201409-komunalni-volby-dotaznik-vyhodnoceni-final
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
123456a6b6c6d7
2
Plánujete zvýšit bezpečnost cyklistů a chodců v těchto místech:
3
Budete se zasazovat o celkové zklidnění dopravy v MČ Praha 20 formou zřízení zón 30 km/h ve vedlejších ulicích, ve kterých je v současnosti limit 50 km/h?Zasadíte se o přípravu a zpracování koncepce rozvoje cyklistické a pěší dopravy, včetně cyklogenerelu, pro MČ Praha 20?Budete podporovat zapojení MČ Praha 20 do Asociace měst pro cyklisty, podobně jako sousední Praha 14?Zabezpečíte přechody pro chodce na Náchodské ulici tak, aby nebylo možné parkovat v jejich těsné blízkosti?Zajistíte bezpečnější překonání Náchodské ulice pro cyklisty v místech křížení se značenými cyklotrasami (A50-Bystrá, 8100-Tlustého, 14-Bártlova)?podjezd dálnice v ulici Hartenberskáulice Ve Žlíbku směrem na Běchoviceulice Ve Žlíbku směrem na Radonicemost přes dálnici v ulici BystráJak dále plánujete zkvalitnit podmínky pro chodce a cyklisty?
4
stranaodpovedkomentarodpovedkomentarodpovedkomentarodpovedkomentarodpovedkomentarodpovedkomentarodpovedkomentarodpovedkomentarodpovedkomentarkomentar
5
TOP09NEZasazovat o zklidnění dopravy v naší městské časti se určitě budeme, ale plošné zřízení zón s třicetikolemetrovým limetem není podle nás tím hlavním tématem. V kritických nebo naopak k omezení rychlosti zvláště vhodných místech (školy, školky, velký pohyb chodců a cyklistů, rozsáhlejší jednoznačně rezidenční zóna atp.) to smysl má. Tato místa budeme sledovat a pokud není omezení rychlosti zavedeno, tak se zasadíme o umístění zóny s omezenou rychlostí. Ale má to i nevýhody, jako je vyšší hlučnost vozidel (způsobená vozidlem i případným povrchem vozovky), tak vyšší emise spalovacích motorů (nemůžeme bohužel zatím předpokládat, že všechny projíždějící vozy budou nové a že si tedy se snížením rychlosti poradí snáze než starší modely). Budeme se spíše snažit řešit celkový problém vysokého tranzitu vozidel, čímž se v případě úspěchu znatelně zklidní doprava jak v ulici Náchodská, tak i na okolních komunikacích.ANOCyklogenerel bychom rádi připravili i v rámci naší snahy po omezení škodlivých vlivů dopravy v Horních Počernicích. Pojímáme jej však ještě poněkud však šířeji než je obvyklé: V návaznosti na aktivity a zájmy okolních městských částí a měst obcí v regionu bychom rádi iniciovali a připravili ucelenou koncepci cyklotras, cyklostezek a turistických stezek (a turistických cílů) v podobě jakéhosi "mikroregionu", jehož jádro by tvořily právě Horní Počrnice. Horní Počernice by v takovéto síti hrály především roli hlavního nástupního či průjezdního místa. Již existující síť cyklotras, cyklostezek a turistických stezek by byla dále rozvinuta a zkvalitněna - mj. i rozšířením již existující naučné stezky v Horních Počernicích a zlepšením průjezdnosti cyklotras (zejména tras 0034 a 14, které považujeme za nejdůležitější). Kromě toho považujeme za důležitý cíl vyřešení plynulé průjezdnosti cyklotrasy vedoucí kolem metra Černý Most, které dnes brání nešikovný a nepřehledný přechod u parkoviště na Černém Mostě a nepříjemné schodiště na tubus metra (rádi bychom zajistili plynulý průjezd pro kola bez nutnosti vynášení kol a přecházení přes přechod pěšky a v obavách o život). Hornopočernický cyklogenerel by tedy měl vznikat v poměrně širokých souvislostech a nebýt pouze "ostrůvkem" v okolním moři.ANOAno, ale s upozorněním na to, že pokud se nepodaří vyřešit plynulé propojení Horních Počernic s centrem Prahy pro cyklisty, nebude mít toto přihlášení se k principům měst pro cyklisty větší praktiký význam - nepovede totiž k naplnění zásadní teze, že kolo má být alternativou automobilové dopravy. Rádi bychom se tedy v rámci přihlášení se k Asociaci měst pro cyklisty zasadili právě o plynulé propojení naší městské části s vnitřní Prahou. Máme za to, že koncepce měst pro cyklisty (zejména ty její části, které jsou převzaté ze zahraničí nebo jím inspirované) je krokem správným směrem a rádi touto cestou půjdeme také.NETento problém považujeme již částečně za vyřešený. Samozřejmě s tím, že budeme sledovat jestli současná ustanovení nejsou porušována. Zaměříme se spíše na lepší osvětlení a vizuální zviditelnění přechodů.
