สำเนาของ ม.3/3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ผู้ประเมิน 1.นายเรวัตร พัฒชู 2.นางสาวอมรรัตน์ สีแสด
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกิตติศักดิ์ เกลาโคกสูง
4444444444444.00ดีมาก
8
2
เด็กชายคฑาวุธ ชูสงค์
4444444444444.00ดีมาก
9
3
เด็กชายคามิน นามตรง
4444444444444.00ดีมาก
10
4
เด็กชายชยพัทธ์ ทิมัน
4444444444444.00ดีมาก
11
5
นายณรงค์ศักดิ์ สบายใจ
4444444444444.00ดีมาก
12
6
เด็กชายณัฐพล ออมสิน
4444444444444.00ดีมาก
13
7
เด็กชายณัฐวัตร จันทร์พวง
4444444444444.00ดีมาก
14
8
เด็กชายธีรภัทร พันธ์สุวรรณ
4444444444444.00ดีมาก
15
9
นายพรรษนันต์ สุขมา
4444444444444.00ดีมาก
16
10
นายภูวนัย ใจเย็น
4444444444444.00ดีมาก
17
11นายมงคล ลอยหา4444444444444.00ดีมาก
18
12
เด็กชายยศภัทร เจริญคุณ
4444444444444.00ดีมาก
19
13
เด็กชายเลิศชาย สบายใจ
4444444444444.00ดีมาก
20
14
เด็กชายวรฤทธิ์ พันธ์กว้าง
4444444444444.00ดีมาก
21
15
เด็กชายวสุพล นิ่งนาน
4444444444444.00ดีมาก
22
16
นายสรศักดิ์ โชคสุข
4444444444444.00ดีมาก
23
17
เด็กชายอิทธิชัย ทันบุญ
4444444444444.00ดีมาก
24
18
นายเอกรัตน์ ทรัพย์ลาภ
4444444444444.00ดีมาก
25
19
เด็กชายเอกราช วงศ์สวัสดิ์
4444444444444.00ดีมาก
26
20
เด็กชายศุภกิตติ์ รัตกุล
4444444444444.00ดีมาก
27
21
นายอนุพัทธ สุภาชาติ
4444444444444.00ดีมาก
28
22
เด็กหญิงกนกอร กาญจนลักษณ์
4444444444444.00ดีมาก
29
23
นางสาวกาญจนาพร เงาเพ็ชร
4444444444444.00ดีมาก
30
24
เด็กหญิงจินดารัตน์ หมู่แก้ว
4444444444444.00ดีมาก
31
25
นางสาวฉัตรกมล มีรินทะ
4444444444444.00ดีมาก
32
26
นางสาวชนกานต์ ศรีโชค
4444444444444.00ดีมาก
33
27
นางสาวนัฐณิชา ทุมมากรณ์
4444444444444.00ดีมาก
34
28
นางสาวนันทนา ลอยฟ้า
4444444444444.00ดีมาก
35
29
เด็กหญิงเนตรนภา เกษแก้ว
4444444444444.00ดีมาก
36
30
เด็กหญิงบัณฑิตา ธงไชย
4444444444444.00ดีมาก
37
31
นางสาวเบญญาภา ประสมศรี
4444444444444.00ดีมาก
38
32
นางสาวปริชาต มงคลดิษฐ์
4444444444444.00ดีมาก
39
33
เด็กหญิงปาริชาติ แพงศรี
4444444444444.00ดีมาก
40
34
นางสาวปิ่นสุดา ดาวประสงค์
4444444444444.00ดีมาก
41
35
เด็กหญิงพิชามญช์ สุวรรณโชติ
4444444444444.00ดีมาก
42
36
เด็กหญิงวริศรา ธรรมคำ
4444444444444.00ดีมาก
43
37
เด็กหญิงศศิธร มหิศยา
4444444444444.00ดีมาก
44
38
เด็กหญิงศศิพิมพ์ พุฒพิมพ์
4444444444444.00ดีมาก
45
39
เด็กหญิงอักษรา บุญเฉลียว
4444444444444.00ดีมาก
46
40
นางสาวนวนันท์ อินทะมาตย์
4444444444444.00ดีมาก
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu