การเผยแพร่ผลงานวิจัย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
เดือนรหัสบทความวันที่บันทึกพ.ศ.ผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัยวันเดือนปีที่เผยแพร่คณะผลงานแหล่งเผยแพร่สถานที่ประเภทระดับรูปแบบระดับคะแนนดาวน์โหลดบทความ
2
04-เมษายน745554 ม.ค. 612561นายสมศักดิ์ ลิ่มวงศกร15-17 เมษายน 2559วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีFinlte Element Analysis model of Corrosion Fatigue for TIG Welding Workpiecelnternational Conference on Mining, Material and Metallurgical EngineeringSeoul , Koreaงานวิจัยนานาชาติบรรยาย
3
12-ธันวาคม745564 ม.ค. 612561นางสาวนพวรรณ ยอดธรรมผศ.ทวีพร ณ นคร
นงสาวธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์
นางวรรณี พลสมัคร
นางสาวอัจฉรา ญาณสุวรรณ
นางวนิดา รัตนมงคล
14 ธันวาคม 2560ครุศาสตร์ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่มีต่อการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในจังหวัดภูเก็ตการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานวิจัยระดับชาติโปสเตอร์0.20
4
09-กันยายน745674 ม.ค. 612561นางสาวสุดาทิพย์ หาญเชิงชัยจุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
วิภาพร สุธิอัมพร
16-17 กันยายน 2560ครุศาสตร์ความรู้ด้านการบูรณาการเนื้อหากับวิธีการสอนในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 มรภ.นครศรีธรรมราชงานวิจัยระดับชาติบรรยาย0.20
5
12-ธันวาคม745684 ม.ค. 612561เบญจพร แก้วอุไทยกนกวรรณ แก้วอุไทยอารียา พนารินทร์14 ธันวาคม 2560เทคโนโลยีการเกษตร การศึกษาการใช้งานพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะสะพานหิน
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานวิจัยระดับชาติบรรยาย
6
11-พฤศจิกายน745694 ม.ค. 612561นางแสงระวี ณ พัทลุงกัทลี บ้อหนา
บุษรา เที่ยงแท้
อรยา ชายเขาทอง
10 พ.ย. 2560วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยอมรับของผู้บริโภคขนมโกสุ้ยโดยใช้สารให้ความหวานซูคราโลสสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1มรภ.สวนสุนันทางานวิจัยระดับชาติบรรยาย0.20
7
12-ธันวาคม745704 ม.ค. 612561ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุลJeffrey Dale Hobbs
Thaweephong Khongma
6-8 ธ.ค. 2560วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติTourist Behavlor of University students in ASEAN CountriesTraveI and Tourism Research Association
(TTRA) tuia-Pacific Chapter 2017
ประเทศฮ่องกงงานวิจัยระดับนานาชาติบรรยาย
8
12-ธันวาคม745714 ม.ค. 612561วรุตม์ อินทฤทธิ์ 14 ธันวาคม 2560ครุศาสตร์ขบวนการรัฐอิสลามกับความมั่นคงของโลกการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานวิชาการระดับชาติบรรยาย0.20
9
07-กรกฎาคม745734 ม.ค. 612561นางสาวอัญชลี ธะสุขคณิตา ลิ่มหัน
ไพวรัญ รัตนพันธ์
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560ครุศาสตร์ทัศนคติของนักศึกษาครูต่อการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานวิจัยระดับนานาชาติบทความ0.80
10
01-มกราคม745744 ม.ค. 612561นางสาวปสุตา แก้วมณีอาฉ๊ะ บิลหีมมกราคม-มิถุนายน 2560ครุศาสตร์การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานวิจัยระดับชาติบทความ0.80
11
11-พฤศจิกายน745754 ม.ค. 612561นางสาวธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์พรรณวดี ขำจริง24 พฤศจิกายน 2560ครุศาสตร์ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ต้กล้าจราจร โดยกระบวนการจำลองสถานการณ์ที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีงานวิจัยระดับชาติโปสเตอร์
12
11-พฤศจิกายน745764 ม.ค. 612561นางสาวพรรณวดี ขำจริงลลิดา ภคเมธาวี24 พฤศจิกายน 2560ครุศาสตร์ศึกษาลักษณะจิตรกรรมฝาผนังของวัดที่สร้างก่อน พ.ศ.2475 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนองการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีงานวิจัยระดับชาติโปสเตอร์
13
12-ธันวาคม7518317 ม.ค. 612561ปัทมาสน์ พิณนุกูล16 ธันวาคม 2560มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จิตรกรรมฝาผนังวัดวัง : รูปลักษณ์พุทธศิลป์ ในพื้นที่เชิงสัญญะคติ มิติทางความเชื่อการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11มรภ.อุดรธานีงานวิจัยระดับชาติโปสเตอร์0.20
14
7518817 ม.ค. 612561บัณฑิต อันยงค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีEffect of education Campaign on the Transmission Model of Conjunctivities and its Applicationsthe academic Journal of Science (AJS) Volume 7 No.3งานวิชาการนานาชาติบทความ
15
05-พฤษภาคม7518917 ม.ค. 612561ประภาศรี อึ่งสกุลบัณฑิต ไวว่อง
เดชา สึดูกา
รุ่งนภา อริยะพลปัญญา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560วิทยาการจัดการการพัฒนาจัดตั้งศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแกวารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2งานวิจัยนานาชาติบทความ0.80
16
07-กรกฎาคม7519017 ม.ค. 612561นิมิต ซุ่มส้นภัทรินทร์ มรรคากรกรฎาคม-ธันวาคม 2559วิทยาการจัดการพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษานักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดภูเก็ตวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2งานวิจัยระดับชาติบทความ0.80
17
12-ธันวาคม7561229 ม.ค. 612561แสงเดือน หังวนัสสงขลา หังสวนัส14 ธันวาคม 2560มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บทบาทของเยาวชนกับการจัดกิจกรรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานวิจัยระดับชาติโปสเตอร์0.20
18
07-กรกฎาคม757711 ก.พ. 612561อนุวัตร จิรวัฒนพาณิชอนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล
สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ SEIR สำหรับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอีสุกอีใสโดยการรณรงค์ให้ความรู้วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานวิชาการระดับชาติบทความ0.80
19
08-สิงหาคม757721 ก.พ. 612561นิมิต ซุ่มสั้นศิรวิทย์ ศิริรักษ์18 สิงหาคม 2560วิทยาการจัดการกาารเชื่อมโยงระหว่างการสื่อสารออนไลน์ ภาพลักษณ์ และความภักดีของลูกค้าในโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์งานวิจัยระดับชาติบรรยาย0.20
20
11-พฤศจิกายน759255 ก.พ. 612561ทิพย์มณฑา ผกาแก้วสมใจ จิตคำนึงสุข10 พฤศจิกายน 2560วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบูรณาการบริการวิชาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอินโฟกราฟิกส์ โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ (ครั้งที่1)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานวิจัยระดับชาติบรรยาย0.20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Loading...
Main menu