ม.5/5
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ผู้ประเมิน 1.นายพิบูลย์ ชมภูวิเศษ ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายอัครพล สอนพรม
4323243332323.00ดี
8
2
นายคณนาท หอมวงศ์
4323243332322.83ดี
9
3
นายวัชรินทร์ สายวงศ์
0.00FALSE
10
4
นายปภังกร เอี่ยมอาจ
4323243332322.83ดี
11
5
นายจีรศักดิ์ ศรีสง่า
4323243332322.83ดี
12
6
นายพิสิษฐ์ เทพารักษ์
4323243332322.83ดี
13
7
นายวรรธนะ ไชยชนะ
4323243332322.83ดี
14
8
นายศิวัชกุล กิ่งสาร
4323243332322.83ดี
15
9นายไกรลาส ป่งใส4323243332322.83ดี
16
10
นายสุรเดช พาวงษ์
4323243232322.75ดี
17
11
นายณัฐวุฒิ บุญเต็ม
4323243232322.75ดี
18
12
นายศักดิ์สิทธิ์ สีบุญ
4333333333323.00ดี
19
13นายณัฐพล คำมา4333243332322.92ดี
20
14
นางสาวจริยา ไชยชนะ
4333243332322.92ดี
21
15
นางสาวชนกพร ฟักแก้ว
4333243332322.92ดี
22
16
นางสาวชโรชา มีคำ
4333243332322.92ดี
23
17
นางสาวปัฐมาวดี กุลสิงห์
4333243332322.92ดี
24
18
นางสาวพรนภา ถิ่นขาม
4333243332322.92ดี
25
19
นางสาวพินทุสร คำสุทธิ์
4333243332322.92ดี
26
20
นางสาวศศิวิมล คำประวัติ
4333243332322.92ดี
27
21
นางสาวจุฑามาศ มุสิกสาร
4333243332322.92ดี
28
22
นางสาวเปรมวดี มรดก
4333243332322.92ดี
29
23
นางสาวหทัยรัตน์ สัมพะวงศ์
4333243332322.92ดี
30
24
นางสาวดวงฤทัย ทวีสุข
4333243332322.92ดี
31
25
นางสาวทิพวรรณ พิมพ์หล่อ
4333243332322.92ดี
32
26
นางสาวนมัสการ ไขแสง
4333243332322.92ดี
33
27
นางสาวธิติยาภรณ์ ทองรอง
4333243332322.92ดี
34
28
นางสาวกนกอร พึ่งภพ
4333243332322.92ดี
35
29
นางสาวจันทนิภา ธรรมสัตย์
4333243332322.92ดี
36
30
นางสาวกฤติยา มูลเพ็ญ
4333243332322.92ดี
37
31
นางสาวเกษร กำมันตคุณ
4333243332322.92ดี
38
32
นางสาวจิรภิญญา ศรีสุข
4333243332322.92ดี
39
33
นางสาวเนตรนรินทร์ ศิริวาลย์
4333243332322.92ดี
40
34
นางสาวพรชนก สิงห์สีทา
4333243332322.92ดี
41
35
นางสาวพรชิตา สายยนต์
4333243332322.92ดี
42
36
นางสาวพัชรี เนตรแสง
4333243332322.92ดี
43
37
นางสาวภัสสร วงค์อุดม
4333243332322.92ดี
44
38
นางสาวสุวนันท์ ฑิมัจฉา
4333243332322.92ดี
45
39
นางสาวอริสา พรหมรักษา
4333243332322.92ดี
46
40
นางสาวอรพิน บุญยะเพ็ญ
4333243332322.92ดี
47
41
นางสาวกัลยา เหล็กสูงเนิน
4333243332322.92ดี
48
42115.922.897916667
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1