ABCDEFGHJKLMNO
1
รายชื่อทีมเข้าร่วมตอบปัญหาวิชาการ ม.ปลาย
2
ลำดับชื่อทีมชื่อ-สกุล (คนที่ 1)
ระดับชั้น/ห้อง (คนที่ 1)
ชื่อ-สกุล (คนที่ 2)
ระดับชั้น/ห้อง (คนที่ 2)
ชื่อ-สกุล (คนที่ 3)
ระดับชั้น/ห้อง (คนที่ 3)
3
10 เพื่อนเล่นเกมจุลศักดิ์ ดาดวงม.5/2ณัฐชยา ภูหอมหวนม.5/2ณัฐธยาน์ ระดมสุทธิศาลม.5/2
4
2หมูปิ้งนมสดธนพร หงส์วิลัยม.6/1กุลนัดดา ปะลาม.6/2ปภัทร์สิริ พันธ์สายเชื้อม.6/3
5
3พิน่าโคลาด้าเทคีล่าว้าวซ่าหงบอสปรายนายวิษณุพงศ์​ อ่อนประสงค์ม.4/2นางสาวกัญญาวีย์ แก้วดวงม.4/5นางสาวปาริชาต​ ศรีสารม.4/4
6
4มินิปอจิรภิญญา ปักกาเวสาม.6/2ภัคภร สีตลพฤกษ์ม.6/2กมลชนก เทศพรมม.6/3
7
5NMDปราณปรียา กิ่งไพบูลย์ม.5/2น้ำเพชร พรหมเดชไพบูลย์ม.5/2ยอดขวัญ พงศ์พิมลม.5/3
8
6พาที bondกุลณัฏฐา กาญจนศิริโรจน์ม.4/1ปิ่ณอุมา พาทีม.4/1ธนพงศ์ พาทีม.4/1
9
7VPY teamนายพีระกานต์ สุวรรณประสิทธิ์ม.4/1นายฉัตรเพชร เตียวศิริทรัพย์ม.4/1นางสาวอายูมิ อุทัยวัฒน์ม.4/1
10
8เรื่องรำไม่ถนัด เรื่องเรียนถนัดมากกุลปริยา กุคำอูม.4/3ธินันตา กาจหาญม.4/2อนุรดี จำรูญม.4/2
11
9หมูอ้วนณัฐชนัน รัตวงศ์สวัสดิ์ม.6/2ปวริศา ชัยกรีม.6/2เบญจภา สมเดชม.6/3
12
10จิกโก๋โรเเมนติกนายชนะภัย น้อยพรหมม.4/1นางสาวพิชชานันท์ เมตุลาม.4/1นางสาวศุภานัน ลังการินม.4/1
13
11ละก่ำปองทักษ์ดนัย ทวีรุ่งศรีทรัพย์ม.4/1ณณภัทร ศิวะศรีม.4/1พลอยอันดา สุวรรณโณม.4/1
14
12Molgujฉัตรรพี สุวรรณเจริญม.6/2ธนบดี วิรัตินันท์ม.6/2ภานุกร เหลืองมงคลเลิศม.6/2
15
13ซ่งเฉียงเปี้ยงกาจบัณฑิต นวลพุดชาม.5/1ชัชชวิน จูทะรักษ์ม.5/1พงศ์ธวัช สวรรยาวิสุทธิ์ม.5/1
16
14Manchester Unitedนายพศวีร์ นานอกม.6/3นายกิตติธัช ใจศิริม.6/3นายเทพโภคิน ตุลากันม.6/3
17
15อั่งเปาคณพศ คำสุวรรณ์ม.4/1ศรวัสย์ เนตรกิตติพงศ์ม.4/1สรวิชญ์ ดาวดีม.4/1
18
16ปวกเปียกนรินรัตน์ ชัยหาทัพม.6/5กิตติมา ฤทธิ์นอกม.6/4พริมวลัย ประทุมแพงม.6/4
19
17โคกอีโด่ยนาย ถิรวัฒน์ แผงบุดดาม.4/4นาย ปธานิน จำปาทิม.4/5นาย วุฒิภัทร โคตรประทุมม.4/5
20
18ถ้าหนูรักแล้วพี่จะรับรักป้ะกมลลักษณ์ ถาวรพิศาลเกษมม.4/3ชวิศา สุภาพินิจม.4/3จารุพร นวลปิดม.4/6
21
19ฟิล์มมีมงกุฎนาย ณัชภพ ดุรงค์ดำรงชัยม.5/1นางสาว ชลิตา เรณูม.5/1นางสาว ธนพร นาใจดีม.5/1
22
20ปั่นเพื่อพ่อ ยกล้อเพื่อแม่วงศพัทธ์ กวีก้องเกียรติม.6/3เกศราภรณ์ สอนบุญมาม.6/3ธนัตถ์ภรณ์ จันทร์ฝ่ายม.6/5
23
21CuSi13พิชญุตม์ พรหมเทศม.4/1วรชิต พยุงเกษมม.4/1สวพล ทัศนบรรลือม.4/1
24
22พูดได้มั้ยพี่จี้ธัญรดี หอประเสริฐวงศ์ม.6/1ปาณัสม์ จังตระกูลม.6/1วริษฐา วาระตระกูลม.6/1
25
23เมื่อครู่นี้พี่เท่หรือไม่ญาณิศา กฤษฎาการภิญโญม.6/1ณัฐพร ตันทองม.6/1ธัญญรัตน์ เรืองกาญจน์กุลม.6/1
26
24พูดได้สิแอนนานายกฤตภาส หินเธาว์ม.6/1นางสาวกัญญาณัฐ กลมสอาดม.6/1นางสาวประสิตา จันทร์ฉายม.6/1
27
25รักพ่อต่อกัญญาภัค สุตะพันธ์ม.6/6แพรวา มุกดาอาพัทธ์กุลม.6/6เบญจมาพร กิตติลาภ ม.6/6
28
26ฟิล์มมีมงกุฎนาย ณัชภพ ดุรงค์ดำรงชัยม.5/1นางสาว ชลิตา เรณูม.5/1นางสาว ธนพร นาใจดีม.5/1
29
27เอาล่ะเอาล่ะธนภัทร เตรียมเวชวุฒิไกรม.4/1ปวริศ เดชอุดมพรม.4/1วีรภัทร เบ้าสาทรม.4/3
30
28ง่วงนอนพีรชาภา สันติวรากรม.6/2ปรินทร์ ไพรพงษ์ม.6/2ธนกร ถาวรพิศาลเกษมม.6/5
31
29ช่วยคิดหน่อยณัฐวรา จันทร์วรชัยกุลม.5/1กฤษฤดี อัศวจิตต์ภักดีม.5/1อนัญจนา สังหมื่นเหม้าม.5/1
32
30แปปปี้ขี้อยู่น.ส.กชพร อริยะวงศ์ม.4/1น.ส.จิดาภา อาภรณ์รัตน์ม.4/1น.ส.อัญชลิกา แทบมะลัยม.4/1
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100