Region (ข้อมูล ณ 1 ตค 2561)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ADEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ประเภทหน่วยงาน
รหัสจังหวัด
รหัสอำเภอรหัสตำบล
รหัส 5 หลัก
ชื่อจำนวนบุคลากร ณ 1 ต.ค. 61จำนวนบุคลากรที่ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานขึ้นไป
3
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวง
ลูกจ้างชั่วคราว
(ไม่รวมลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา)
รวมทั้งสิ้น
4
06-โรงพยาบาลทั่วไป50-เชียงใหม่02-จอมทอง07-ดอยแก้ว11119โรงพยาบาลจอมทอง275171217917165450
5
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่04-เชียงดาว01-เชียงดาว11121โรงพยาบาลเชียงดาว9692792521122
6
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่21-ไชยปราการ02-ศรีดงเย็น11137โรงพยาบาลไชยปราการ60103481713820
7
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่17-ดอยเต่า01-ดอยเต่า11133โรงพยาบาลดอยเต่า446349101129
8
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่05-ดอยสะเก็ด01-เชิงดอย11122โรงพยาบาลดอยสะเก็ด108111583921720
9
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่24-ดอยหล่อ01-ดอยหล่อ11643โรงพยาบาลดอยหล่อ57333461039
10
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่03-แม่แจ่ม01-ช่างเคิ่ง11120โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา699349151459
11
05-โรงพยาบาลศูนย์50-เชียงใหม่07-แม่ริม09-แม่สา10713โรงพยาบาลนครพิงค์1,09876367501522,112113
12
06-โรงพยาบาลทั่วไป50-เชียงใหม่09-ฝาง01-เวียง11125โรงพยาบาลฝาง235191219812759153
13
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่11-พร้าว01-เวียง11127โรงพยาบาลพร้าว69174241913317
14
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่06-แม่แตง01-สันมหาพน11123โรงพยาบาลแม่แตง97134472118225
15
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่22-แม่วาง01-บ้านกาด11138โรงพยาบาลแม่วาง5797231611212
16
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่23-แม่ออน03-บ้านสหกรณ์11139โรงพยาบาลแม่ออน5653251210114
17
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่10-แม่อาย11126โรงพยาบาลแม่อาย97112674121820
18
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่25-กัลยาณิวัฒนา01-บ้านจันทร์23736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา300133078011
19
07-โรงพยาบาลชุมชน50-เชียงใหม่20-เวียงแหง01-เมืองแหง11136โรงพยาบาลเวียงแหง425436151029
20
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่18-อมก๋อย03-แม่ตื่น15097โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น2001471
21
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่22-แม่วาง05-ดอนเปา06039โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเปา ตำบลดอนเปา3000031
22
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่05-ดอยสะเก็ด02-สันปูเลย05850โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย60031101
23
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่03-แม่แจ่ม04-แม่ศึก05834โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก2101042
24
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่03-แม่แจ่ม08-กองแขก05840โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแขก ตำบลกองแขก3001041
25
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่16-ฮอด05-บ่อสลี05996โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี2002151
26
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่13-สันกำแพง04-บวกค้าง05957โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง3002051
27
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่12-สันป่าตอง06-บ้านแม05944โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม4001051
28
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่12-สันป่าตอง01-ยุหว่า05937โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า5001061
29
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่04-เชียงดาว02-เมืองนะ10280โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกน้อย 01
30
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่07-แม่ริม01-ริมใต้05878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล ตำบลริมใต้3001041
31
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่01-เมืองเชียงใหม่14-ฟ้าฮ่าม05818โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม4002281
32
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่15-หางดง03-หารแก้ว05979โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว01
33
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่11-พร้าว05-สันทราย05926โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย3001151
34
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่07-แม่ริม04-ขี้เหล็ก05883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก1001131
35
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่02-จอมทอง03-บ้านหลวง14239โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนกลาง41412713867
36
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่02-จอมทอง07-ดอยแก้ว23232โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแตะ2001361
37
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่02-จอมทอง06-บ้านแปะ05827โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ1101251
38
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่10-แม่อาย04-แม่นาวาง05916โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง6002191
39
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่19-สารภี08-ท่ากว้าง06020โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง3001151
40
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่16-ฮอด02-ฮอด05990โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแควมะกอก ตำบลฮอด4001161
41
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่08-สะเมิง03-แม่สาบ05895โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ3002271
42
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่20-เวียงแหง02-เปียงหลวง06026โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอง ตำบลเปียงหลวง5001281
43
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่10-แม่อาย06-บ้านหลวง05921โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง2001141
44
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่01-เมืองเชียงใหม่07-ช้างเผือก05811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก4002171
45
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่14-สันทราย10-แม่แฝกใหม่05974โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่60023111
46
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่06-แม่แตง04-ช่อแล05866โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่อแล ตำบลช่อแล3110051
47
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่07-แม่ริม04-ขี้เหล็ก05882โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก3001151
48
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่12-สันป่าตอง08-ทุ่งสะโตก05947โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก3001041
49
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่21-ไชยปราการ02-ศรีดงเย็น06029โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น3001371
50
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่02-จอมทอง06-บ้านแปะ05826โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ3001151
51
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่24-ดอยหล่อ03-ยางคราม06049โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม3002051
52
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่07-แม่ริม11-เหมืองแก้ว05890โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว3001261
