ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Timestampชื่อสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
คำนำหน้าของนักเรียนคนที่ 1
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน คนที่ 1
คำนำหน้าของนักเรียนคนที่ 2
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน คนที่ 2
คำนำหน้าของนักเรียนคนที่ 3
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน คนที่ 3
คำนำหน้าครูุผู้ฝึกสอน คนที่ 1
ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 1
e-Mail ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 1
คำนำหน้าครูุผู้ฝึกสอน คนที่ 2
ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 2
e-Mail ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 2
2
1/6/2018 17:24:53โรงเรียนธนศรี56003194
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กชายเด่นภูมิ สอนพรเด็กหญิงอนันตญา พบสุวรรณเด็กชายเครจ คาร์นี่นางสาวขจรจิตร์ อ่อนเฉย951281808
tanasri.school@gmail.com
3
1/16/2018 8:22:49
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
56
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
เด็กชาย
นัธพงษ์ ครุทรานุชาติ
นางนิภาจันทร์ดวงโต
4
1/16/2018 8:40:31
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
56282040
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
เด็กชาย
นัธพงษ์ ครุทรานุชาติ
นางนิภา. จันทร์ดวงโต
5
1/17/2018 18:04:34
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
56282040
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
เด็กหญิงณัฐพร ใยชื่นนางนิภา จันทร์ดวงโต
6
1/19/2018 9:22:17
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กหญิงชนิภรณ์ นาคสิทธิ์เด็กชายสิรภพ ชาญธัญกรเด็กชายภูรนะ วงศ์จิตราทรนายพงศกร ส่งแสงธรรมชัย898394081
7
1/19/2018 9:25:59
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เกิดสุขเด็กชายนุติพล คำสอนเด็กหญิงพิมพ์มาดา โชติกรกุลนางสาว
ขนิษฐา กฤชชวาสุวรรณ์
856018818kanitta.kid@gmail.com
8
1/19/2018 10:54:23โรงเรียนธนศรี56003194
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กหญิง
พิริยารัตน์ จูสิงห์
เด็กหญิงปภาวรินท์ พบสุวรรณเด็กชายกิตติทัศ สะสีแสงนางสาวขจรจิตร์ อ่อนเฉย951281808
tanasri.school@gmail.com
9
1/19/2018 14:31:19
โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
56289118
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กหญิง
กมลพรรณ ตั้งวัฒนกฤช
เด็กชายจิรโชติ กระตุดเงินนาง
สิริลักษณ์ จันทร์ดวง
935833189-
10
1/20/2018 9:32:44
โรงเรียนเทศบาล ๒ ( คลองระนง )
081-9920529
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
เด็กชายกวิน กุลบุตรนายสัมผัด แก้วเอี่ยม
11
1/20/2018 9:35:16
โรงเรียนเทศบาล ๒ ( คลองระนง )
056-282192
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กชายธนพงษ์ แสงสว่างเด็กหญิงอรณิชา มะลิโชนางศิริเสาวภา อยู่รอด081-9920529
sirisaowapa18@gmail.com
12
1/22/2018 8:27:12
โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
56289118
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กหญิง
จันทกานต์ ทับทิมศรี
เด็กหญิงเจนจิรา แก้วมณีเด็กหญิงสุภาวดี อ่างทองนางสาวจารุวรรณ แผงมณี806897819
13
1/22/2018 9:18:15
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง)
56282191
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กชาย
โสภณวิชญ์์ แย้มพันธ์
เด็กหญิงแพรพิไล ไหมทองเด็กหญิงอัฐภิญญา อุนะพำนักนาย
สดุดี วีระพจนานันท์
918428998
krusadudee@gmail.com
นาง
อำมรา วีระพจนานันท์
949452989
Ammara1586@gmail.com
14
1/24/2018 11:24:55
โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านชุมแสง)
56282191
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
เด็กหญิง
เด็กหญิงกุลทิวา สุเพ็ญภาค
เด็กชาย
เด็กชายวายุ รักษาจันทร์
นาง
อำมรา วีระพจนานันท์
949452989
Ammara1586@gmail.com
นาย
สดุดี วีระพจนานันท์
918428998
Krusadudee@gmail.com
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu