ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
ประทับเวลา1. ชื่อ-สกุล 3.ชื่อกิจกรรม4. แหล่งเรียนรู้ที่ขอใช้5. วัน/เดือน/ปี ที่ใช้งาน6. เวลา สิ้นสุด การใช้งาน7. เวลา สิ้นสุดการใช้งาน7.จำนวนผู้ร่วมประชุม8. สื่อ-อุปกรณ์ ที่ใช้
เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 1. นายพร้อมพล สหนาวิน หัวหน้าฝ่าย ติดต่อ : 081-362-64782. นายศักดิ์สิทธิ์ โนรินทอน รองหัวหน้า ติดต่อ : 086-433-9426 เมื่อสิ้นสุดการใช้งานห้องประชุมกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจความเรียบร้อย ขอบคุณครับ
6. ถึง วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดการใช้งาน
9.บันทึกเพิ่มเติม2.กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
10.เบอร์โทร/ID Line ที่สามารถติดต่อกลับได้
4. แหล่งเรียนรู้ที่ขอใช้3. ห้องประชุมที่ใช้
2
3/11/2021, 20:31:34นายขวัญชัย มันทากาศ
นำเสนอการบริการจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมคิงพาวเวอร์
ห้องประชุม “พวงชมพู”10 พฤศจิกายน 256408.00 น.-13.00 น. 15
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
สาย HDMI. สุขศึกษาและพลศึกษา
3
4/11/2021, 13:30:34ครูวิจิตรา รัตนไชย
ชี้แจ้งการดำเนินงานพัสดุกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
ห้องประชุม “พวงชมพู”4/11/6415.30-14.3015
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
งานพัสดุ
4
7/11/2021, 15:27:57นายขวัญชัย มันทากาศ
นำเสนอการบริหารจัดการสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม
เปลี่ยนห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”
10 พย. 6408.00-13.0015 คน
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
สาย HDMIสุขศึกษาและพลศึกษา
5
9/11/2021, 5:35:18นายมนตรี อามเทศประชุมผู้ค้าร้านค้าบนโรงอาหารห้องประชุม “พวงชมพู”12 พ.ย. 256414.00-15.3014 คน
ไมค์, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
-กลุ่มบริหารทั่วไป
6
9/11/2021, 15:45:17นส.รุ่งศรี แสนเกษมประเมินครูผู้ช่วยห้องประชุม “พวงชมพู”10พย 6408.00-16.3030
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
บุคคล
7
9/11/2021, 17:56:50กัญจน์วราณ์ วรปัญญาประชุมร้านค้าโรงอาหารห้องประชุม “พวงชมพู”12/11/256414.00-16.0015-20
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
การงารอาชีพ
8
14/11/2021, 20:50:14นางสาวสุชาวดี กาญจนา
Academic war สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์14 พฤศจิกายน 256411.30-16.00 น.3 คนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
9
14/11/2021, 20:53:19นางสาวสุชาวดี กาญจนา
Academic war สงครามแห่งปัญญา และออกแบบอินโฟกราฟฟิก
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์11 พฤศจิกายน 256408.30-17.005คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10
15/11/2021, 8:29:34ศักดิ์สิทธิ์ โนรินทอนถ่ายวีดีโอโรงเรียนพระราชทานห้อง DSPS STUDIO
15/11/2564 - 17/11/2564
08.30 - 17.008 คน
คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, บันทึกวีดีโอ
ขออนุญาตใช้กล้อง/คอมพิวเตอร์ตัดต่อ/อุปกรณ์ไฟLED
งาน VTR โรงเรียนพระราชทาน
11
15/11/2021, 13:08:36นางณฐิดา เหล็กชัยประชุมผู้อำนวยการ สพม.สระบุรี
ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”, ห้องประชุม “ครูเก่า”
18/11/6408.00 - 16.30 น40
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, ตัวเลือก 10
ไมค์เคลื่อนที่ 4 ตัว ห้องหลวงพ่ออลงกต
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
18/11/2021, 12:16:15ครูณฐิดาศึกษาดูงาน
โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
19/11/6408.00-12.00 น.15
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
มีการดูสถานที่เพิ่มเติมตามจุดต่างๆของโรงเรียน หลังเวลา 10.15 น. เป็นต้นไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13
18/11/2021, 12:24:18ประภาภรณ์ วงษ์ทองรับคณะศึกษาดูงาน เทพลาดหญ้า
โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
23 พย.6409.00-12.00น15
ไมค์, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
บุคคล
14
19/11/2021, 10:57:13นายขวัญชัย มันทากาศตรวจ ATK นักกีฬาห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”19 พ.ย.6414.00 - 16.00 น.30 คนเครื่องขยายเสียง
ขออภัยที่มิได้นัดหมายล่วงหน้า ขอบคุณครับ
สุขศึกษาและพลศึกษา
15
21/11/2021, 19:20:32รองมนตรี อาทเทศประชุมตรวจรับงานก่อสร้างห้องประชุม “พวงชมพู”22 พ.ย. 256411.30-12.00 น.10
ไมค์, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
-บริหารทั่วไป
16
21/11/2021, 20:24:13นางสาวสุชาวดี กาญจนา
ซ้อมการประกวดสื่อ Infographic มารู้จักประกันวินาศภัย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์22 พฤศจิกายน 256408.30 - 16.00 น.4
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
17
22/11/2021, 14:40:00นายศักดิ์สิทธิ์ โนรินทอนตัดต่อวีดีโอห้อง DSPS STUDIO22/11/64 - 25/11/6415.00น.-22.30น.3
คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ใช้คอมตัดต่อ
งานประเมิณโรงเรียนพระราชทาน
18
28/11/2021, 19:58:23นายกิตติศักดิ์ พยุงวงษ์
อบรมกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”, ห้องประชุม “ครูเก่า”
30/11/256408.00-12.00 น.50
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
-
งานสังเสริมคุณธรรม จริยธรรม
19
29/11/2021, 13:50:29ประภาภรณ์ วงษ์ทองประชุมครูห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”30 พ.ย.6415.30-18.00 น100
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
ขอบคุณค่ะบุคคล
20
29/11/2021, 15:38:53ณฐิดา เหล็กชัย
ลงนามบันทึกข้อตกลง ว9 และประชุมก่อนเปิดเรียน
ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”30/11/6411.00-17.00 น.110 (สลับรอบ)
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, ลำโพงเคลื่อนที่, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
21
30/11/2021, 9:25:16ณฐิดาประชุมบริหารห้องประชุม “พวงชมพู”30116410.00-12.0015
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22
1/12/2021, 9:33:17ครูนภาพร สอนจรูญปฐมนิเทศep smeห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”1 ธันวาคม 6413.30 น .- 14.20 น110ไมค์, เครื่องขยายเสียงภาษาอังกฤษ
23
6/12/2021, 13:06:23นภาพร สอนจรูญต้อนรับคณะ Japan Foundation
โถงส่วนหน้าห้องอาคารหมายเลข 9, โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
7 ธค 649.00-12.00น15
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, ถ่ายทอดสด
จนท ถ่ายรูปตปท
24
8/12/2021, 11:04:24นายนิมิต ศรีวัฒนะ
ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ห้องประชุม “พวงชมพู”8 ธ.ค. 256411.50 - 13.30 น.18 คนไมค์, เครื่องขยายเสียงขอบคุณครับกิจการนักเรียน
25
8/12/2021, 11:07:00นายศักดิ์สิทธิ์ โนรินทอนBLOCK COURSE ดนตรีสากลห้องประชุม “แม่รำเพย”13-17,20-2408.00-16.00 น. ของทุกวัน60
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
-กลุ่มสาระศิลปะ
26
8/12/2021, 11:53:36นางสาวปาริสสรา วัฒนศิลป์Road to IJSOห้อง DSPS STUDIO8/12/2564 และ9/12/25649/12/256497วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27
9/12/2021, 10:07:08นางสาวหทัยพัชร ทองเดชประชุมห้องประชุม “พวงชมพู”09/12/256415.15-16.0020ไมค์วิชาการ
28
9/12/2021, 12:10:32
นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคน
เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย (ติวท่อน้ำไทย)
ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”9 ธันวาคม 256412.40-15.0085คน
ไมค์, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
วิชาการ
29
9/12/2021, 17:37:27นายศักดิ์สิทธิ์ โนรินทอนยืมกล้องถ่ายภาพและขาตั้งกล้องห้อง DSPS STUDIO10 ธ.ค.6408.00-15.30-งานถ่ายวีดีโออำเภอ
30
13/12/2021, 0:11:41นางสาวณฐิดา เหล็กชัยศึกษาดูงาน
ห้องประชุม “พวงชมพู”, ห้องประชุม “ห้องเกียรติภูมิ”, โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
17 ธันวาคม 6408.00 - 12.00 น.25 (แขก 16 ทศพ9)
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, ตัวเลือก 10
สถานที่ทานอาหารหลางวัน ห้องพวงและห้องเกียรติภูมิ และมีการเดินชมสถานที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล
31
13/12/2021, 0:13:58นางสาวณฐิดา เหล็กชัยศึกษาดูงาน จากจังหวัดน่าน
ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”, ห้องประชุม “ครูเก่า”, ห้องประชุม “พวงชมพู”, ห้องประชุม “ห้องเกียรติภูมิ”
18 ธันวาคม 6408.00 - 12.00 น40 (พระ9 ฆราวาส24 ทศพ7)
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, ลำโพงเคลื่อนที่, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
ดูงานห้องหลวงพ่อ ท่านข้าวห้องพวง+เกียรติภูมิ และเดินดูงานห้องต่างๆ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
32
13/12/2021, 12:41:36นายกิตติ​ธัช​ บุญ​รอด​ดิษฐ์​ถ่ายรูป กนร.ห้อง DSPS STUDIO13/12/256415:10ถึง16:0013ตัวเลือก 10ญี่ปุ่น
33
14/12/2021, 14:08:27นางสาวจุฑามาศ วรเมทินอบรมการบริการเสริฟอาหาร
โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
15 ธันวาคม 25648.30-16.30น.30
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
ขอบคุณมากค่ะรองผู้อำนวยการ
34
15/12/2021, 16:51:35นางสาวปาริสสรา วัฒนศิลป์
กิจกรรม Road to IJSO (วิทยาศาสตร์โอลิมปิก)
ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”16 ธ.ค. 64
16 ธ.ค. 64 (07.30 - 08.30 น.) ,, 17 ธ.ค. 64 (07.30 - 08.30 น.),, 20 ธ.ค. 64 (15.10 - 16.10 น.), 21 ธ.ค. 64 (07.30 - 08.30 น.), 22 ธ.ค. 64 (14.20 - 16.10 น.), 23 ธ.ค. 64 (07.30 - 08.30 น.), 24 ธ.ค. 64 (07.30 - 08.30 น.), 27 ธ.ค. 64 (15.10 - 16.10 น.) ,28 ธ.ค. 64 (07.30 - 08.30 น.), 29 ธ.ค. 64 (14.20 - 16.10 น.), 5 ม.ค. 65 (14.20 - 16.10 น.), 6 ม.ค. 65 (07.30 - 08.30 น.), 7 ม.ค. 65 (07.30 - 08.30 น.), 10 ม.ค. 65, (15.10 - 16.10 น.), 11 ม.ค. 65 (07.30 - 08.30 น.), 12 ม.ค. 65 (14.20 - 16.10 น.) ,13 ม.ค. 65 (07.30 - 08.30 น.), 14 ม.ค. 65 (07.30 - 08.30 น.), 17 ม.ค. 65 (15.10 - 16.10 น.), 18 ม.ค. 65 (07.30 - 08.30 น.), 19 ม.ค. 65 (14.20 - 16.10 น.), 20 ม.ค. 65 (07.30 - 08.30 น.), 21 ม.ค. 65 (07.30 - 08.30 น.)
