แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Timestampสหวิทยาเขตโรงเรียน
(คำนำ)ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
ตำแหน่ง(ขั้น/วิทยฐานะ)
ชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ระดับชั้นที่สอน
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
แผนการจัดการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
[1. ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมสื่อความถึงมาตรฐาน ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้]
[2. เวลาที่กําหนดในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้]
[3. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ตรง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดชั้นปี/ช่วงชั้น]
[4. จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนที่มีความสอดคล้องและบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด]
[5. สาระสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ ถูกต้อง สั้น กะทัดรัด ครอบคลุม สาระ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ]
[6. สาระการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ มาจากสาระการเรียนรู้ แกนกลาง/ท้องถิ่น]
[7. แผนการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างมาตรฐานการ เรียนรู้และตัวชี้วัด/หน่วยการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการ เรียนรู้กิจกรรม/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/สาระสําคัญ/ความคิด รวบยอด สาระการเรียนรู้]
[8. กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผน มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ เรียนรู้/และสาระการเรียนรู้]
[9. กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์]
[10. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้าง ชิ้นงาน/ภาระงาน]
[11. สื่อการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับ เวลาและนําไปใช้ได้จริง]
[12. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้]
[13. ประเด็นและเกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถสะท้อนคุณภาพ ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้]
[14.บันทึกผลหลังการสอน ถูกต้อง สามารถ นําไปปรับปรุง คุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนได้]
รวมคะแนน
2
7/12/2016 12:30:52
สหวิทยาเขต 2
พญารามวิทยานางสาววราภรณ์ ศรีพรหมครู(คศ.2/ชำนาญการ)คณิตศาสตร์ค 21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4344444444444455
3
7/12/2016 12:32:03
สหวิทยาเขต 2
พญารามวิทยานายอำนวย ฉิมกูล
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์ค 23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444444456
4
7/4/2016 9:49:54
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม
พนักงานราชการ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444434444354
5
7/4/2016 9:55:37
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นางภัทรา ประดับศรี
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค32201ม.5
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444443434454
6
7/4/2016 9:57:24
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นางสุดใจ จึงวิเศษพงศ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค33201ม.6
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444344444455
7
7/12/2016 16:25:06
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นางสาวณภาภัช พอกทรัพย์ครูผู้ช่วย
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค21201ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444443343443452
8
7/12/2016 16:32:14
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นายชัยรัตน์ แสนสุดครูผู้ช่วย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444444355
9
7/12/2016 16:50:49
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นางสาวธนาวดี มณีศรีครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค32101ม.5
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444443334352
10
7/12/2016 16:50:51
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นางอรทัย แผ่นทอง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค31101ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444434334453
11
7/12/2016 17:04:18
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นายถวิล ศรีสุขครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค23201ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4344443333344349
12
7/12/2016 17:10:09
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นายสุริเยส สุขแสวงครู(คศ.2/ชำนาญการ)คณิตศาสตร์ค33201ม.6
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา3333333333333342
13
7/12/2016 17:16:38
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล
ครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค33201ม.6
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444444456
14
7/13/2016 9:00:31
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นางสาวดรุณี ศรีพรหมครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค22201ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444344354
15
7/13/2016 9:01:59
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นายครรชิต วงศ์เหิมครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค32201ม.5
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444444456
16
7/13/2016 9:03:54
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นางเอื้อมพร เที่ยงธรรมครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444344354
17
7/13/2016 9:05:54
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นางสาวดรัลรัตน์ ดีมั่นครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค23201ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444444456
