ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
AAA hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 88 tỷ đồng
2
ACL quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 63,6 tỷ đồng EPS đạt 1249 đồng
3
ANV hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 206,6 tỷ đồng EPS đạt 1625 đồng (tăng)
4
APH hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 20 tỷ đồng
5
BFC hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 66 tỷ đồng EPS đạt 1046 đồng
6
BMP hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 127 tỷ đồng EPS đạt 1557 đồng
7
BSR hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 2324 tỷ đồng EPS đạt 750 đồng (tăng)
8
BVH hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 471 tỷ đồng EPS đạt 634 đồng
9
C32 hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 8 tỷ đồng EPS đạt 519 đồng
10
C4G hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 32 tỷ đồng EPS đạt 318 đồng
11
CDO hợp nhất quý 1 năm 2022 Lỗ ròng 7,3 tỷ đồng
12
CEO hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 35 tỷ đồng
13
CII hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 647 tỷ đồng EPS đạt 2681 đồng (tăng)
14
CMX hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 19 tỷ đồng
15
CSV hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 94 tỷ đồng EPS đạt 2137 đồng
16
CTD hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 29 tỷ đồng EPS đạt 396 đồng (giảm mạnh)
17
CTI hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 21,5 tỷ đồng EPS đạt 392 đồng (giảm)
18
CTR hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 89 tỷ đồng EPS đạt 960 đồng
19
D2D quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 6 tỷ đồng ( giảm mạnh)
20
DBC hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 8,6 tỷ đồng EPS đạt 75 đồng (giảm mạnh)
21
DCM hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 1515 tỷ đồng EPS đạt 2820 đồng (tăng)
22
DGW hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 211 tỷ đồng EPS đạt 2377 đồng (tăng)
23
DHG hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 255 tỷ đồng EPS đạt 1890 đồng
24
DIG hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 63,4 tỷ đồng
25
DLG hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 5 tỷ đồng (giảm mạnh)
26
DPM hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 2114 tỷ đồng EPS đạt 5391 đồng (tăng)
27
DPR hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 38 tỷ đồng EPS đạt 880 đồng
28
DRC quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 66 tỷ đồng EPS đạt 554 đồng
29
DRH hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 17,2 tỷ đồng EPS đạt 256 đồng
30
DXG hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 270 tỷ đồng EPS đạt 452 đồng (giảm mạnh)
31
EVE hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 14,7 tỷ đồng EPS đạt 359 đồng (tăng)
32
FLC hợp nhất quý 1 năm 2022 Lỗ ròng 466 tỷ đồng
33
FMC hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 40,7 tỷ đồng EPS đạt 622 đồng
34
FPT hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 1239 tỷ đồng EPS đạt 1365 đồng (tăng)
35
FRT hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 164,6 tỷ đồng EPS đạt 2084 đồng (tăng)
36
GEX hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 268 tỷ đồng EPS đạt 315 đồng
37
GIL hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 107 tỷ đồng EPS đạt 2585 đồng
38
GVR hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 1055 tỷ đồng EPS đạt 264 đồng
39
HAH quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 127 tỷ đồng ( tăng)
40
HCD quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 20 tỷ đồng EPS đạt 637 đồng
41
HDC hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 97 tỷ đồng (tăng)
42
HDG hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 244 tỷ đồng EPS đạt đồng (giảm mạnh)
43
HHS hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 72 tỷ đồng EPS đạt 226 đồng (tăng)
44
HHV hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 68 tỷ đồng EPS đạt 254 đồng
45
HLD hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 453 TRIỆU đồng EPS đạt 23 đồng (GIẢM MẠNH)
46
HMC quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 21 tỷ đồng EPS đạt 996 đồng ( giảm)
47
HPG hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 8217 tỷ đồng (tăng)
48
HT1 hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 24,7 tỷ đồng EPS đạt 65 đồng (giảm)
49
HU4 quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 5 tỷ đồng EPS đạt 336 đồng
50
