ม.1_9
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสาวฉัตรสุดา มนัส นางอุบลวดี พรหมสิงห์
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายชัยวัฒน์ ซินโซ
ม.1/9
0.00FALSE
9
2
เด็กชายชิติพัทธ์ สานเสนาะ
ม.1/9
0.00FALSE
10
3
เด็กชายฐากร เตี้ยเนตร
ม.1/9
0.00FALSE
11
4
เด็กชายณภัทร พรมสิงห์
ม.1/9
0.00FALSE
12
5
เด็กชายธนเศรษฐ์ เนตรสาร
ม.1/9
0.00FALSE
13
6
เด็กชายธนาชัย แข่งขัน
ม.1/9
0.00FALSE
14
7
เด็กชายปรมินทร์ ชำนาญเวช
ม.1/9
0.00FALSE
15
8
เด็กชายพชรพล บัวลอย
ม.1/9
0.00FALSE
16
9
เด็กชายฟ้าประทาน เทียมประเสริฐ
ม.1/9
0.00FALSE
17
10
เด็กชายภูวเดช มะณีสังข์
ม.1/9
0.00FALSE
18
11
เด็กชายวรวิศ ขาวฟอง
ม.1/9
0.00FALSE
19
12
เด็กชายวัชรพนธ์ การกล้า
ม.1/9
0.00FALSE
20
13
เด็กชายศรุต จันทาทอง
ม.1/9
0.00FALSE
21
14
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วถาวร
ม.1/9
0.00FALSE
22
15
เด็กชายอภิสิทธิ์ ตรุวรรณ
ม.1/9
0.00FALSE
23
16
เด็กหญิงปนัดดา พลหาญ
ม.1/9
0.00FALSE
24
17
เด็กหญิงกมลทิพย์ ลีทนทา
ม.1/9
0.00FALSE
25
18
เด็กหญิงชนัญญา ภูษา
ม.1/9
0.00FALSE
26
19
เด็กหญิงชลดา ศรีนารี
ม.1/9
0.00FALSE
27
20
เด็กหญิงฐิตาพร พรมผล
ม.1/9
0.00FALSE
28
21
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี หวานอารมย์
ม.1/9
0.00FALSE
29
22
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทรศิลา
ม.1/9
0.00FALSE
30
23
เด็กหญิงณัฐพร สีงาม
ม.1/9
0.00FALSE
31
24
เด็กหญิงธัญช์ชนก ผางชัยภูมิ
ม.1/9
0.00FALSE
32
25
เด็กหญิงนวิยา กว้างสวาสดิ์
ม.1/9
0.00FALSE
33
26
เด็กหญิงนันทนัฐ สมยืน
ม.1/9
0.00FALSE
34
27
เด็กหญิงปนัดดา บุตรวัด
ม.1/9
0.00FALSE
35
28
เด็กหญิงปภาภัทร ศรีอัดชา
ม.1/9
0.00FALSE
36
29
เด็กหญิงปิยธิดา แสงจันทร์ฉาย
ม.1/9
0.00FALSE
37
30
เด็กหญิงเปมิกา วรากุล
ม.1/9
0.00FALSE
38
31
เด็กหญิงพัชราภา เถาว์ทุมมา
ม.1/9
0.00FALSE
39
32
เด็กหญิงรัตนา สถิรรัตน์
ม.1/9
0.00FALSE
40
33
เด็กหญิงรินทราย สมวัน
ม.1/9
0.00FALSE
41
34
เด็กหญิงรุ่งทิวา ดวงวิไล
ม.1/9
0.00FALSE
42
35
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ไตรพร
ม.1/9
0.00FALSE
43
36
เด็กหญิงศกุลตลา แสนทวีสุข
ม.1/9
0.00FALSE
44
37
เด็กหญิงศศิกาญจน์ นิ่งนาน
ม.1/9
0.00FALSE
45
38
เด็กหญิงสุชาดา การุณ
ม.1/9
0.00FALSE
46
39
เด็กหญิงสุชานันท์ ผิวทอง
ม.1/9
0.00FALSE
47
40
เด็กหญิงอัจฉริยาพร ปลื้มใจ
ม.1/9
0.00FALSE
48
41
เด็กหญิงอัญญาณี ธรรมสาร
ม.1/9
0.00FALSE
49
42
เด็กหญิงอารดา โพธิ์ไทร
ม.1/9
0.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu