ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาที่อยู่อีเมลคำนำหน้าชื่อชื่อ - สกุล ตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา แผนกวิชา / ฝ่ายงาน
2
16/4/2021, 16:46:39
kwansewing@hotmail.com
นางสาวขวัญชล โคสัมปัตติข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
3
19/4/2021, 7:05:02
nattha.somsa@gmail.com
นางสาวณัฏฐา สมสะอาด
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
แผนกวิชาดนตรี
4
19/4/2021, 15:59:09
nannapat 222528@gmail.com
นางสาว
นันท์นภัส เหลี่ยววงศ์ภูธร
ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
5
19/4/2021, 16:00:42
wanchai424160 @gmail.com
นาย
วันชัย ประดิษฐ์การย์
ลูกจ้างประจำ
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
พนักงานขับรถยนต์
6
19/4/2021, 16:02:55
teguitarclassic@gmail.com
นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์พนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
7
19/4/2021, 16:05:15
anusornbook@yahoo.com
นาย
อนุสรณ์ จิตรารักสกุล
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
8
19/4/2021, 16:17:21plukmeaw@gmsil.comนางสาวพฤกอาภรณ์. เบ้าคำข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
9
19/4/2021, 16:23:43
noidee0032@hotmail.com
นายเขมชาติ น้อยดีพนักงานราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
10
19/4/2021, 16:25:04Vijitra.jit@gmail.comนางสาววิจิตรา แสงศรีข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
11
19/4/2021, 16:31:56
Sunisa.jungmee@gmail.com​
นางสาวสุ​นิ​สา​ จึง​มี​ผลบุญ​ข้าราชการ (ครู)บ้านพักครูห้องธุรการ 1
12
19/4/2021, 16:36:05
jamon.dee7422@gmail.com
นางจามร ดีสว่างลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
13
19/4/2021, 16:36:16ooonamon@gmail.comนาง
นฤมล เชี่ยวสกุลวัฒนา
ข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
14
19/4/2021, 16:38:45
apichaya9678@gmail.com
นางอภืชยา ผิวสอาดลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
15
19/4/2021, 16:41:57
chanon.herbs@gmail.com
นายชานนท์ บุรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ
16
19/4/2021, 16:47:12
kwansewing@hotmail.com
นางสาวขวัญชล โคสัมปัตติข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
17
19/4/2021, 16:49:19vinipa2516@gmail.comนางสาววินิภา เมธยาภาลูกจ้างประจำ
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
18
19/4/2021, 16:51:10
mingkhuansa@hotmail.co.th
นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
19
19/4/2021, 16:54:12
electrician.juntaharn9@gmail.com
นายชัชวาล จันทหารข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
20
19/4/2021, 16:58:19
wim170429@gmail.com
นางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
21
19/4/2021, 17:08:20
paisan_th77@hotmail.com
นายไพศาล ทรักษาข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
22
19/4/2021, 17:11:59
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
23
19/4/2021, 17:48:58oilkout@gmail.comนายสุชาติ สิมมีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
24
19/4/2021, 17:57:58
nattha.somsa@gmail.com
นางสาวณัฏฐา สมสะอาด
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
แผนกวิชาดนตรี
25
19/4/2021, 18:33:58
nok.sci1981@gmail.com
นางสาวสกุลณี กองจินดาลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องประชาสัมพันธ์
26
19/4/2021, 19:35:08tpcshot@gmail.comนาย
สุทธิศักดิ์ ธีรพรอมรรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
27
20/4/2021, 9:15:21
Kangun20092531@gmail.com
นางปิยดา สันทัดลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
28
20/4/2021, 16:02:11
teguitarclassic@gmail.com
นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์ พนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
29
20/4/2021, 16:19:50
jamon.dee7422@gmail.com
นางจามร ดีสว่างลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
30
20/4/2021, 16:28:43
chanon.herbs@gmail.com
นายชานนท์ บุรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ
31
20/4/2021, 16:29:17Vijitra.jit@gmail.comนางสาววิจิตรา แสงศรีข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
32
20/4/2021, 16:30:20
mingkhuansa@hotmail.co.th
นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
33
20/4/2021, 16:31:22plukmeaw@gmail.comนางสาวพฤกอาภรณ์ เบ้าคำข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
34
20/4/2021, 16:31:56
anusornbook@yahoo.com
นาย
อนุสรณ์ จิตรารักสกุล
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
35
20/4/2021, 16:34:13
nok.sci1981@gmail.com
นางสาวสกุลณี กองจินดาลูกจ้างชั่วคราวบ้านพักอาศัย
36
20/4/2021, 16:36:22
nannapat222528@gmail.com
นางสาว
นันท์นภัส เหลี่ยววงศ์ภูธร
ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
37
20/4/2021, 16:37:26
Sunisa.jungmee@gmail.com​
นางสาวสุนิสา​ จึง​มี​ผลบุญ​ข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
38
20/4/2021, 16:42:21ooonamon@gmail.comนาง
นฤมล เชี่ยวสกุลวัฒนา
ข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
39
20/4/2021, 16:42:29
wim170429@gmail.com
นางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
40
20/4/2021, 16:47:55
During.505@hotmail.com
นางศิรินทิพย์ วงษ์จิ๋วลูกจ้างประจำบ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
41
20/4/2021, 16:48:06
kwansewing@hotmail.com
นางสาวขวัญชล โคสัมปัตติข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
42
20/4/2021, 16:58:45
wanchai424160@gmailcom
นาย
นายวันชัย ประดิษฐ์การย์
ลูกจ้างประจำ
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
พระนักงานขับรถยนต์
43
20/4/2021, 17:06:23
nattha.somsa@gmail.com
นางสาวณัฏฐา สมสะอาด
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
แผนกวิชาดนตรี
44
20/4/2021, 17:16:41
apichaya9678@gmail.com
นางอภิชยา ผิวสอาดลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
45
20/4/2021, 17:20:19
noidee0032@hotmail.com
นายเขมชาติ น้อยดีพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักครู
46
20/4/2021, 17:27:16
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
47
20/4/2021, 17:34:22tpcshot@gmail.comนาย
สุทธิศักดิ์ ธีรพรอมรรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
48
20/4/2021, 17:34:53
paisan_th77@hotmail.com
นายไพศาล ทรักษาข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
49
20/4/2021, 18:14:31Puttister@gmail.comนายพุทธิ ต้อยสำราญข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยบ้าน
50
20/4/2021, 19:24:36oilkout@gmail.comนายสุชาติ สิมมีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
51
20/4/2021, 19:25:16oilkout@gmail.comนายสุชาติ สิมมีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
52
21/4/2021, 16:03:24puttister@gmail.comนายพุทธิ ต้อยสำราญข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยบ้าน
53
21/4/2021, 16:09:52
max29002@hotmail.com
นายรฐนนท์ แซ่เตียวลูกจ้างชั่วคราวบ้านพักอาศัย
54
21/4/2021, 16:10:08
anusornbook@yahoo.com
นาย
อนุสรณ์ จิตรารักสกุล
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
55
21/4/2021, 16:25:20
wim170429@gmail.com
นางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
56
21/4/2021, 16:27:23
paisan_th77@hotmail.com
นายไพศาล ทรักษาข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
57
21/4/2021, 16:28:13
nok.sci1981@gmail.com
นางสาวสกุลณี กองจินดาลูกจ้างชั่วคราวบ้านพักอาศัย
58
21/4/2021, 16:30:47
Sunisa.jungmee@gmail.com​
นางสาวสุ​นิ​สา​ จึง​มี​ผลบุญ​ข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 1
59
21/4/2021, 16:31:58plukmeaw@gmail.comนางสาวพฤกอาภรณ์ เบ้าคำข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
60
21/4/2021, 16:33:51
noidee0032@hotmail.com
นายเขมชาติ น้อยดีพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
61
21/4/2021, 16:40:41
teguitarclassic@gmail.com
นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์ พนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
62
21/4/2021, 16:46:40tpcshot@gmail.comนาย
สุทธิศักดิ์ ธีรพรอมรรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราวบ้านพักอาศัย
63
21/4/2021, 16:47:07Sirin.505@hotmail.comนางศิรินทิพย์ วงษ์จิ๋วลูกจ้างประจำบ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
64
21/4/2021, 16:51:04sutee86@gmail.comนายสุธี ฉายศิริวัฒนาข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
65
21/4/2021, 16:52:26
mingkhuansa@hotmail.co.th
นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
66
21/4/2021, 17:03:52ooonamon@gmail.comนาง
นฤมล เชี่ยวสกุลวัฒนา
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
67
21/4/2021, 17:15:26
Kangun200931@gmail.com
นางปิยดา สันทัดลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
