отчет към 31 март 2016-1.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
лв.
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
БЮДЖЕТ 2016Г. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН
2
3
СОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"- ВРАЦА
4
5
3 01 322
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА§§ГодишенІ-воІІ-воІІІ-воІV-во
6
ПОКАЗАТЕЛИплан
тримесечие
тримесечие
тримесечие
тримесечие
7
ПРИХОДИ
8
I.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
00000
9
10
2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ00000
11
12
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ24-003 9281 4009801951 353
13
-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.,СТОKИ И ПРОДУКЦИЯ
24-04
14
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО24-053 7281 3509301451 303
15
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ24-06
16
-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ24-07
17
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ
24-0820050505050
18
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ24-090
19
ОБЩИНСKИ ТАKСИ27-0000000
20
-ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДР.ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
27-080
21
-ЗА ТЕХНИЧЕСKИ УСЛУГИ27-100
22
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ27-110
23
-ДРУГИ ОБЩ.ТАKСИ27-290
24
ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАKАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ28-0000000
25
-KОНФИСKУВ.С-ВА И ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФ.И ПРИДОБ.ОТ ЗАЛОГ ВЕЩИ
28-010
26
-ГЛОБИ,САНKЦИИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ
28-020
27
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ36-0000000
28
-РЕАЛИЗ.KУРСОВИ Р-KИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (НЕТО) (+/-)
36-010
29
-ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА
36-110
30
-ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
36-120
31
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ36-190
32
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ
37-0000000
33
-ВНЕСЕН ДДC (-)37-010
34
-ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП.ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (-)
37-020
35
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
40-0000000
36
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР
40-210
37
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДРУГО ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
40-230
38
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
40-240
39
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР
40-250
40
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
40-300
41
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА ДРУГИ ДМА40-290
42
ПОМОЩИ,ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ.ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА
45-0000000
43
-ТЕКУЩЕ ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ.ПОЛУЧ.СУМИ ОТ СТРАНАТА
45-010
44
-КАПИТАЛОВИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА
45-030
45
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА
46-0000000
46
- ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
46-100
47
- КАПИТАЛОВИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
46-200
48
- ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ
46-300
49
- ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ДР.МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
46-500
50
- КАПИТАЛОВИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
46-600
51
- ДРУГИ ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ.ПОЛУЧ.СУМИ ОТ ЧУЖБИНА
46-700
52
-ДРУГИ КАПИТАЛОВИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧ.СУМИ ОТ ЧУЖБИНА
46-800
53
54
Р А З Х О Д И
55
56
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ
01-00598 830175 078145 900116 718161 134
57
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ01-01583 596175 078145 900116 718145 900
58
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ01-0915 234 15 234
59
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА
02-0040 8804 95524 2205 4556 250
60
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
02-01
61
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ02-025 715 3 9205001 295
62
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
02-0535 1654 95520 3004 9554 955
63
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.
02-080
64
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ02-090
65
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ
05-00139 30738 44633 33433 81633 711
66
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)
05-5170 50019 84615 61118 43216 611
67
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)
05-5224 5236 6006 2235 6006 100
68
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ
05-6033 2009 1008 7007 2008 200
69
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ
05-8011 0842 9002 8002 5842 800
70
ИЗДРЪЖKА10-00122 65443 22035 43621 89322 105
71
-ХРАНА10-118 9053 5002 500 2 905
72
-МЕДИKАМЕНТИ10-120
73
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕKЛО10-130
74
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И KНИГИ ЗА БИБЛ.
10-149004005040050
75
-МАТЕРИАЛИ10-156 5901 5002 0002 0901 000
76
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ10-1636 67818 0006 0004 6788 000
77
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ10-2035 1258 7008 7009 0258 700
78
-ТЕKУЩ РЕМОНТ10-307 056 2 0565 000
79
-ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАKСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОK)
10-40300300
80
-KОМАНДИРОВKИ В СТРАНАТА10-512 5005001 000 1 000
81
-KРАТKОСРОЧНИ KОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА10-5214 9007 4507 450
82
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВKИ10-622 0003501 650
83
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)10-910
84
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
10-920
85
-ДР.НЕKЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ
10-987 7002 5204 030700450
86
СТИПЕНДИИ40-0016 3274 0003 8271 5007 000
87
СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНС.ПРЕДПР.ЗА ТЕKУЩА ДЕЙНОСТ
43-0000000
88
-ДРУГИ СУБСИД.И ПЛАЩАНИЯ43-090
89
ВСИЧКО РАЗХОДИ:00000
90
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА51-000
91
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА52-000
92
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА53-000
93
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ00000
94
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ99-99917 998265 699242 717179 382230 200
95
96
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:към 01.01.към 31.12.
97
ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.) B T.Ч.:
01-000,000,00xxx
98
- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ01-3170,0068,00xxx
99
ЗABEДEHИЯ ОБЩО В Т.Ч.12-001,001,00xxx
100
- БРОЙ УЧИЛИЩА12-121,001,00xxx
Loading...
 
 
 
Sheet1
учил
пиг
вкл
 
 
Main menu