ANONa křížení Náchodské a cyklostezky 8100 (Ve Žlíbku, Tlustého) prozatím ne, i když křižovatka i návazný podjezd pod železnicí a frekventovaná silnice vedoucí k dálnici nejsou ani přehledné, ani pro cyklisty příjemné. Řešení by si však podle našeho názoru vyžádalo výraznější proměnu celého daného úseku a obáváme se, že taková změna není v blízké době reálná. Pokusíme se situaci řešit alespoň vyznačením "cyklopruhu" - na místech, kde to bude technicky možné. U křížení Náchodské a Třebešovské ulice na trase 14 (Bártlova) bychom rádi umístili semafor pro cyklisty a vyznačili nový přechod s cyklistickým koridorem. Na trase A 50 (Bystrá) bychom také rádi prosadili vyznačení bezpečného "cyklopruhu" na místech, kde to bude vzhledem k šíři vozovky možné. Vzhledem k problematické dopravní situaci kolem tamních velkoskladů a blízkosti dálničního sjezdu však je nutné počítat s tím, že zřejmě nepůjde o snadné řešení.NEPovažujeme stávající stav za sice značně improvizovaný, ale vzhledem k situaci na jiných cyklotrasách v ČR za prozatím akceptovatelný.
ANO---ANOViz odpověď výše - tuto aktivitu by bylo vhodné navázat na kompletnější proměnu křižovatky i návazné komunikace. Rádi bychom se však zasadili o vyznačení "cyklopruhu" alespoň na místech, kde to bude možné (ideální by bylo napojení na cyklostezku vedoucí již nyní alespoň částečně z Radonic podél silnice do Horních Počernic).NENa mostě přes dálnici v ulici Bystrá jsme jako cyklisté žádné výraznější problémy nezaznamenali - jako problém však vidíme předcházející a relativně komplikovanou křižovatku - a zejména ulici Bystrá v sousedství velkoskladů s frekventovanou dopravou (pro cyklisty nepříjemnou zéjména kvůli průjezdům rozměrných nákladních vozů, ale i značné frekvenci osobních automobilů). Rádi bychom prosadili vyznačení "cyklopruhu" tam, kde to bude možné a bezpečně tak bezpečně a pylnule vyvedli cyklisty na klidnější komunikace "za dálnicí".Především řešením dopravní situace v ulici Náchodská, která by měla být celkově vstřícnější k chodcům (a v menší míře i cyklistům - rádi bychom totiž cyklodopravu ještě výrazněji přesměrovali do již existující cyklotras 0035 a 14 sledující ch Náchodskou ulici po pararelních komunikacích) a podporou rozvoje cykloturistiky a turistiky v Horních Počernicích - a to nejen budováním a zlepšováním cyklotras i cyklostezek, ale i návaznými službami a zdůrazněním místních atraktivit (např. výše avizovaným rozšířením naučné stezky atd.). Budeme i nadále prosazovat zlepšení přechodů pro chodce a zvyšování jejich bezpečnosti. Myslíme si, že potřebujeme celkový koncept dopravního řešení, který bude řešit i otázku cyklistů a chodců. Vzhledem k tomu, že řada z nás je také aktivmími cyklisty, cykloturisty a turisty se není třeba bát, že by naše řešení bylo jiné než vyvážené.