68
21/4/2021, 17:17:55
kwansewing@hotmail.com
นางสาวขวัญชล โคสัมปัตติข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
69
21/4/2021, 17:22:00
chanon.herbs@gmail.com
นายชานนท์ บุรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ
70
21/4/2021, 17:22:31oilkout@gmail.comนายสุชาติ สมมีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
71
21/4/2021, 17:27:18
apichaya9678@gmail.com
นางอภิชยา ผิวสอาดลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
72
21/4/2021, 19:10:26ooonamon@gmail.comนาง
นฤมล เชี่ยวสกุลวัฒนส
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
73
21/4/2021, 20:22:55
mingkhuansa@hotmail.co.th
นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
74
21/4/2021, 20:22:59
mingkhuansa@hotmail.co.th
นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
75
22/4/2021, 16:04:46
teguitarclassic@gmail.com
นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์ พนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
76
22/4/2021, 16:30:20tpcshot@gmail.comนาย
สุทธิศักดิ์ ธีรพรอมรรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราวบ้านพักอาศัย
77
22/4/2021, 16:34:16
mingkhuansa@hotmail.co.th
นางสาวมิ่งขวัญ หาญสุวรรณพนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
78
22/4/2021, 16:34:22
Sunisa.jungmee@gmail.com​
นางสาวสุ​นิ​สา​จึง​มี​ผลบุญ​ข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
79
22/4/2021, 16:44:32
nok.sci1981@gmail.com
นางสาวสกุลณี กองจินดาลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องประชาสัมพันธ์
80
22/4/2021, 16:48:09ooonamon@gmail.comนาง
นฤมล เชี่ยวสกุลวัฒนา
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
81
22/4/2021, 16:51:54
apichaya9678@gmail.com
นางอภิชยา ผิวสอาดลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
82
22/4/2021, 17:09:31oilkout@gmail.comนายสุชาติ สิมมีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
83
22/4/2021, 17:23:43puttister@gmail.comนายพุทธิ ต้อยสำราญข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยบ้าน
84
22/4/2021, 17:30:00
anusornbook@yahoo.com
นาย
อนุสรณ์ จิตรารักสกุล
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
85
22/4/2021, 17:49:21ooonamon@gmail.comนาง
นฤมล เชี่ยวสกุลวัฒนา
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
86
22/4/2021, 17:57:27
kwansewing@hotmail.com
นางสาวขวัญชล โคสัมปัตติข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
87
22/4/2021, 18:13:18
chanon.herbs@gmail.com
นายชานนท์ บุรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ
88
22/4/2021, 18:23:05plukmeaw@gmail.comนางสาวพฤกอาภรณ์ เบ้าคำข้าราชการ (ครู)
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
89
22/4/2021, 19:13:33
wim170429@gmail.com
นางสาว;วิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
90
23/4/2021, 16:02:05
teguitarclassic@gmail.com
นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์ พนักงานราชการ (ครู)บ้านพักอาศัยแผนกวิชาดนตรี
91
23/4/2021, 16:03:54
anusornbook@yahoo.com
นาย
อนุสรณ์ จิตรารักสกุล
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
92
23/4/2021, 16:30:53
Sunisa.jungmee@gmail.com​
นางสาวสุ​นิ​สา​จึง​มี​ผลบุญ​ข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
93
23/4/2021, 16:31:40tpcshot@gmail.comนาย
สุทธิศักดิ์ ธีรพรอมรรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
ห้องธุรการ 2
94
23/4/2021, 16:35:57ooonamon@gmail.comนาง
นฤมล เชี่ยวสกุลวัฒนา
ข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
95
23/4/2021, 16:39:57
chanon.herbs@gmail.com
นายชานนท์ บุรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ
96
23/4/2021, 16:59:48
ppanida235@gmail.com
นางพนิดา พฤกภูษณข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
97
23/4/2021, 17:03:24plukmeaw@gmail.comนางสาวพฤกอาภรณ์ เบ้าคำข้าราชการ (ครู)บ้านพักครู
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
98
23/4/2021, 17:32:24wanchai@gmailcomนาย
นายวันชัยประดิษฐ์การย์
ลูกจ้างประจำ
ภายในสถานศึกษา (ให้ระบุสถานที่ในข้อตอ่ไปด้วยค่ะ)
พระนักงานขับรถยนต์
99
23/4/2021, 17:45:54Vijitra.jit@gmail.comนางสาววิจิตรา. แสงศรีข้าราชการ (ครู)บ้านพักอาศัย
100
23/4/2021, 18:29:28Sirin.505@hotmail.comนางศิรินทิพย์ วงษ์จิ๋วลูกจ้างประจำบ้านพักอาศัยห้องพัสดุ