การเผยแพร่ผลงานวิจัย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
เดือนรหัสบทความวันที่บันทึกพ.ศ.ผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัยวันเดือนปีที่เผยแพร่คณะผลงานแหล่งเผยแพร่สถานที่ประเภทระดับรูปแบบระดับคะแนนดาวน์โหลดบทความ
2
04-เมษายน745554 ม.ค. 612561นายสมศักดิ์ ลิ่มวงศกร15-17 เมษายน 2559วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีFinlte Element Analysis model of Corrosion Fatigue for TIG Welding Workpiecelnternational Conference on Mining, Material and Metallurgical EngineeringSeoul , Koreaงานวิจัยนานาชาติบรรยาย
3
12-ธันวาคม745564 ม.ค. 612561นางสาวนพวรรณ ยอดธรรมผศ.ทวีพร ณ นคร
นงสาวธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์
นางวรรณี พลสมัคร
นางสาวอัจฉรา ญาณสุวรรณ
นางวนิดา รัตนมงคล
14 ธันวาคม 2560ครุศาสตร์ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่มีต่อการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในจังหวัดภูเก็ตการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานวิจัยระดับชาติโปสเตอร์0.20
4
09-กันยายน745674 ม.ค. 612561นางสาวสุดาทิพย์ หาญเชิงชัยจุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
วิภาพร สุธิอัมพร
16-17 กันยายน 2560ครุศาสตร์ความรู้ด้านการบูรณาการเนื้อหากับวิธีการสอนในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 มรภ.นครศรีธรรมราชงานวิจัยระดับชาติบรรยาย0.20
5
12-ธันวาคม745684 ม.ค. 612561เบญจพร แก้วอุไทยกนกวรรณ แก้วอุไทยอารียา พนารินทร์14 ธันวาคม 2560เทคโนโลยีการเกษตร การศึกษาการใช้งานพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะสะพานหิน
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานวิจัยระดับชาติบรรยาย
6
11-พฤศจิกายน745694 ม.ค. 612561นางแสงระวี ณ พัทลุงกัทลี บ้อหนา
บุษรา เที่ยงแท้
อรยา ชายเขาทอง
10 พ.ย. 2560วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยอมรับของผู้บริโภคขนมโกสุ้ยโดยใช้สารให้ความหวานซูคราโลสสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1มรภ.สวนสุนันทางานวิจัยระดับชาติบรรยาย0.20
7
12-ธันวาคม745704 ม.ค. 612561ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุลJeffrey Dale Hobbs
Thaweephong Khongma
6-8 ธ.ค. 2560วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติTourist Behavlor of University students in ASEAN CountriesTraveI and Tourism Research Association
(TTRA) tuia-Pacific Chapter 2017
ประเทศฮ่องกงงานวิจัยระดับนานาชาติบรรยาย
8
12-ธันวาคม745714 ม.ค. 612561วรุตม์ อินทฤทธิ์ 14 ธันวาคม 2560ครุศาสตร์ขบวนการรัฐอิสลามกับความมั่นคงของโลกการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานวิชาการระดับชาติบรรยาย0.20
9
07-กรกฎาคม745734 ม.ค. 612561นางสาวอัญชลี ธะสุขคณิตา ลิ่มหัน
ไพวรัญ รัตนพันธ์
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560ครุศาสตร์ทัศนคติของนักศึกษาครูต่อการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานวิจัยระดับนานาชาติบทความ0.80
10
01-มกราคม745744 ม.ค. 612561นางสาวปสุตา แก้วมณีอาฉ๊ะ บิลหีมมกราคม-มิถุนายน 2560ครุศาสตร์การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตงานวิจัยระดับชาติบทความ0.80
11
11-พฤศจิกายน745754 ม.ค. 612561นางสาวธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์พรรณวดี ขำจริง24 พฤศจิกายน 2560ครุศาสตร์ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ต้กล้าจราจร โดยกระบวนการจำลองสถานการณ์ที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีงานวิจัยระดับชาติโปสเตอร์
12
11-พฤศจิกายน745764 ม.ค. 612561นางสาวพรรณวดี ขำจริงลลิดา ภคเมธาวี24 พฤศจิกายน 2560ครุศาสตร์ศึกษาลักษณะจิตรกรรมฝาผนังของวัดที่สร้างก่อน พ.ศ.2475 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนองการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีงานวิจัยระดับชาติโปสเตอร์
13
12-ธันวาคม7518317 ม.ค. 612561ปัทมาสน์ พิณนุกูล16 ธันวาคม 2560มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จิตรกรรมฝาผนังวัดวัง : รูปลักษณ์พุทธศิลป์ ในพื้นที่เชิงสัญญะคติ มิติทางความเชื่อการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11มรภ.อุดรธานีงานวิจัยระดับชาติโปสเตอร์0.20
14
7518817 ม.ค. 612561บัณฑิต อันยงค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีEffect of education Campaign on the Transmission Model of Conjunctivities and its Applicationsthe academic Journal of Science (AJS) Volume 7 No.3งานวิชาการนานาชาติบทความ
15
05-พฤษภาคม7518917 ม.ค. 612561ประภาศรี อึ่งสกุลบัณฑิต ไวว่อง
เดชา สึดูกา
รุ่งนภา อริยะพลปัญญา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560วิทยาการจัดการการพัฒนาจัดตั้งศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแกวารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2งานวิจัยนานาชาติบทความ0.80
16
07-กรกฎาคม7519017 ม.ค. 612561นิมิต ซุ่มส้นภัทรินทร์ มรรคากรกรฎาคม-ธันวาคม 2559วิทยาการจัดการพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษานักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดภูเก็ตวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2งานวิจัยระดับชาติบทความ0.80
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Loading...
 
 
 
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
สรุปข้อมูล
แผ่น6