Ogres 1. vidusskolas darba plāns
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
Skolas darbības pamatjomaPrioritāte skolas darba pamatjomāSasniedzamais rezultāts 2017./18. mācību gada 1. semestrīSasniedzamais rezultāts 2017./18. mācību gada 2. semestrī
2
Mācību satursA1. Labie darbi skolas un valsts simtgadei.1. Izveidota skolas simtgades komunikācijas grupa un skolas mājas lapas sadaļa vai mājas lapa, kurā ievietota informācija par pabeigtajiem, uzsāktajiem un plānotajiem labajiem darbiem.
2. Izveidots 2018. gada budžeta pieprasījums jauktā kora "Anima" tautas tērpiem Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem.
1. Regulāra informācijas papildināšana skolas mājas lapā.
2. Uzsākta 100 labo darbu mājas lapas veidošana.
3. Interešu izglītības kolektīvi - j/k "Anima" , zēnu ansamblis, jauktais ansamblis ir sagatavojušies Latvijas simtgades Dziesmu svētkiem.
4. Grāmata "Skolotāju stāsti simtgadei".
3
Mācīšana un mācīšanāsB1. Pašvadība: skolēniem saprotami, nozīmīgi un sasniedzami sasniedzamie rezultāti 1. Katrs skolotājs skolēnus informē par mācību stundā sasniedzamo rezultātu.
2. Mācību stundā sasniedzamie rezultāti ir skolēnam saprotami, nozīmīgi un realizējami.
1. Katrs skolotājs skolēnus informē par mācību stundā sasniedzamo rezultātu.
2. Mācību stundā sasniedzamie rezultāti ir skolēnam saprotami, nozīmīgi un realizējami.
4
B2. Pašvadība: dažādu mācīšanās stratēģiju pielietojums mācību stundās 1. 5. - 12. klašu skolotāji mācību stundās pielieto un māca skolēniem izmantot dažādas mācīšanās stratēģijas.
2. Mācību semestra beigās 5.-12. klašu skolēni zina dažādas un patstāvīgi izvēlas piemērotāko mācīšanās stratēģiju.
1. 5. - 12. klašu skolotāji mācību stundās pielieto un māca skolēniem izmantot dažādas mācīšanās stratēģijas.
2. Mācību gada beigās 5.-12. klašu skolēni zina dažādas un patstāvīgi izvēlas piemērotāko mācīšanās stratēģiju.
5
Atbalsts skolēniemC1. Sekmīga projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana.Tiek realizētas visas projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" aktivitātes.1. Tiek realizētas visas projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" aktivitātes, visās aktivitātēs sasniegti kvalitatīvie un kvantitatīvie mērķi.
2. Karjeras pedagogi apzinājuši 9. klašu skolēnu intereses un vajadzības turpmākajai izglītībai un sniegušas priekšlikumus Ogres1. vidusskolas programmu pilnveidei.
6
C2. Karjeras izglītības attīstībaPrioritāte izvirzīta 2017./18. mācību gada otrajam semestrim.1. 9. klašu absolventi ir definējuši savas turpmākās izglītības vajadzības un skola ir piemērojusi piedāvājumu šīm izglītības vajadzībām.
2. Skola piesaistījusi vidusskolas skolēnus no citām pamatizglītības iestādēm.
7
Skolas videD1. Kopīgi skolas pasākumi kolēģu labsajūtai un izaugsmei.Ir noorganizēts Skolotāju dienas pasākums, kolektīva ekskursija skolēnu rudens brīvlaikā un Ziemassvētku pasākums pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem. Ir noorganizēts pedagogu metodiskās pieredzes apmaiņas brauciens martā un kolektīva mācību gada noslēguma pasākums maijā. Daļa kolektīva piedalās skolas padomes rīkotajos pasākumos.
8
ResursiE1. Skolas iekštelpu uzlabojumi.1. Sagatavots budžeta pieprasījums skolas iekštelpu dizaina projektam un otrā korpusa koridoru griestu remontam.
2. Sagatavoti priekšlikumi multifunkcionālās zāles izbūves projekta pilnveidei.
3. Sagatavots budžeta pieprasījums skolas multifunkcionālās zāles pilnveidei.
3. Sagatavots budžeta pieprasījums mūzikas kabinetu un datorklases kapitālajam remontam un labiekārtošanai.
4. Sagatavots budžeta pieprasījums 2. korpusa dušu un tualešu remontam.
5. Sagatavots budžeta pieprasījums skolas ārdurvju drošības sistēmas uzstādīšanai.
1. 2. korpusa tualešu stāvvadu izbūve.
2. Mūzikas un datorikas telpas starpsienu nostiprināšana.
3. Skolas vestibila iekārtošana.
4. Izlietņu izbūve dabaszinību kabinetā (1107) un skolotāju istabā.
5. Skolotāju istabas iekārtošana 3116. telpā.
9
E2. Skolas ārtelpu uzlabojumi.1. Sagatavots budžeta pieprasījums skolas ārtelpu apgaismojuma uzstādīšanai.
2. Sagatavots budžeta pieprasījums skolas teritoriju norobežojošas sētas uzstādīšanai.
1. Skolas teritorijas apgaismojums.
10
E3. Skolas uzturēšanas izmaksu izvērtējums1. Veikts skolas uzturēšanas izmaksu izvērtējumus un iesniegti priekšlikumi 2018. gada budžetam.1. Izvērtēt apkopes servisa pakalpojumus.
2. Izvērtēt apsardzes servisa pakalpojumus.
11
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšanaF1. Mācību priekšmetu, klašu grupu u.c. metodisko grupu sekmīga darbība.1. Savstarpēji saskaņoti mācību tematiskie plāni.
2. Klašu grupās strādāts ar individuāliem problēmjautājumiem.
3. Skolotājiem ir izpratne par Skola2030 pamatidejām, mācību stundās tiek izvirzīti skolēniem skaidri sasniedzamie rezultāti un pielietotas dažādas mācīšanās stratēģijas.
4. Skolotāji savstarpēji ir vērojuši vismaz 2 mācību stundas.
1. Mācību priekšmetu MK plāno un nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas nākamā mācību gada mācību satura apguves plānošanā. Koordinē un organizē skolotāju savstarpēju mācību stundu vērošanu pieredzes gūšanai un labās prakses piemēru vērošanai.
2. Klašu grupas turpina darbu pie individuāliem un kopīgiem problēmjautājumiem. Nozīmīga veiksmīgāko grupu darbības ideju izplatīšana. Rūpīgāks darbs pie ierakstu veikšanas dienasgrāmatās.
3.Skolotāji turpina mācību stundās izvirzīt skolēniem skaidrus sasniedzamos rezultātus un paplašina izmantoto mācīšanās stratēģiju loku.
4. Skolotāji savstarpēji ir vērojuši vēl vismaz 2 mācību stundas.
12
F2. Skolas attīstības plāna izveide 2018. - 2021. gadam.Noformulēts Ogres 1. vidusskolas redzējums, metodiskajā padomē apstiprināta attīstības plāna izstrādes gaita un sākta attīstības plāna izstrāde atbilstoši apstiprinātajam.1. Skolas attīstības plāns pieņemts skolas pedagoģiskajā padomē un saskaņots skolas padomē.
2. Pasākumu kopums skolēnu piesaistei Ogres 1. vidusskolas vidējās izglītības programmai.
13
F3. Pedagogu pašvērtēšanas un novērtēšanas sistēmas pilnveide.Apstiprināta pedagogu novērtēšanas un pašvērtēšanas kārtība un izstrādāti pedagogu pašvērtēšanas un novērtēšanas instrumenti.1. Visi pedagogi ir iesaistīti pedagogu novērtēšanas un pašvērtēšanas procesā.
2. Vairums pedagogu uzskata, ka notikušais pašvērtēšanas un novērtēšanas process palīdzēs to profesionālajai izaugsmei.
14
F4. Jaunas skolas interneta mājas lapas izstrādePrioritāte izvirzīta 2017./18. mācību gada otrajam semestrim.Līdz 2018. gada 20. augustam ir izveidota un publicēta mūsdienīga skolas interneta mājas lapa.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu