ισολογισμ τζαβαρ 2013
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Α.Ε.
2
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2013
3
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1-2013 ΕΩΣ 31-12-2013)
4
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ
5
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57860/21/Β/04/007, ΑΡ.Μ. Γ.Ε.ΜΗ 29312414000
6
7
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012ΠΑΘΗΤΙΚΟΠοσά Κλειομένης Χρήσης 2013Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012
8
Αξία ΚτήσηςΑποσβέσειςΑναπόσβεστη ΑξίαΑξία ΚτήσηςΑποσβέσειςΑναπόσβεστη Αξία
9
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΑ.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
10
1. 'Εξοδα ιδρ'υσεως και πρωτης εγκ.
2,539.502,539.500.002,539.502,539.500.00
11
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως44,226.6933,512.0110,714.6843,006.6929,518.6113,488.08 Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
12
46,766.1936,051.5110,714.6845,546.1932,058.1113,488.08 1.Καταβεβλημένο 135,000.00135,000.00
13
135,000.00135,000.00
14
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
15
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙII.Επιχορηγησεις Επενδύσεων74,953.0374,953.03
16
3.Κτίρια και τεχνικα εργα169,536.706,781.46162,755.24169,536.700.00169,536.70 ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια11,822.7411,577.34
17
V.Αποτελέσματα εις νέον9,480.034,817.42
18
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις & λοιπός μηχαν.εξοπλισμος52,969.1938,412.9014,556.2948,349.0234,246.5914,102.43
19
5. Μεταφορικά μέσα145,731.6256,226.2089,505.42144,296.4265,618.0878,678.34
20
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
119,659.7287,791.8631,867.86118,927.6077,182.3441,745.26 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)231,255.80226,347.79
21
487,897.23189,212.42298,684.81481,109.74177,047.01304,062.73231,255.80226,347.79
22
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)298,684.81304,062.73
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
23
IΙΙ.Συμετοχές και άλλες μακρ/θεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις 1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού . λόγω εξόδου από υπηρεσία
24
5,948.855,948.85
25
1. Συμετοχές σε συνδ.επιχειρήσεις
8,300.003,300.00 2. Λοιπές προβλέψεις0.000.00
26
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτ.
797.00797.00
27
9,097.004,097.005,948.855,948.85
28
29
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)307,781.81308,159.73
30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
32
1. Εμπορεύματα 522,778.41568,370.10 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
33
4. Ανταλλακτικά παγίων 0.000.00 1.Ομολογιακά δάνεια512,330.79527,737.63
34
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
10,390.6530,674.16512,330.79527,737.63
35
533,169.06599,044.26 Ι.Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
36
ΙΙ. Απαιτήσεις 1.Προμηθευτές205,904.05182,658.07
37
1. Πελάτες 481,291.89499,388.092.Γραμμάτια εισπρακτέα & υποσχ.0.000.00
38
2. Γραμμάτια εισπρακτέα28,949.2026,949.202α Επιταγές πληρωτέες42,869.73156,648.40
39
3α. Επιταγές εισπρακτέες 19,644.5713,191.04 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων
40
11. Χρεώσται διάφοροι2,123.611,410.26 υποχρεώσεων71,481.77105,503.94
41
532,009.27540,938.594.Προκαταβολές πελατών70,446.6676,262.99
42
ΙΙΙ. Χρεώγραφα 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη19,175.6617,876.86
43
3. Λοιπά χρεώγραφα-- 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5,097.4717,883.34
44
-- 11.Πιστωτές διάφοροι279,810.86205,798.69
45
IV. Διαθέσιμα694,786.20762,632.29
46
1. Ταμείο1,584.951,544.66 Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)1,207,116.991,290,369.92
47
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
58,482.5658,915.03
48
60,067.5160,459.69
49
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV)
1,125,245.841,200,442.54
50
E. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
51
1.Εξοδα επομένων χρήσεων579.31790.21 1.Εσοδα επομένων χρήσεων0.000.00
52
2.Εσοδα χρήσεων εισπρακτέα0.000.00 2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα0.00214.00
53
579.31790.210.00214.00
54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
1,444,321.641,522,880.56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
1,444,321.641,522,880.56
55
56
57
58
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
59
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (από 1-1-2013 έως 31-12-2013)
60
Ποσά κλειομένης Χρήσης 2013Ποσά προηγουμένης Χρήσης 2012
61
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
62
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις )1,171,371.051,303,276.84
63
Μείον : Κόστος πωληθέντων750,371.36898,293.57
64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως
420,999.69404,983.27
65
Πλέον :Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως
30,910.2714,553.36
66
Σύνολο451,909.96419,536.63
67
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
107,724.26120,101.65
68
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
251,356.60359,080.86280,237.19400,338.84
69
70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεων
92,829.1019,197.79
71
ΠΛΕΟΝ
72
3.Κέρδη πωλήσεων χρεωγράφων
0.000.00
73
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
0.000.00
74
Μείον : 0.000.00
75
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
40,156.25-40,156.2537,937.15-37,937.15
76
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως
52,672.85-18,739.36
77
Ι.Ι. ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα
78
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
875.9445.09
79
2.Εκτακτα Κέρδη15,469.562,756.96
80
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων
0.0025,803.48
81
Μειον :
82
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
1,689.911,595.07
83
2. Εκτακτες Ζημίες244.341,017.75
84
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
62,176.09-47,764.840.6825,992.03
85
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
4,908.017,252.67
86
ΜΕΙΟΝ :
87
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
41,308.8059,771.73
88
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
89
στο λειτουργικό κράτος
41,308.80 59,771.73
90
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ
4,908.017,252.67
91
92
93
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
94
Ποσά κλειομένης Χρήσης 2013Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012
95
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως)
4,908.017,252.67
96
- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη)
4,817.42-2,072.62
97
- Διαφορές φορολογ.ελεγχου προηγ.χρησεων0.000.00
98
Προηγουμένων Χρήσεων
99
Σύνολο9,725.435,180.05
100
Loading...