.00สพม.40รับคืนเอกสารการย้ายข้าราชการครูฯ สายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560ชัยมงคลงานบุคคล
92
1155ศธ 04270/259228 สิงหาคม 256110.00สพม.40การจ้ดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบ 2561ฐานิตางบประมาณ
93
1156ศธ 04270/259328 สิงหาคม 256110.00สพม.40รัับสมัครชุมชนเพื่อร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบ 2562ชไมพรบริหารทั่วไป
94
1157ศธ 04270/258527 สิงหาคม 256110.00สพม.40การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561ชััยมงคลงานบุคคล
95
1158พช 51001.5/ว25616 สิงหาคม 256110.00อบจ. พชขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสาร "เพชรบูรณ์ นิวส์" เพื่อการประชาสัมพันธ์ชไมพรบริิหารทั่วไป
96
1159ศธ 04270/259628 สิงหาคม 256110.00สพม.40การมอบทุนนักเรียนยากจน ความประพฤติดี จิตอาสา เสียลละต่อส่วนรวมอาริษากิจการนักเรียน
97
1160ศธ 04270/260229 สิงหาคม 256110.00สพม.40ขอความอนุุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่อาริิษากิจการนักเรียน
98
1161ศธ 04270/260329 สิงหาคม 256110.00สพม.40การติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาริษากิิจการนักเรียน
99
1162ศธ 04270.10/259929 สิงหาคม 256110.00รร.วังโป่งศึกษาขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่าย TO BE NUMBER ONE สพม.40 รุ่น 2018อาริษากิจการนักเรียน
100
31 สิงหาคม 2561
Loading...