53
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่17-ดอยเต่า01-ดอยเต่า06001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า3201171
54
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่13-สันกำแพง05-แช่ช้าง05958โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง4102181
55
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่15-หางดง09-หนองควาย05986โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย6001071
56
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่15-หางดง05-ขุนคง05981โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง5001061
57
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่13-สันกำแพง12-ต้นเปา05962โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา5003191
58
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่06-แม่แตง11-บ้านช้าง05873โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง3001151
59
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่15-หางดง07-บ้านแหวน05984โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน4001051
60
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่13-สันกำแพง01-สันกำแพง05953โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด ตำบลสันกำแพง70030101
61
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่16-ฮอด03-บ้านตาล05992โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล3001151
62
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่18-อมก๋อย01-อมก๋อย13993โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย60014111
63
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่22-แม่วาง03-ทุ่งรวงทอง06036โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง4001161
64
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่04-เชียงดาว06-ปิงโค้ง05848โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง01
65
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่17-ดอยเต่า01-ดอยเต่า05999โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า2001141
66
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่12-สันป่าตอง05-แม่ก๊า05942โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า3001041
67
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่14-สันทราย01-สันทรายหลวง05964โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง70021101
68
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่05-ดอยสะเก็ด05-สง่าบ้าน05853โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน3001041
69
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่02-จอมทอง06-บ้านแปะ05825โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ3101161
70
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่19-สารภี03-ชมภู13994โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู3001041
71
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่10-แม่อาย05-ท่าตอน05918โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน3001261
72
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่12-สันป่าตอง06-บ้านแม05943โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม3001041
73
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่10-แม่อาย05-ท่าตอน05919โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน1001241
74
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่01-เมืองเชียงใหม่16-สันผีเสื้อ13986โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ3002051
75
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่09-ฝาง12-โป่งน้ำร้อน05911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน3001481
76
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่11-พร้าว03-ป่าตุ้ม05923โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม3001151
77
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่04-เชียงดาว07-ทุ่งข้าวพวง05849โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง30034101
78
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่18-อมก๋อย03-แม่ตื่น21714โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งต้นงิ้ว 2001361
79
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่11-พร้าว06-บ้านโป่ง05927โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง3001261
80
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่22-แม่วาง02-ทุ่งปี้06035โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้3001041
81
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่16-ฮอด03-บ้านตาล05991โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล4001051
82
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่07-แม่ริม07-แม่แรม05886โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม6001291
83
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่05-ดอยสะเก็ด03-ลวงเหนือ05851โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ3002161
84
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่22-แม่วาง05-ดอนเปา13996โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา3001041
85
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่12-สันป่าตอง07-บ้านกลาง05946โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง7001081
86
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่11-พร้าว02-ทุ่งหลวง05922โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง3002161
87
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่12-สันป่าตอง03-ท่าวังพร้าว05939โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว3001041
88
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่02-จอมทอง05-สบเตี๊ยะ05823โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ4002281
89
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่24-ดอยหล่อ01-ดอยหล่อ06046โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ3001041
90
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่17-ดอยเต่า05-บงตัน06004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย ตำบลบงตัน2002261
91
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่18-อมก๋อย06-นาเกียน06013โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน3000691
92
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่16-ฮอด06-นาคอเรือ05998โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ3001261
93
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่22-แม่วาง02-ทุ่งปี้06034โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้3000031
94
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่16-ฮอด04-บ่อหลวง05994โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง3001151
95
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่11-พร้าว11-โหล่งขอด05935โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด2002151
96
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่04-เชียงดาว02-เมืองนะ05841โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ01
97
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่03-แม่แจ่ม04-แม่ศึก22380โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮ่อง3002051
98
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่15-หางดง06-สบแม่ข่า05982โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า4001051
99
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่12-สันป่าตอง14-น้ำบ่อหลวง05950โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง3001041
100
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล50-เชียงใหม่15-หางดง11-น้ำแพร่05989โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่5001061
Loading...