สำเนาของ ม.3/3
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกิตติศักดิ์ เกลาโคกสูง
0.00FALSE
8
2
เด็กชายคฑาวุธ ชูสงค์
0.00FALSE
9
3
เด็กชายคามิน นามตรง
0.00FALSE
10
4
เด็กชายชยพัทธ์ ทิมัน
0.00FALSE
11
5
นายณรงค์ศักดิ์ สบายใจ
0.00FALSE
12
6
เด็กชายณัฐพล ออมสิน
0.00FALSE
13
7
เด็กชายณัฐวัตร จันทร์พวง
0.00FALSE
14
8
เด็กชายธีรภัทร พันธ์สุวรรณ
0.00FALSE
15
9
นายพรรษนันต์ สุขมา
0.00FALSE
16
10
นายภูวนัย ใจเย็น
0.00FALSE
17
11นายมงคล ลอยหา0.00FALSE
18
12
เด็กชายยศภัทร เจริญคุณ
0.00FALSE
19
13
เด็กชายเลิศชาย สบายใจ
0.00FALSE
20
14
เด็กชายวรฤทธิ์ พันธ์กว้าง
0.00FALSE
21
15
เด็กชายวสุพล นิ่งนาน
0.00FALSE
22
16
นายสรศักดิ์ โชคสุข
0.00FALSE
23
17
เด็กชายอิทธิชัย ทันบุญ
0.00FALSE
24
18
นายเอกรัตน์ ทรัพย์ลาภ
0.00FALSE
25
19
เด็กชายเอกราช วงศ์สวัสดิ์
0.00FALSE
26
20
เด็กชายศุภกิตติ์ รัตกุล
0.00FALSE
27
21
นายอนุพัทธ สุภาชาติ
0.00FALSE
28
22
เด็กหญิงกนกอร กาญจนลักษณ์
0.00FALSE
29
23
นางสาวกาญจนาพร เงาเพ็ชร
0.00FALSE
30
24
เด็กหญิงจินดารัตน์ หมู่แก้ว
0.00FALSE
31
25
นางสาวฉัตรกมล มีรินทะ
0.00FALSE
32
26
นางสาวชนกานต์ ศรีโชค
0.00FALSE
33
27
นางสาวนัฐณิชา ทุมมากรณ์
0.00FALSE
34
28
นางสาวนันทนา ลอยฟ้า
0.00FALSE
35
29
เด็กหญิงเนตรนภา เกษแก้ว
0.00FALSE
36
30
เด็กหญิงบัณฑิตา ธงไชย
0.00FALSE
37
31
นางสาวเบญญาภา ประสมศรี
0.00FALSE
38
32
นางสาวปริชาต มงคลดิษฐ์
0.00FALSE
39
33
เด็กหญิงปาริชาติ แพงศรี
0.00FALSE
40
34
นางสาวปิ่นสุดา ดาวประสงค์
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงพิชามญช์ สุวรรณโชติ
0.00FALSE
42
36
เด็กหญิงวริศรา ธรรมคำ
0.00FALSE
43
37
เด็กหญิงศศิธร มหิศยา
0.00FALSE
44
38
เด็กหญิงศศิพิมพ์ พุฒพิมพ์
0.00FALSE
45
39
เด็กหญิงอักษรา บุญเฉลียว
0.00FALSE
46
40
นางสาวนวนันท์ อินทะมาตย์
0.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1