นักเรียน 85 คน ครู 2 คน รวม 87 คน
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED
ด้วยกลุ่มวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี กำหนดจัดกิจกรรม Road to IJSO (วิทยาศาสตร์โอลิมปิก) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ปีการศึกษา 256๔ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม ในการสอบ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) โดยมีการติว และรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (The Nineteenth International Junior Science Olympiad: 19th IJSO) ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการสอบในรอบแรก วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อการคัดเลือกรอบสองวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565
ห้องเรียนพิเศษ SMT
35
15/12/2021, 18:44:57
นางวาวพีรลักษณ์ รักษะประโคน
เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย (ติวท่อน้ำไทย)
ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”16 ธันวาคม 256412.40-15.0060
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
วิชาการ
36
16/12/2021, 11:34:25นายกิตติศักดิ์ พยุงวงษ์อบรมคณะกรรมการบริหารนักเรียนห้องประชุม “พวงชมพู”16/12/256415.10-16.0025ไมค์กรรมการบริหารนักเรียน
37
19/12/2021, 16:48:22นางสาวเมธาพร ศรีทอง
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
เวทีใต้ตึก 4 จอ LED20 -21 ธ.ค.6408.30-10.00 น.30
ไมค์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
-งานแนะแนว
38
21/12/2021, 11:21:17
นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคน
เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย (ติวท่อน้ำไทย)
ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”23 ธันวาคม 256412.40-15.0080
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
ใช้ทุกวันพฤหัสตลอดภาคเรียน
กลุ่มวิชาการ
39
21/12/2021, 11:51:10นายนิมิต ศรีวัฒนะประชุมกลุ่มกิจการนักเรียนห้องประชุม “พวงชมพู”22 ธันวาคม 256411.50 - 13.30 น.15 คน
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
-กลุ่มกิจการนักเรียน
40
22/12/2021, 10:03:12นางสาวหทัยพัชร ทองเดชประชุวิชาการห้องประชุม “พวงชมพู”22 ธันวาคม 256410.10-11.50น.22
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
ทุกวันพุธค่ะรองผู้อำนวยการ
41
22/12/2021, 11:50:21นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน
ประชุม ม.1 ซ้อมวันประเมิน รร.พระราชทาน
เวทีใต้ตึก 4 จอ LED22 ธ.ค.6414.20-15.10น.150
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, จอ LED, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ขอโทษที่กระทันหันค่ะ กิจการนักเรียน
42
23/12/2021, 9:09:18รังสิมา เทนอิสระ
ประเมินเลื่อนวิทยฐานะคศ.2 ครูสุวารี อุดหนุน
ห้องประชุม “พวงชมพู”24 ธันวาคม 256407:00 - 13:00 น.20
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
บริหารงานบุคคล
43
23/12/2021, 13:11:07นางสาวชญานุตม์ สนพลอยต้อนรับครูบรรจุใหม่ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”24 ธันวาคม 256412.00-16.0080 คน
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, บันทึกวีดีโอ
กลถ่มบริหารงานบุคคล
44
23/12/2021, 15:26:28ขวัญชนก คำไชยเทศกาลปีใหม่ญี่ปุ่น
ห้องประชุม “ห้องเกียรติภูมิ”
24/12/6412.40-16:00น.50
คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, ถ่ายทอดสด
ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการออนไลน์ จำนวน2 ที่ คือ1. ห้องญี่ปุ่น สำหรับให้นักเรียนที่เข้าร่วมรับชม
2.ห้องเกียรติภูมิสำหรับผอ. ใช้ในการเปิดงาน
ภาษาต่างประเทศ
45
23/12/2021, 15:27:39กุลธิดา สร้อยสนธิ์Sport night party 2022
ห้องประชุม “ครูเก่า”, เวทีใต้ตึก 4 จอ LED
29 ธ.ค.256416.00-24.00น.120
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, ลำโพงเคลื่อนที่, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, บันทึกวีดีโอ
ถ่ายภาพนิ่งตลอดงาน ขอบคุณค่ะ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
46
26/12/2021, 11:07:34โชติกา อยู่ประยงค์
คริสต์มาสและอำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โถงส่วนหน้าห้องอาคารหมายเลข 9, โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
24 ธันวาคม 25648.00-12.00 น.45
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, ถ่ายทอดสด, บันทึกวีดีโอ, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ภาษาต่างประเทศ
47
26/12/2021, 23:09:45รองประภาภรณ์ วงษ์ทองรับคณะดูงาน
โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
27ธค6408.00-12.00 น.20
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, ลำโพงเคลื่อนที่, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
48
27/12/2021, 20:25:30ณฐิดา เหล็กชัยประชุมคณะกรรมการบริหาร
โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
28/12/6409.00-12.00 น.15
ไมค์, ลำโพงเคลื่อนที่, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
49
28/12/2021, 7:58:13นายนิมิต ศรีวัฒนะเชียร์ฟุตบอลเทพศิรินทร์ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”28 ธันวาคม 256412.30-16.00ไม่ทราบจำนวน
จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, ถ่ายทอดสด
-กลุ่มกิจการนักเรียน
50
28/12/2021, 13:26:16นางสาวปุณญาพร รัตนไชยถ่ายรูปทำป้ายไวนิลห้อง DSPS STUDIO28/12/6416.00-17.005คนกล้องถ่ายรูป ไฟสปอร์ตไลท์คณะกรรมการนักเรียน
51
29/12/2021, 7:16:09นายนิมิต ศรีวัฒนะ
ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ห้องประชุม “พวงชมพู”29 ธันวาคม 256411.50 - 13.3012
ไมค์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
-กลุ่มกิจการนักเรียน
52
29/12/2021, 11:29:36นางสาววรนุช กุลพันธ์ถ่ายรูปทำป้ายไวนิลห้อง DSPS STUDIO29/12/256411.30-12.15 น.2ตัวเลือก 10ขอยืมกล้องค่ะ กนร.
