1/3การเข้าชั้นเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYAAABAC
1
21103
รายวิชาวิทยาการคำนวณ

ป้อนค่า ม สำหรับ เข้าเรียน, ส สำหรับ เข้าเรียนสาย, ล สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ ข สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
สัปดาห์ที่ (เรียนวันอังคาร)
1234567891011121314151617181920
3
ชื่อชั้นเรียน ม.1/314/521/54/95/96/97/98/911/912/913/914/915/914/521/528/521/922/925/926/927/928/929/9เข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
4
ครูผู้สอน พรรณภา โพธิ์หลำอ.อ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.อ.อ.อ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.
5
133240
เด็กชายเกียรติสกุล สินมา
000
6
233241
เด็กชายชยพล เพ็ชรแกมทอง
000
7
333242
เด็กชายฑัลก์หิรัญ จอดพิมาย
000
8
433243เด็กชายธนกร สมบุญโภชน์001
9
533244เด็กชายธีรดนย์ อ่วมปาน000
10
633245เด็กชายนภนต์ ชดา000
11
733246
เด็กชายพีรพัฒน์ ยุติธรรมสถิต
000
12
833247
เด็กชายศิวกร เลื่อนสกุล
000
13
933248เด็กชายศุภพล รัตนโศภิต000
14
1033249เด็กชายสิรวิชญ์ เจแสง000
15
1133250เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงคา000
16
1233251เด็กหญิงจิตธิดา จงศิริ000
17
1333252
เด็กหญิงจิรภัทร์ แสนสง่า
000
18
1433253
เด็กหญิงจิรัชญา คงทรัพย์
000
19
1533254
เด็กหญิงชนิสา เผือกลาดพร้าว
000
20
1633255เด็กหญิงชมนภัส ปิ่นทอง000
21
1733256
เด็กหญิงฐิตารีย์ พันธ์พัฒน์
000
22
1833257
เด็กหญิงณัฐณิชา ปรีชพันธ์
000
23
1933258
เด็กหญิงขวัญข้าว ทิพรักษ์
000
24
2033259เด็กหญิงธนาภา คำภา000
25
2133260
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สอนพูล
000
26
2233261
เด็กหญิงนภสร เพ็ญเขตกรณ์
000
27
2333262
เด็กหญิงนัชธพัสตร์ ครุธาโรจน์
000
28
2433263
เด็กหญิงพรรณพัชร ชมบุรี
000
29
2533264
เด็กหญิงพิชญาภา รุ่งเรือง
000
30
2633265
เด็กหญิงภัทรธิดา บุตรศรี
000
31
2733266
เด็กหญิงภัทราพร อยู่ไทย
000
32
2833267
เด็กหญิงวชิราภรณ์ เดชคุ้ม
000
33
2933268
เด็กหญิงวณิชยา งั่งสำฤทธิ์
000
34
3033269เด็กหญิงวรวลัญช์ ทองคำ000
35
3133270
เด็กหญิงวรัญญา สีธงชัยรุ่งโรจน์
000
36
3233271
เด็กหญิงวริษฐา ฉูดสูงเนิน
000
37
3333272
เด็กหญิงวิริยากร นกใหญ่
000
38
3433273
เด็กหญิงวิสุทธิดา สืบศรี
000
39
3533274เด็กหญิงศศิกร ชะเอม000
40
3633275
เด็กหญิงศิรภัสสร สิ่งที่สุข
000
41
3733276
เด็กหญิงศุภากร ดอนแนไพร
000
42
3833277
เด็กหญิงสุกัลญา รุ่งเรือง
000
43
3933278
เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์นิล
000
44
4033279เด็กหญิงอัจจิมา ขำเดช000
Loading...