6
KSCMANOAno, zastupitel za KSČM se v několika volebních obdobích touto problematikou zabýval, avšak bez odezvy ze strany vedení obce.ANOAno, je načase, aby se tento problém řešil, pokud se pamatuji cyklostezkami a vůbec problémem cyklistiky se vždy snažil prorazit některý ze zastupitelů, ale kromě cyklostezky do Klánovic se moc nezměnilo.ANOAno, proč ne.NENezabezpečíme, ale samozřejmě budeme vřele podporovat i iniciovat každý počin, který by tento problém řešil, neboť je důležitý i automobilisty.NENezajistíme, ale samozřejmě je v zájmu všech občanů, protože i mezi nimi jsou cyklisté nejen Ti organizovaní, aby se cyklostezky rozvíjely a byly co nejbezpečnější. Proto jistě i naši případní zastupitelé se budou snažit řešit tento problém, ovšem problematika je tak široká, že bez hlubší znalosti jen dosti těžko se k problému vyjadřovatNEMy to neplánujeme, ale jestliže se najde někdo, kdo se takto velikým problémem, který přesahuje rámec Prahy 20, bude zabývat ve prospěch chodců a cyklistů, určitě ho podpoříme. Domnívám se, že na splnění jen těchto několik Vašich bodů nebude stačit ani celé jedno volební období. Bohužel se v minulosti opominula otázka bezpečnosti chodců a cyklistů, spíše se řešila automobilová doprava, patrně se nepředpokládal takový masový zájem o cyklistiku. Proto je nyní na čase se tímto zabývat kvalifikovaně. My můžeme pouze slíbit, že návrhy, ať už od kohokoliv, které budou přínosem pro zklidnění dopravy v Horních Počernicích budeme nejen podporovat, ale i sami předkládat. I komunisté jsou cyklisty a chodci.NEdtto jako 6aNEdtto jako 6aNEdtto jako 6a---
7
Šance pro PočerniceANOPřipravujeme návrh dopravního řešení pro intravilán Horních Počernic. ANOSpolupracujeme s počernickým cyklokoordinátorem.ANOPlánujeme zapojení do Asociace, spolupracujeme s MČ Praha 14.ANOUmístění zábran v blízkosti přechodů.ANOPokusit se odvést cyklotrasu mimo ulici Náchodskou tak, aby cyklotrasy vedly méně frekventovanými silnicemi. Řešila se možnost vybudování jízdního pruhu v ulici Náchodská pro cyklisty, ale z důvodu šířky komunikace nelze samostatný pruh zřídit.ANOJednáme o dalším propustku v Hartenberské a na pojení na Černý Most.ANOJednáme s vlastníky pozemků, aby mohla být vyprojektovaná cyklostezka umístěna.ANOJednáme s obcí Radonice.ANOJeště nemáme připravené konkrétní řešení.Realizace bezbariérovosti a přisvětlení přechodů. Opravy povrchů chodníků a silnic. Síť bezpečných cyklostezek a cyklotras mimo hlavní frekventované silnice.
8
ČSSDANOTempo zóny považujeme za velmi účinný prvek zklidňování dopravy, který zvyšuje bezpečnost všech účastníků dopravního provozu. V minulosti byly na náš návrh realizovány tempo zóny v ulicích Stoliňská, Chodovická, Pavlišovská, Komárovská a U Jeslí. Aktivně se snažíme o jejich rozšiřování a budeme v tom pokračovat.ANOZpracování koncepce cyklistické a pěší dopravy považujeme za krok správným směrem a má naši podporu.ANOPokud bude daná asociace respektovat stávající parametry komunikací pro provoz motorových vozidel, nemáme se zapojením městské části do takové asociace problém.ANOZačneme tím, že necháme prověřit rozhledové poměry křižovatkových ploch. Pokud bude třeba, budeme požadovat prodloužení vodorovného šrafování. Kdyby by nefungovalo, budeme chtít nasadit citybloky.ANOBudeme to prosazovat v případě, že to stávající prostor dovolí. Vzhledem k tomu, že správcem komunikace Náchodská je Magistrát hlavního města Prahy, budeme s ním intenzivně jednat. Naší snahou bude také celková revize vedení cyklotras na území městské části a jejich nové umístění do ulic s menším provozem. Chceme vést cyklotrasy přes přehlednější křižovatky, než jak je tomu dnes. Přes Náchodskou ulici chceme vést cyklistickou dopravu