HUT hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 89 tỷ đồng EPS đạt 63 đồng
51
IDI hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 198,6 tỷ đồng EPS đạt 872 đồng (tăng)
52
IJC hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 174 tỷ đồng EPS đạt 763 đồng
53
ITA hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 16 tỷ đồng EPS đạt 17 đồng (giảm mạnh)
54
KBC hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 480,6 tỷ đồng EPS đạt 840 đồng (giảm)
55
KDH hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 299 tỷ đồng EPS đạt 430 đồng
56
KSB hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 42 tỷ đồng EPS đạt 473 đồng (giảm)
57
LCG hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 51,5 tỷ đồng EPS đạt 299 đồng
58
LDG hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 2,4 tỷ đồng EPS đạt 10 đồng
59
LHC hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 12,7 tỷ đồng EPS đạt 1764 đồng
60
LHG hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 48,7 tỷ đồng
61
LIG hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 8 tỷ đồng EPS đạt 127 đồng
62
LIX quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 44 tỷ đồng EPS đạt 1222 đồng
63
MHC hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 337 TRIỆU đồng (GIẢM MẠNH)
64
MIG quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 68 tỷ đồng
65
MSN hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 1596 tỷ đồng EPS đạt 1352 đồng
66
MSR hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 123 tỷ đồng EPS đạt 112 đồng
67
NAF hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 8,3 tỷ đồng EPS đạt 132 đồng (giảm mạnh)
68
NBB hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 1,6 tỷ đồng EPS đạt 15 đồng
69
NBC quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 8 tỷ đồng EPS đạt 216 đồng
70
NLG hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 630 TRIỆU đồng EPS đạt 2 đồng (GIẢM MẠNH)
71
NTL quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 36 tỷ đồng EPS đạt 591 đồng
72
NTP hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 149,5 tỷ đồng EPS đạt 1269 đồng
73
NVT hợp nhất quý 1 năm 2022 Lỗ ròng 5,8 tỷ đồng
74
PC1 hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 133 tỷ đồng EPS đạt 566 đồng
75
PDR hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 282 tỷ đồng EPS đạt 552 đồng
76
PHR hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 295 tỷ đồng EPS đạt 2178 đồng (tăng)
77
PLC hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 40,6 tỷ đồng EPS đạt 503 đồng (giảm)
78
PNJ hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 721 tỷ đồng EPS đạt 1714 đồng (tăng)
79
PSD hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 37 tỷ đồng EPS đạt 1202 đồng
80
PVB quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 4,2 tỷ đồng EPS đạt 193 đồng
81
PVC hợp nhất quý 1 năm 2022 Lỗ ròng 3 tỷ đồng
82
PVD hợp nhất quý 1 năm 2022 Lỗ ròng 56 tỷ đồng
83
PVS hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 216 tỷ đồng (tăng)
84
PVT hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 152 tỷ đồng EPS đạt 471 đồng (tăng)
85
QCG hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 12,5 tỷ đồng EPS đạt 45 đồng
86
REE hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 693 tỷ đồng EPS đạt 2236 đồng (tăng)
87
SED quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 5 tỷ đồng EPS đạt 540 đồng
88
SKG quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 10 tỷ đồng EPS đạt 158 đồng
89
SZC quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 75 tỷ đồng EPS đạt 544 đồng
90
TAC quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 53 tỷ đồng EPS đạt 1559 đồng
91
TAR hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 25 tỷ đồng EPS đạt 351 đồng
92
TCL hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 25 tỷ đồng EPS đạt 654 đồng
93
TCM hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 73 tỷ đồng EPS đạt 875 đồng (tăng)
94
TCT quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 23,7 tỷ đồng EPS đạt 1851 đồng
95
TNA hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 9 tỷ đồng (tăng)
96
TNG quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 38 tỷ đồng EPS đạt 414 đồng
97
TVD quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 12 tỷ đồng
98
VGC hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 702 tỷ đồng (tăng)
99
VGT hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 199,5 tỷ đồng (tăng)
100
VHC hợp nhất quý 1 năm 2022 LNST của công ty đạt 548 tỷ đồng EPS đạt 3011 đồng (tăng)