53
1/1/2022, 18:27:47ประภาภรณ์รับรองคณะตรวจเยี่ยมจากอำเภอ
โถงส่วนหน้าห้องอาคารหมายเลข 9, โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
4 ม.ค.6508.30-12.0020
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, ลำโพงเคลื่อนที่, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
ขอบคุณบุคคล
54
4/1/2022, 18:07:25นายนิมิต ศรีวัฒนะ
ประชุมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ห้องประชุม “พวงชมพู”5 มกราคม 256511.50 - 13.3013
ไมค์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
-กลุ่มกิจการนักเรียน
55
8/1/2022, 11:02:25นายศักดิ์สิทธิ์ โนรินทอน
ขอใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขตัดต่อวีดีโอประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ห้อง DSPS STUDIO08 ม.ค.65 - 15 ม.ค. 6513.00-18.30น.2-4 คน
คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, บันทึกวีดีโอ
-
งานประเมินโรงเรียนพระราชทาน
864339426
56
8/1/2022, 20:33:00นางสาวปุณญาพร รัตนไชยถ่ายรูปทำบอร์ดห้องกนร.ห้อง DSPS STUDIO10-11/ม.ค./2565
10/ม.ค./65(11.50-13.00,15.00-17.00) 11/ม.ค./65(14.30-17.00)
46คนกล้องถ่ายรูป ไฟสปอร์ตไลท์คณะกรรมการนักเรียน
0641356065 , 0985154295
57
9/1/2022, 19:15:01วิจิตรา รัตนไชยประชุมกลุ่มงานห้องประชุม “พวงชมพู”10 ม.ค.6515:4010-15ไมค์, เครื่องขยายเสียง
กลุ่มงานเเผนงานเเละงบประมาณ
0936306560
58
10/1/2022, 15:25:03ประภาภรณ์ประชุม
โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
11 มค 09.00-15.00น25
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED
เข้าประชุมฝ่ายบริหาร บ่ายประชุมผู้บริหาร 18 รร.
บุคคล0968914865
59
11/1/2022, 15:18:11นายพร้อมพล สหนาวินบล็อคคอสการงานและลูกเสือห้องประชุม “แม่รำเพย”
12 มกราคม 2565 - 19 มกราคม 2565
08.00 - 15.30 น.50
เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
-การงานอาชีพ0813626478
60
12/1/2022, 9:50:43นางสาวปุณญาพร รัตนไชยถ่ายรูปทำบอร์ดห้องกนร.ห้อง DSPS STUDIO12/ม.ค./6513.00-13.307กล้องถ่ายรูป ไฟสปอร์ตไลท์คณะกรรมการ
0641356065 ,0658422872
61
12/1/2022, 13:43:50ประถาภรณ์วันครูเวทีใต้ตึก 4 จอ LED16. มค. 6508.00 - 11.30น200
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, ลำโพงเคลื่อนที่, บันทึกวีดีโอ
วันหยุดบุคคล0968914865
62
12/1/2022, 14:02:24
นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคน
ประชุมวิชาการห้องประชุม “แม่รำเพย”12/1/256514.30-16.3025
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
ใช้ทุกวันพุธกลุ่มงานวิชาการ0836869564
63
12/1/2022, 14:12:21
นางสาวฉัตรวารินทร์ ตาสว่าง
ติวเข้มโครงการเตรียมทัพจตุเทพ
ห้องประชุม “อู่ น.พุแค (ห้องติวเล็ก)”
13ม.ค.6513.30-15.30น.15
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
วิชาการ086-1063689
64
12/1/2022, 18:33:26จันทร์จิรา อินธนูเทศกาลปาถั่วเวทีใต้ตึก 4 จอ LED2 กุมภาพันธ์ 256511.00-15.30 43ไมค์, เครื่องขยายเสียง
ไม่ใช้จอ LED ขอโต๊ะจำนวน 10 ตัว
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
0878460324
65
13/1/2022, 20:33:41นายกิตติศักดิ์ พยุงวงศ์วันเกียรติยศคณะกรรมการนักเรียนเวทีใต้ตึก 4 จอ LED20 มกราคม 25658.00-12.00น.120
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, จอ LED, บันทึกวีดีโอ
ขอบคุณมากครับกิจการนักเรียน0619929695
66
13/1/2022, 21:15:36นายนิมิต ศรีวัฒนะ
ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ห้องประชุม “พวงชมพู”14 มกราคม 256514.30 - 16.3015
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
-กลุ่มกิจการนักเรียน0980639077
67
17/1/2022, 10:26:12น.ส.เมธาพร ศรีทองมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน (กสศ.) 2/64เวทีใต้ตึก 4 จอ LED18 ม.ค. 6508.00 - 09.3080
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, จอ LED, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
-งานแนะนว0954528594
68
17/1/2022, 20:21:49ณฐิดา เหล็กชัยกิจกรรมวิชา PLANNER
โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
18/01/6508.20 - 09.3020
กิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมต้องค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ภาษาต่างประเทศ0832624292
69
19/1/2022, 16:38:10นายจิรศักดิ์ ฉิมนอด
พัฒนานวัตกรรม สู่การนําเสนอโครงงาน
เวทีใต้ตึก 4 จอ LED26 ม.ค 2,9,16 ก.พ 6512.30-16.0040ไมค์, จอ LEDวิทยาศาสตร์0801577395
70
19/1/2022, 16:42:36นางสาววิรัญญา จึงจรรยากิจกรรมตรุษจีนเวทีใต้ตึก 4 จอ LED4 กุมภาพันธ์ 25658:00-12:00100คน
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, จอ LED, ลำโพงเคลื่อนที่, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, บันทึกวีดีโอ, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
จัดสถานที่หน้าเวทีเก้าอี้ประธานและนักเรียนและประดับโคมจีนและติดตั้งBackdrop
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)061-8248232
71
19/1/2022, 16:55:10จันทร์จิรา อินธนูเทศกาลปาถั่วเวทีใต้ตึก 4 จอ LED2 กุมภาพันธ์ 256511:00-15:3043
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
ขอใช้ลานปัญญา เนื่องจากกิจกรรมชนกับวิทยาศาสตร์ ขอจอทีวีเพิ่มเติม และขอโต๊ะสำหรับจัดกิจกรรม 10 ตัวค่ะ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
0878460324
72
20/1/2022, 5:25:13ณฐิดา เหล็กชัยประชุมประจำเดือนห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”20/01/6515.45 - 17.45120
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล0832624292
73
20/1/2022, 15:29:22นางกรชนก สุวรัตน์นักศึกษาวิชาทหาร
โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
10.00-11.0010 คน
ไม่ใช้สื่อ อุปกรณ์ใดๆ หัวหน้าหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.18 มาตรวจเยี่ยมมอบทุนบำรุงกิจกรรมชมรมผกท.สระบุรี (ขอใช้สถานที่ เปิดเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้าแค่นั้นค่ะ)
กลุ่มวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
089-1890141 (ครูสวย)
74
20/1/2022, 17:47:56นายขวัญชัย มันทากาศ
Block Course กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องประชุม “แม่รำเพย”24 ม.ค.65 - 4 ก.พ.6524 ม.ค.65 - 4 ก.พ.65ประมาณ 200 ราย
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
สุขศึกษาและพลศึกษา090-9094031
75
23/1/2022, 19:50:32นางสาวศิริพร รอดเกิดDSPS.Got Talent เด็กอวดดีเวทีใต้ตึก 4 จอ LED26 มกราคม 256512.00-16.00น.90
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, จอ LED, บันทึกวีดีโอ
นางสาวปุณญาพร รัตนไชย ช่วยประสานงานกับนักเรียนกนร. ในการช่วยจัดสถานที่
กิจการนักเรียนและคณะกรรมการบริหารนักเรียน
0968628461 ครูศิริพร
76
24/1/2022, 10:36:05ณฐิดา เหล็กชัยศึกษาดูงาน
โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
25 ม.ค. 6510.00 - 12.00 น.
15 คน (รวมคณะกรรมการบริหาร ทศพ.)
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
12.00 น. ทานอาหารกลางวันห้องเกียรติภูมิ
กลุ่มบริหารงานบุคคล0832624292
77
24/1/2022, 10:37:55ณฐิดาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ห้องประชุม “สระบุรีวณิชชากร”
26 มกราคม 6513.00 - 16.00 น.22 คน
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
ขอพิธีกร 1 คนกลุ่มบริหารงานบุคคล0832624292
78
24/1/2022, 13:24:57อาทิตยา สุขโข
Music Contest 2021 DSPS Music Festival
เวทีใต้ตึก 4 จอ LED26 มกราคม 256512:00-16:30 น.112 ท่าน
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, ลำโพงเคลื่อนที่, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, ถ่ายทอดสด, บันทึกวีดีโอ, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ต้องการเครื่องดนตรี และวงดนตรี (แค่เครื่องดนตรี)
คณะกรรมการนักเรียนชุดเก่า
0617469906 , 0615290870
79
24/1/2022, 19:07:12นางสาวศิริพร รอดเกิดDSPS.Got Talent เด็กอวดดีเวทีใต้ตึก 4 จอ LED27 มกราคม 256512.00-16.00น.95
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, จอ LED, บันทึกวีดีโอ, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ขอไมค์พิธีกร 4 ตัว
กลุ่มกิจการนักเรียนและคณะกรรมการบริหารนักเรียน
0968628461
80
25/1/2022, 0:54:27นางสาววิรัญญา จึงจรรยาประชุมประจำเดือนห้องประชุม “พวงชมพู”27 มกราคม 2565เริ่ม 15:30 -17:0018 คน
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
-ภาษาต่างประเทศ061-8248232
81
25/1/2022, 7:43:14จิรศักดิ์ ฉิมนอกค่ายหุ่นยนต์ห้องประชุม “แม่รำเพย”27 28 29 30 ม.ค 256508.00-16.00น72
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี0801577395
82
25/1/2022, 8:19:53นางสาวศิรประภา วันทองประชุมบริหารห้องประชุม “พวงชมพู”25/01/256508.45-19.3015
ไมค์, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
บริหารงานบุคคล0830225178
83
25/1/2022, 12:42:51จิรศักดิ์ ฉิมนอกพิธีเปิดค่ายหุ่นยนต์ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”27 ม.ค 6508.00 - 09.3072
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
ยกเลิกการจองห้องแม่รำเพยวันที่ 27 28 ม.ค 64
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี0801577395
84
25/1/2022, 14:28:42นายจิรศักดิ์ ฉิมนอกค่ายหุ่นยนต์
โถงส่วนหน้าห้องอาคารหมายเลข 9
27-28 ม.ค 256408.00-16.0080 คน
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, จอ LED
ยกเลิกการขอใช้ห้องหลวงพ่ออลงกตวันที่ 27 ม.ค 64
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี0801577395
85
26/1/2022, 9:11:34นางสาวโชติกา เนตรหาญติว O-NET ม.3 และ ม.6
ห้องประชุม “แม่รำเพย”, ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”
10-11 ก.พ. 2565 / 14, 15, 17, 18, 21-25 ก.พ. 2565
08.00-16.00 น.ห้องละ 110 คน
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
กลุ่มวิชาการ งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์
0909710384
86
26/1/2022, 14:12:03นางสาวกฤตติกา ไตรยงค์ค่ายลับสมองประลองโอเน็ตห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”3 มกราคม 25654 มกราคม 256570
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ห้องเรียนพิเศษ smt0885718270
87
28/1/2022, 7:57:03จิรศักดิ์ ฉิมนอกคาบนะดับเวทีใต้ตึก 4 จอ LED28 ม.ค 256608.00 - 09.30130ไมค์ระดับชั้น ม.50801577395
88
28/1/2022, 9:32:31นายนิมิต ศรีวัฒนะประชุมห้องประชุม “พวงชมพู”28 มกราคม 256514.30 - 16.3015
ไมค์, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
-กลุ่มกิจการนักเรียน0980639077
89
28/1/2022, 17:06:21ประภาภรณ์รับคณะศีกษาดูวาน
โถงส่วนหน้าห้องอาคารหมายเลข 9, โถงด้านในห้องอาคารหมายเลข 9
2 ก.พ.6508.30-12.00น15
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
บุคคล0968914865
90
28/1/2022, 18:34:32นางสาวบัวหลง ปราบพรานCooking Show
พิธีเปิดใช้ห้องหลวงพ่อ/เวทีใต้ตึก 4 จอ LED
8 กุมภาพันธ์ 256507.30-15.00 น.106
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, จอ LED, ลำโพงเคลื่อนที่, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, บันทึกวีดีโอ
_ภาษาต่างประเทศ0876711496
91
28/1/2022, 18:42:14นางสาวบัวหลง ปราบพราน
การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”, เวทีใต้ตึก 4 จอ LED
8 มีนาคม 256508.00-15.00120
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, จอ LED, ลำโพงเคลื่อนที่, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, บันทึกวีดีโอ
_ภาษาต่างประเทศ0876711496
92
31/1/2022, 7:25:17โชติกา อยู่ประยงค์คาบระดับชั้นเวทีใต้ตึก 4 จอ LED31 มกราคม 25648.30-9.30200
ไมค์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
กิจการนักเรียน ระดับชั้นม.1
0882899871
93
31/1/2022, 9:20:05นางสาวกฤตติกา ไตรยงค์
ติวโอเนเน็ต ห้องเรียน SMT (3/1-2)
ห้องประชุม “แม่รำเพย”3 มกราคม 256513.00-15.30 น.70
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ห้องเรียนพิเศษ smt0885718270
94
31/1/2022, 10:35:52นางสาวเมธาพร ศรีทองแนะแนวการศึกษาต่อเวทีใต้ตึก 4 จอ LED
วันพุธที่ 2 ก.พ. 65 กับวันพุธที่ 9 ก.พ. 65
08.00 น.-09.30 น.150 คน
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, จอ LED
-งานแนะแนว0954528594
95
31/1/2022, 17:04:58นางรุ่งนภา สงวนรักษ์คาบระดับชั้นม.2เวทีใต้ตึก 4 จอ LED1/2/2022, 8:30:001/2/2022, 9:30:00200
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
งานระดับชั้นม.20988305883
96
31/1/2022, 18:39:38ครูกรชนก​ สุวรัตน์อบรมคาบระดับ​ ม.2เวทีใต้ตึก 4 จอ LED1/2/2022, 8:00:001/2/2022, 9:30:00นักเรียน​ม.2​ ทั้งระดับ
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, จอ LED, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
ขอความอนุเคราะห์เตรียมเซ็ตคอมฯ​ พร้อมขึ้นจอ​ ให้ด้วยมีรูปนำเสนอ​แบบเปิดผ่านไลน์​ หรือจะแบบไหนแล้วแต่ช่างเทคนิคจะแนะนำำ​ จัดให้ค่ะ​ ขอบคุณมากค่ะ
งานระดับชั้น​ม.2089-1890141
97
2/2/2022, 13:01:22นางสาวณิชารีย์ แซ่ฉั่วBlok Course สุขศึกษาห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต”4/2/2022, 8:00:004/2/2022, 15:30:0075
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
สุขศึกษาและพลศึกษา086-1696224
98
6/2/2022, 18:36:48นางรุ่งนภา สงวนรักษ์คาบระดับชั้นม.2เวทีใต้ตึก 4 จอ LED8/2/2022, 8:00:008/2/2022, 9:30:00200
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, จอ LED, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
งานระดับชั้นม.20988305883
99
9/2/2022, 17:16:07นางสาวโชติกา เนตรหาญประชุมจัดสนามสอบ O-Netห้องประชุม “พวงชมพู”10/2/2565, 14:30:0010/2/2565, 15:30:0030
ไมค์, เครื่องขยายเสียง, เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
กลุ่มวิชาการ0909710384
100
9/2/2022, 20:58:06นางสาวสุชาวดี กาญจนาติว O-net สพม.สระบุรีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์9/2/2565, 18:00:009/2/2565, 21:00:003คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0988265781