zejména přes světelné křižovatky, na kterých by mohly vzniknout i přejezdy pro cyklisty.ANOStávající komunikace je příliš úzká a navedení cyklistů na ni může vyvolat riziko střetu s automobilem.ANOPodporujeme projekt vybudování cyklostezky.ANOV severní části komunikace ulice Ve Žlíbku je nově vybudovaná stezka, která umožňuje smíšený provoz cyklistů a chodců. V prostoru nově budované okružní křižovatky je ukončena. Stávající šíře přemostění přes R10 neumožňuje vymezit cyklistický koridor. Řešením by bylo vystavět novou lávku pro chodce a cyklisty přes R10.ANOMěstská část by ale musela vynaložit neúměrné finanční prostředky v porovnání s výsledkem, který by to přineslo. V dané věci budeme jednat i s Městskou částí Praha-Satalice.Dopravní sekce našeho volebního programu zahrnuje například tyto body: 1) V cyklistické sezóně zajistíme úklid a údržbu cyklostezek. Rozvoj cyklostezek budeme financovat z příspěvků developerů. Zajistíme výstavbu cyklistické lávky do Radonic. 2) Do čtyř měsíců od voleb zpracujeme plán oprav všech poškozených silic a chodníků, které jsou ve správě městské části, a začneme s jeho realizací. Pořadí oprav stanovíme na základě stupně poškození a následně losováním. 3) Budeme pravidelně monitorovat stav komunikací, které městská část nespravuje, a vyzývat jejich vlastníky a správce k opravám a řádné údržbě. 4) Budeme pokračovat ve zvyšování bezpečnosti chodců pomocí instalace city bloků, přisvětlení a bezbariérových přístupů do komunikací.
9
HOPANOTendence pro zklidnění dopravy nastavením rychlosti 30 km/hod už se objevily v tomto volebním období. Předpokládáme, že dojde i ke zvýšení počtu obytných zón s nastavením rychlosti 20 km/hod.ANOZáměrem zpracování koncepce cyklistické a pěší dopravy by se určitě měly v příštím volebním období zabývat komise dopravy a komise sportu RMČ Praha 20. Na základě jejich doporučení lze postupovat dále. V první řadě se budeme snažit o lepši propojení Horních Počernic cyklostezkami s okolními obcemi a městskými částmi - např. Běchovice, Radonice.ANOAsociace cykloměst je určitě nápad, který si podporu zaslouží - už pro myšlenku vyváženosti v dopravě a vzájemného respektu.ANOBudeme nadále usilovat o rozšíření přechodů opatřených funkčními bezpečnostními prvky - city bloky, nasvícení apod.ANODomníváme se, že bezpečné překonání Náchodské v místech křížení s cyklotrasami je pro cyklisty bezpečné pouze tak, že cyklista své kolo v těchto místech převede a je třeba věnovat pozornost dalším možným řešením.ANOve správě TSK. Plánujeme jednání s TSK o tom, jakým způsobem lze bezpečnost cyklistů v daných lokalitách maximálně zvýšit.ANOplánuje se vybudování cyklostezkyANOproblematický úsek, kde je nutné odborné posouzení stavu a nastavení parametrůANOve správě TSK. Plánujeme jednání s TSK o tom, jakým způsobem lze bezpečnost cyklistů v daných lokalitách maximálně zvýšit.Zkvalitnění podmínek pro bezpečnost cyklistů a chodců vidíme v dalším opatřování přechodů bezpečnostními prvky a podpoře budování cyklostezek a zázemí pro cyklisty. Důležitou součástí podpory bezmotorové dopravy v Horních Počernicích určitě bude spolupráce radnice a iniciativy Cyklisté sobě - Praha 20.
10
ODSANO--ANO--ANO--ANO--ANO--ANO--ANO-- ANO--ANO--Všechny tyto požadavky jsou závislé na jednání se správci komunikací, které jsou v dost velké většině ve správě MHMP. U místních komunikací je důležité posoudit, co to udělá s dopravou jako takovou. Jestli zpomalení nebude mít opačný efekt a nebo bude z hlediska životního prostředí horší situace. U staveb nových cyklostezek je samozřejmé, že se tím chceme zabývat a snahou bude vytvořit větší a kvalitnější možnosti pro cyklisty.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...