ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ACB hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế của ngân hàng đạt10818 tỷ đồng EPS đạt 3159 đồng ( tăng mạnh)
2
ACL hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 114 tỷ đồng EPS đạt 2280 đồng (tăng mạnh)
3
AGG hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 163 tỷ đồng EPS đạt 1592 đồng
4
AMV hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 52 tỷ đồng EPS đạt 525 đồng
5
ANV hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 567 tỷ đồng EPS đạt 4462 đồng (tăng mạnh)
6
CCL hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 46 tỷ đồng EPS đạt 861 đồng
7
CII hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 727 tỷ đồng EPS đạt 2779 đồng
8
CST lũy kế 9 tháng 2022 lãi sau thuế đạt 171 tỷ đồng EPS đạt 4001 đồng (tăng mạnh)
9
CSV hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 310 tỷ đồng EPS đạt 6654 đồng
10
CTI hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 75 tỷ đồng EPS đạt 1373 đồng
11
CTR hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 320 tỷ đồng EPS đạt 2801 đồng
12
CTS lũy kế 9 tháng 2022 lãi sau thuế đạt 74 tỷ đồng EPS đạt 647 đồng (giảm mạnh)
13
DAH lũy kế 9 tháng 2022 lãi sau thuế đạt 42,7 tỷ đồng ( tăng mạnh)
14
DPG hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 286 tỷ đồng EPS đạt 4459 đồng
15
DRC lũy kế 9 tháng 2022 lãi sau thuế đạt 226,6 tỷ đồng EPS đạt 1907 đồng
16
DXG hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 556 tỷ đồng EPS đạt 923 đồng
17
EVE hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 69 tỷ đồng EPS đạt 1640 đồng
18
FCN hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 13,6 tỷ đồng EPS đạt 86 đồng
19
FIT hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 44 tỷ đồng EPS đạt 142 đồng
20
FMC lũy kế 9 tháng 2022 lãi sau thuế đạt 231,6 tỷ đồng EPS đạt 3542 đồng
21
GSP lũy kế 9 tháng 2022 lãi sau thuế đạt 33,6 tỷ đồng EPS đạt 602 đồng
22
HAX hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 192 tỷ đồng EPS đạt 3377 đồng (tăng mạnh)
23
HCD lũy kế 9 tháng 2022 lãi sau thuế đạt 28,5 tỷ đồng EPS đạt 929 đồng
24
HDC hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 247,5 tỷ đồng EPS đạt đồng
25
HTN hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 132 tỷ đồng EPS đạt 1484 đồng
26
KHG hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 191 tỷ đồng EPS đạt 454 đồng
27
LDG hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 20 tỷ đồng EPS đạt 79 đồng
28
LGL hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 4,3 tỷ đồng EPS đạt 84 đồng
29
LTG hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 203 tỷ đồng EPS đạt 2146 đồng
30
MHC hợp nhất 9 tháng lỗ ròng 43,5 tỷ đồng
31
NLG hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 119,2 tỷ đồng EPS đạt 201 đồng (giảm mạnh)
32
NTL lũy kế 9 tháng 2022 lãi sau thuế đạt 105 tỷ đồng EPS đạt 1724 đồng
33
PDR hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 1412 tỷ đồng EPS đạt 2029 đồng
34
PSD hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 99 tỷ đồng EPS đạt 3235 đồng
35
PTB hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 412 tỷ đồng EPS đạt 6051 đồng
36
PVT hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 627 tỷ đồng EPS đạt 1049 đồng
37
SCS lũy kế 9 tháng 2022 lãi sau thuế đạt 489 tỷ đồng
38
SGR hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 204 tỷ đồng EPS đạt 3408 đồng
39
SKG lũy kế 9 tháng 2022 lãi sau thuế đạt 49,6 tỷ đồng EPS đạt 784 đồng
40
STC hợp nhất 9 tháng 2022 lãi sau thuế đạt 9,7 tỷ đồng EPS đạt 1714 đồng
41
SZC lũy kế 9 tháng 2022 lãi sau thuế đạt 160 tỷ đồng EPS đạt 1389 đồng (giảm mạnh)
42
TCM hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 220 tỷ đồng EPS đạt 2280 đồng
43
TDC hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 140,4 tỷ đồng EPS đạt 1185 đồng
44
TIG hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 176 tỷ đồng EPS đạt 1121 đồng
45
TNG hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 231 tỷ đồng EPS đạt 2201 đồng
46
VGS hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 82 tỷ đồng EPS đạt 1955 đồng
47
VHC hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 1787 tỷ đồng EPS đạt 9808 đồng (tăng mạnh)
48
VHM hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 19700 tỷ đồng EPS đạt 4524 đồng
49
VNM hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 6647 tỷ đồng EPS đạt 2835 đồng
50
DRH hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 9,8 tỷ đồng EPS đạt 80 đồng
51
PLP hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 27 tỷ đồng EPS đạt 388 đồng
52
CEO hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 90 tỷ đồng
53
HDG hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 873 tỷ đồng (tăng mạnh)
54
TNA hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 26 tỷ đồng EPS đạt 433 đồng
55
LCG hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 162 tỷ đồng EPS đạt 932 đồng
56
BCG hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 545 tỷ đồng
57
C47 hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 12,5 tỷ đồng EPS đạt 486 đồng
58
TCD hợp nhất 9 tháng lãi sau thuế Cty mẹ đạt 414 tỷ đồng EPS đạt 2185 đồng
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100