18
7/13/2016 11:16:05
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นายเขษม อุปถัมภ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค 31201ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444444456
19
7/13/2016 14:46:52
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นางสาวพรสุดา ขุมทองครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค 31101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444444456
20
6/27/2016 11:04:56
สหวิทยาเขต 5
ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายวรวิทย์ ภูแก้วครู(คศ.1)คณิตศาสตร์ค31201ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์3433433433343447
21
7/7/2016 14:48:05
สหวิทยาเขต 5
ช้างบุญวิทยานางสาวนิจฉรา นพเก้าครูผู้ช่วย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444444456
22
7/12/2016 8:48:09
สหวิทยาเขต 5
เมืองแกพิทยาสรรค์
นายกฤตภาส มูลทองครูผู้ช่วยคณิตศาสสตร์ค31101ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา3343433334333345
23
7/12/2016 16:46:20
สหวิทยาเขต 5
ศรีปทุมพิทยาคมนางสาวอุษา คงทน
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444433333333347
24
7/13/2016 12:03:57
สหวิทยาเขต 5
เมืองแกพิทยาสรรค์
นางสาวภาวินี สงนวนครูอัตราจ้าง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค 22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา3343434333343447
25
7/13/2016 12:10:09
สหวิทยาเขต 5
เมืองแกพิทยาสรรค์
นางปวีณา จันดาครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444433333451
26
7/13/2016 13:43:50
สหวิทยาเขต 5
ช้างบุญวิทยา
นางสาวนัฐธิชา ศรีกุลนาวา
ครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค22101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444444456
27
7/13/2016 13:45:46
สหวิทยาเขต 5
ช้างบุญวิทยา
นางสาวกัญญารัตน์ จงใจงาม
ครูอัตราจ้าง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค31101ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444444456
28
6/28/2016 10:12:03
สหวิทยาเขต 6
ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายธงชัย สวัสดีครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444444456
29
6/30/2016 8:47:58
สหวิทยาเขต 6
ธาตุศรีนครนายเจษฎา เสริมแสง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค32101ม.5
2.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4344433433434349
30
7/7/2016 16:30:09
สหวิทยาเขต 6
ทับโพธิ์ัพัฒนวิทย์
นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษา
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค321101
ม.5
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์4344444434433452
31
7/13/2016 13:52:54
สหวิทยาเขต 6
นารายณ์คำผงวิทยา
นายชัชวาล มั่นคงครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน3
ค22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444344333333348
32
7/13/2016 13:55:50
สหวิทยาเขต 6
นารายณ์คำผงวิทยา
นางณาตยา ผสมวงศ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
ค23201ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์4444444333343350
33
7/13/2016 13:57:39
สหวิทยาเขต 6
นารายณ์คำผงวิทยา
นางเกษร ศรีจำปาครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
ค31201ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444343333333347
34
7/13/2016 13:59:15
สหวิทยาเขต 6
นารายณ์คำผงวิทยา
นายชัชวาลย์ มณีวัตร์ครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน5
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444443323333347
35
6/27/2016 13:23:00
สหวิทยาเขต 7
ตานีวิทยา
นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยง
ครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
ค32101ม.5
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4343344333332345
36
6/27/2016 20:48:12
สหวิทยาเขต 7
ตานีวิทยานางสาววรรณภา งามวงษ์ครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา3344323333333242
37
6/27/2016 20:50:27
สหวิทยาเขต 7
ตานีวิทยานางสาววรรณา กมุติราครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค31201ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา3333323333323239
38
6/27/2016 20:52:11
สหวิทยาเขต 7
ตานีวิทยานางสาวกาญจนา สายวิเศษ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค23201ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา3334323333233240
39
6/30/2016 10:39:54
สหวิทยาเขต 7
ตานีวิทยา
นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยง
ครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค33201ม.6
2.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา3333333333233240
40
6/30/2016 10:41:37
สหวิทยาเขต 7
ตานีวิทยานายนรากร บุญปกครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ค31101ม.4
2.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา3333333322233238
41
7/12/2016 13:53:43
สหวิทยาเขต 7
แนงมุดวิทยานางนิศาชล ใจกล้าครู(คศ.2/ชำนาญการ)คณิตศาสตร์ค31101ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์4444343333333347
42
7/12/2016 16:22:17
สหวิทยาเขต 7
แนงมุดวิทยา
นายสมเกียรติ สุวรรณไตร
ครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444444444444456
43
7/12/2016 16:58:55
สหวิทยาเขต 7
แนงมุดวิทยานางสาวยุพา นิเลปิยังครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค32101ม.53.ไม่มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์3333332322332237
44
6/30/2016 10:39:12
สหวิทยาเขต 8
บัวเชดวิทยานายธนพล อาจจุฬาครูผู้ช่วย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน3
ค22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา3344333333334446
45
6/30/2016 10:42:42
สหวิทยาเขต 8
บัวเชดวิทยานายแสงเทียน มั่นยืน
