ENG2001_2/59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTBABBBCBDBGBHBIBJBKBL
1
การยื่นใบลา จะยื่นได้ ไม่เกินวันพุธของสัปดาห์ก่อนสอบ
2
คาบบ่าย เซ็นหลัง 15.00 น. ถือว่าขาดช่วงบ่ายจะต้องเซ็นชื่อทั้ง 2 ครั้ง หากไม่ครบทั้ง 2 ครั้งถือว่าขาดคาบบ่ายทั้งคาบ
3
ต่ำกว่า 50% ติด F, ต่ำกว่า 75% ติด I
สาย 3 คาบ=ขาด 1 คาบ
วันเสาร์ (1) 26 พ.ย.59วันอาทิตย์ (1) 27 พ.ย.59วันเสาร์ (2) 17 ธ.ค.59วันอาทิตย์ (2) 18 ธ.ค.59รวมสรุป%การมาเรียนGRADE
4
ลำดับที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลลา 2 คาบ=ขาด 1 คาบเช้าบ่ายเย็นสรุปบ่ายเช้าบ่ายเย็นสรุปบ่ายเช้าบ่ายเย็นสรุปบ่ายเช้าบ่ายเย็นสรุปบ่ายมาขาดลาสายมาขาด
5
15732605018นายอาทิตย์ปิตาภรณ์โศภิตลาสายมาสายสายมามามาสายสายมาสายมามามามา30146.1666666671.83333333377.08333333
6
25732605026นางสาววิริญจ์แซ่ย้งมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
7
35732605034นางสาวอรทัยคำมีลาลาลาลามามามามามามามามาสายมามามา50216.6666666671.33333333383.33333333
8
45732605059นางสาวหงษ์ฟ้าบุญชูมามามามาสายมามามาสายมามามาสายมามามา50037187.5
9
55732605067นางสาวมารีญาเจ้าดารีมามามามามามามามาสายมามามาสายมามามา60027.3333333330.666666666791.66666667
10
65732605083นายอับดุลฮาลีมดีนายังสายสายลาสายมามามามาสายมามามามามามามา50037187.5
11
75732605091นายณัฐแซ่ปุ่ยมามามามามามามามามามามามาสายมามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
12
85732605109
นางสาวพิมพ์พิสุทธ์
โกศัยกานนท์มามามามามามามามาสายมามามาสายมามามา60027.3333333330.666666666791.66666667
13
95732605117นางสาวสุรัสวดีแก้วสดมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
14
105732605133นางสาวอาซีซ่าวงค์หมัดทองขาดสายมาสายมามามามาสายสายมาสายมามามามา41036275
15
115732605166นายนนทวัชรเจริญทรัพย์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
16
125732605174นางสาวกรกนกศรีสวัสดิ์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
17
135732605182นายยศวิบูลย์บุญชลอลาสายมาสายสายมามามาสายสายมาสายมามามามา30146.1666666671.83333333377.08333333
18
145732605216นางสาวณัฐยาไฝสีดำสายสายมาสายมามามามามาลาลาลาสายมามามา40136.51.581.25
19
155732605224นายมานพเพ็งชุมมามามามามามามามามามามามาสายมามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
20
165732605232นายสุทธวิชญ์วรรณโนทัยลาสายมาสายสายมามามาสายสายมาสายมามามามา30146.1666666671.83333333377.08333333
21
175732605240นางสาวอังคณาคชกาญจน์มามามามามามามามามามามามามาสายมาสาย70017.6666666670.333333333395.83333333
22
185732605257นางสาวจารุนันท์บัณฑิตวิภากุลมามามามามามามามามามามามาสายมามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
23
195732605315นางสาวน่าซิห๊ะเวทชะกะมามามามามามามามามามามามาสายมามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
24
205732605372นายธีรภัทร์นกหนูมามามามาสายมามามาลาลาลาลาลาลาลาลา30415.6666666672.33333333370.83333333I
25
215732605380นายฮาดีย์และตีลาลาลาลาสายมามามาสายมามามาสายมามามา30236275
26
225732705016นายสองขวัญทองยิ้มสายมามามามามามามาสายมามามามามามามา60027.3333333330.666666666791.66666667
27
235732705032
นางสาวชวัลลักษณ์
ด้วงศรีทองสายมามามามามามามาสายมามามามามามามา60027.3333333330.666666666791.66666667
28
245732705040นางสาวบุศรากรสังชุมขาดมามามามามามามาสายมามามาสายมามามา51026.3333333331.66666666779.16666667
29
255732705057นายสิทธิโชคทองเสมขาดมามามามามามามาสายมามามาสายมามามา51026.3333333331.66666666779.16666667
30
265732705065นายแสนภูมิภัทร์หวังวิริยะกุลลาลาลาลาลาลาลาลามามามามามามามามา40406275
31
275732705073นายสิรวิชญ์จารีย์ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา00804450I
32
285932605016นางสาวเจนจิราสาริปามามามามามามามามามามามามาสายมามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
33
295932605032นางสาวกนกรสสุวรรณมามามามามามามามาสายมามามาสายมามามา60027.3333333330.666666666791.66666667
34
305932605040นายธีระเดชแถวแก้วลาลาลาลาลาลาลาลามามามามามามามามา40406275
35
315932605057นายอนุชาทิ้งอีดมามามามามามามามามามามามาขาดมามามา71007187.5
36
325932605065นางสาววรรัตน์สุขมาตย์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
37
335932605073นายวงศ์วชิระขาวทองมามามามามามามามามาสายมาสายสายมามามา60027.3333333330.666666666791.66666667
38
345932605081นายณฐาภพสุตรามมาสายมาสายมามามามาสายสายมาสายสายมามามา40046.6666666671.33333333383.33333333
39
355932605107นายถิรวัฒน์แท่นทองลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา00804450I
40
365932605123นายมนตรีมีแก้วมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
41
375932605131นายอรุณทิ้งอีดมามามามามามามามามามามามาขาดมามามา71007187.5
42
385932605149นายอนวัชทิ้งอีดมามามามามามามามามามามามาขาดมามามา71007187.5
43
395932605156นายบัณฑิตแซ่ลี้ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา00804450I
44
405932605164นางสาววรัมพรโพธิสุวรรณมามามามาสายมามามามามามามาสายมามามา60027.3333333330.666666666791.66666667
45
415932605172นางสาวอรวรรณนิลรัตน์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
46
425932605180นางสาวสุนิดาอาลีน๊ะลาลาลาลาสายมามามาสายมามามาสายมามามา30236275
47
435932605222นายยศวริศยกศิริมาขาดขาดขาดมามามามามามามามาสายมามามา61016.6666666671.33333333383.33333333
48
44รุ่น 3/1นางสาวจิณณณัฏฐ์รักษนาเวศมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
49
45รุ่น 3/1นางเมทินีไชยชาญยุทธ์มามามามามามามามามามามามาสายมามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
50
46รุ่น 3/1
นางสาวอัลรัชมีเรีย
วิริยนรางกูลมามามามามามามามามามามามาสายมามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
51
47รุ่น 3/1นางสาวผกามาศสุวรรณชาตรีมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
52
48รุ่น 3/1
นางสาวกัญญ์กุลณัช
เจริญสวัสดิ์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
53
49รุ่น 3/1นางสาวสุนทรีบุญสนองลาลาลาลาลาลาลาลามามามามามามามามา40406275
54
50รุ่น 3/1นายศุภอรรถบินกาญจน์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
55
51รุ่น 3/1นายกฤตินไชยชาญยุทธ์มามามามามามามามามามามามาสายมามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
56
52รุ่น 3/1นางสาวจุฑามาศโชติรุ่งโรจน์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
57
53รุ่น 3/1นางยุพาดำชูมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
58
54000080100
59
55000080100
60
56000080100
61
57000080100
62
58000080100
63
63000080100
64
64000080100
65
65000080100
66
66000080100
67
67000080100
68
68000080100
69
69000080100
70
000080100
71
000080100
72
000080100
73
000080100
74
000080100
75
000080100
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu