กองบริการการศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...สำนักงานอธิการบดี...กองบริการการศึกษา.......
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 1,596,300.00 429,200.00 137,700.00 140,000.00 151,500.00 474,500.00 151,500.00 126,500.00 196,500.00 322,600.00 105,000.00 151,300.00 66,300.00 - - - -
7
ผล
งบแผ่นดิน
1,755,500.00 340,345.00 96,710.00 159,800.00 83,835.00 207,207.00 54,804.00 145,069.00 7,334.00 391,180.00 173,580.00 151,300.00 66,300.00 - - - -
8
งบรายได้
970,400.00 170,508.67 16,429.90 48,580.00 105,498.77 340,669.89 118,730.00 77,870.00 144,069.89 20,616.64 20,616.64 - - - - - -
9
1. กิจกรรมงานดำเนินงาน/บริหารงานทั่วไป
แผน 240,000.00 90,000.00 50,000.00 30,000.00 10,000.00 40,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 110,000.00 50,000.00 50,000.00 10,000.00 -
10
ผล
งบแผ่นดิน
200,000.00 156,375.00 72,088.00 74,672.00 9,615.00 77,249.00 15,314.00 59,899.00 2,036.00 - -
11
งบรายได้
251,400.00 47,508.60 920.00 6,400.00 40,188.60 177,540.00 43,480.00 40,660.00 93,400.00 4,226.00 4,226.00 -
12
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
แผน 85,000.00 - - - - 85,000.00 - - 85,000.00 - -
13
ผล
งบแผ่นดิน
40,000.00 - - - -
14
งบรายได้
45,000.00 - 32,240.00 32,240.00 - -
15
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
แผน 520,000.00 195,000.00 35,000.00 60,000.00 100,000.00 135,000.00 60,000.00 45,000.00 30,000.00 190,000.00 35,000.00 100,000.00 55,000.00 -
16
ผล
งบแผ่นดิน
400,000.00 124,180.00 81,680.00 42,500.00 37,000.00 34,490.00 1,420.00 1,090.00 - -
17
งบรายได้
200,000.00 45,800.00 800.00 30,000.00 15,000.00 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
18
4. กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค
แผน 70,100.00 43,000.00 1,500.00 - 41,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 22,600.00 20,000.00 1,300.00 1,300.00 -
19
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
20
งบรายได้
74,000.00 4,220.07 1,409.90 2,810.17 52,399.89 51,250.00 1,149.89 1,390.64 1,390.64 -
21
5. กิจกรรมค่าบัตรนักศึกษา
แผน - - - - - - - - - - -
22
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
23
งบรายได้
200,000.00 1,850.00 1,850.00 - - -
24
6. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร แผน 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 - - - - - - -
25
ผล
งบแผ่นดิน
500,000.00 28,448.00 3,448.00 25,000.00 1,508.00 1,508.00 68,580.00 68,580.00 -
26
งบรายได้
- - - - -
27
6. กิจกรรมงานดำเนินงาน/บริหารงานทั่วไป
แผน 631,200.00 221,200.00 51,200.00 100,000.00 70,000.00 210,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 200,000.00 70,000.00 100,000.00 30,000.00 -
28
(รายวิชาศึกษาทั่วไป) ผล
งบแผ่นดิน
615,500.00 31,342.00 24,622.00 6,720.00 91,450.00 5,000.00 83,750.00 2,700.00 6,453.00 6,453.00 -
29
งบรายได้
200,000.00 71,130.00 11,450.00 12,180.00 47,500.00 33,490.00 9,000.00 22,210.00 2,280.00 9,844.00 9,844.00 -
30
2,725,900.00
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu