ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลมีการจัดการความรู้อย่าง เป็นระบบตามมาตรฐาน
2
1. ทุกหน่วยงานในกลุ่มงานการพยาบาล
3
2. บันทึกข้อมูลใน Program ทุกครั้งที่มีการจัดการความรู้
4
3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 5 คน
5
4. ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมอย่างน้อย 6 เรื่อง/ปี
6
5. ร้อยละหน่วยงานที่สามารถจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ได้ตามแผนอย่างน้อย 80 % ( 5 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย 100 %
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100