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาตร์พื้นฐาน5
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4344433333444450
46
6/30/2016 11:30:27
สหวิทยาเขต 8
บัวเชดวิทยานางพะเยาว์ ตีเมืองซ้ายครู(คศ.2/ชำนาญการ)คณิตศาสตร์ค32101ม.5
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา3333333333333342
47
6/30/2016 12:10:56
สหวิทยาเขต 8
บัวเชดวิทยา
นางสาวณัฐกฤตา ปัตตาลาโพ
ครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค33201ม.6
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา4444443444444455
48
6/30/2016 13:10:36
สหวิทยาเขต 8
บัวเชดวิทยาเบญจวรรณ ทวีศรีครูอัตราจ้าง
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค33201ม.6
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์4443432333333345
49
7/14/2016 10:40:44
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นางสุพิชา เสริมศิริ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค 21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา43334444443443
50
7/14/2016 10:52:46
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นายเทพรัตน์ กิ่งแก้ว
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค 21101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444444444
51
7/14/2016 10:56:55
สหวิทยาเขต 3
จอมพระประชาสรรค์
นายเทพรัตน์ กิ่งแก้ว
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค 22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444444444
52
7/14/2016 11:43:43
สหวิทยาเขต 1
รามวิทยา รัชมังคลาเษก
นางน้ำข้าว เสนคราม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค32101ม.5
2.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444434443
53
7/14/2016 11:45:55
สหวิทยาเขต 1
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค33201ม.6
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์44444444443344
54
7/14/2016 12:00:14
สหวิทยาเขต 1
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางบุญนิศา สุปิงคลัด
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44344444444444
55
7/14/2016 14:08:43
สหวิทยาเขต 5
ศรีปทุมพิทยาคม
นางสาวอมรรัตน์ ผิวจันทร์
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา43333434333443
56
7/14/2016 14:34:59
สหวิทยาเขต 5
ศรีปทุมพิทยาคม
นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน5
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444433333433
57
7/14/2016 20:49:57
สหวิทยาเขต 7
ทุ่งมนวิทยาคารนางสาวจารุวรรณ หมายถูกครูผู้ช่วย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
31101ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444444444
58
7/14/2016 21:19:45
สหวิทยาเขต 5
ศรีปทุมพิทยาคมนางสาวบำเพ็ญ สังข์ชัยพนักงานราชการ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน1
ค31101ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา43443333333434
59
7/14/2016 21:52:52
สหวิทยาเขต 1
มหิธรวิทยา
นางสาวสุพิรารัตน์ เพิ่มผล
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน3
ค22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์44444333333434
60
7/15/2016 8:35:27
สหวิทยาเขต 1
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ บุตรดี
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค31201ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444444343
61
7/15/2016 8:38:10
สหวิทยาเขต 1
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวสุภาวดี สุขชีพครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444434443
62
7/15/2016 8:45:19
สหวิทยาเขต 1
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางวรรณี พลสงคราม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444434443
63
7/15/2016 9:18:39
สหวิทยาเขต 1
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางดรุณี ชาวเมืองปักษ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444444433
64
7/15/2016 9:20:39
สหวิทยาเขต 1
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสุพิศ บุญปกพนักงานราชการ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444444443
65
7/15/2016 10:37:52
สหวิทยาเขต 5
ศรีปทุมพิทยาคมนายสุบรรณ์ ใจเที่ยง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค 22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44443444334342
66
7/15/2016 10:42:19
สหวิทยาเขต 2
แสงทรัพย์ประชาสรรค์
นางสร้อย ยอดอินทร์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444433333333
67
7/15/2016 12:40:30
สหวิทยาเขต 4
ศรีสุขวิทยานางณัฐพร ทาทองครูผู้ช่วย
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
ค21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์44444444334333
68
7/15/2016 12:41:52
สหวิทยาเขต 4
ศรีสุขวิทยานายว่องไว ธูอินทร์ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน3
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์44444444433443
69
7/15/2016 13:23:28
สหวิทยาเขต 4
หนองแวงวิทยาคมนางสาวพรณภัส บุญแก้ว
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์ค22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444444444
70
7/15/2016 13:28:02
สหวิทยาเขต 2
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
ค21201ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา33333233323323
71
7/15/2016 13:32:33
สหวิทยาเขต 2
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางจิรานุช นาคีสังข์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน3
ค32101ม.5
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์33333233323332
72
7/15/2016 13:40:41
สหวิทยาเขต 2
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายสวัสดิพงษ์ คงดีครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค33203ม.6
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา33333133322322
73
7/15/2016 13:47:36
สหวิทยาเขต 4
หนองแวงวิทยาคมนางสาวศิริยากร บัวงามครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.3
2.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444444444
74
7/15/2016 14:06:39
สหวิทยาเขต 5
เมืองบัววิทยานางสาวชุติมา เสาทองครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44433433333333
75
7/15/2016 14:10:33
สหวิทยาเขต 5
เมืองบัววิทยานางสาวลัดดา ศรีรัตน์พนักงานราชการ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค31101ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา33333433344433
76
7/15/2016 14:12:32
สหวิทยาเขต 5
เมืองบัววิทยานายไพโรจน์ ศิระอำพรพนักงานราชการ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค23201ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44443333333333
77
7/15/2016 14:16:11
สหวิทยาเขต 5
เมืองบัววิทยานางสาวแอนนา เสนาะเสียงครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444333433
78
7/15/2016 14:22:29
สหวิทยาเขต 5
เมืองบัววิทยานางสาวอ่อน เชื่อมรัมย์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์ืพ้นฐาน
ค21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444333333333
79
7/15/2016 14:25:00
สหวิทยาเขต 5
เมืองบัววิทยา
นางพูนทรัพย์ สิงห์สนั่น
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444444443
80
7/15/2016 15:05:19
สหวิทยาเขต 2
สุรพินท์พิทยานางสาวทัศนีย์ พางามพนักงานราชการ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค22101ม.2
2.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์33333333333333
81
7/15/2016 15:09:34
สหวิทยาเขต 2
สุรพินท์พิทยานางอัญรินท์ นามสวัสดิ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์ค21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์44444344433433
82
7/15/2016 15:13:37
สหวิทยาเขต 2
สุรพินท์พิทยานายอภิชุัย พิศโสระ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444444444
83
7/15/2016 15:18:38
สหวิทยาเขต 5
โนนแท่นพิทยาคมนางสาววาสนา เจริญยิ่งครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444444444
84
7/15/2016 15:21:33
สหวิทยาเขต 5
โนนแท่นพิทยาคมนายอนุสรณ์ เจริญศิริครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1
ค21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444443333333
85
7/15/2016 15:32:30
สหวิทยาเขต 2
สุรพินท์พิทยา
นางสาวนงเยาว์ สำคัญยิ่ง
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค33203ม.6
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์44444344433333
86
7/15/2016 15:32:32
สหวิทยาเขต 2
สุรพินท์พิทยา
นางสาวนงเยาว์ สำคัญยิ่ง
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค33203ม.6
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์44444344433333
87
7/15/2016 20:22:22
สหวิทยาเขต 4
หนองแวงวิทยาคมนางสาวศศอร วงศ์บุญครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์44444444444444
88
7/15/2016 21:23:44
สหวิทยาเขต 7
เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวณัฏฐวี ทองดาครูผู้ช่วย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค31101ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44443233333333
89
7/15/2016 21:45:38
สหวิทยาเขต 7
เชื้อเพลิงวิทยา
นางภูวิภา จันทะเสริม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค32101ม.5
2.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์44433333333333
90
7/15/2016 21:48:34
สหวิทยาเขต 7
เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษม
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค22101ม.2
2.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
2.ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์44433333333333
91
7/15/2016 22:08:31
สหวิทยาเขต 3
บุแกรงวิทยาคมนางสาวอรพินท์ ดาศรีครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค32101ม.5
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา34443333333333
92
7/15/2016 22:10:47
สหวิทยาเขต 3
บุแกรงวิทยาคมนางสาวอรพินท์ ดาศรีครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค30205ม.6
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444433333333
93
7/15/2016 22:13:33
สหวิทยาเขต 3
บุแกรงวิทยาคมนางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค31101ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444443333
94
7/15/2016 22:16:29
สหวิทยาเขต 3
บุแกรงวิทยาคมนางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค30203ม.5
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444433333333
95
7/15/2016 22:20:47
สหวิทยาเขต 3
บุแกรงวิทยาคมนางสาวกัลยาณี ศรีวิเศษครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค22101ม.2
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444433333333
96
7/15/2016 22:23:24
สหวิทยาเขต 3
บุแกรงวิทยาคมนางสาวกัลยาณี ศรีวิเศษครู(คศ.1)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค30201ม.4
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444433333333
97
7/15/2016 22:25:01
สหวิทยาเขต 3
บุแกรงวิทยาคมนางนิตยา บุญเลิศ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค23101ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444433333333
98
7/15/2016 22:28:02
สหวิทยาเขต 3
บุแกรงวิทยาคมนางนิตยา บุญเลิศ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค20203ม.3
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444433333333
99
7/15/2016 22:30:37
สหวิทยาเขต 3
บุแกรงวิทยาคมนางนราพร ธุระหาญ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444433333333
100
7/15/2016 22:34:40
สหวิทยาเขต 3
บุแกรงวิทยาคมนางนราพร ธุระหาญ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค21101ม.1
1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ครบถ้วนทั้งรายวิชา44444444444444
Loading...
Main menu