การเผยแพร่ผลงานวิจัย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
เดือนรหัสบทความวันที่บันทึกพ.ศ.วันเดือนปีที่เผยแพร่คณะผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัยผลงานแหล่งเผยแพร่สถานที่ประเภทระดับรูปแบบระดับคะแนนดาวน์โหลด
2
01-มกราคม594496 ม.ค. 602560January 2017คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวรัตติยา ซังชาสิทธิ์Puntani Pongsumpun and I Ming TangEnveionmental Impact on the spread of dengue virus when two mosqutio species circulateFar East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) Volume 101, Number 1} 2017 Pages 137-170งานวิจัยระดับนานาชาติบทความ1.00http://research.pkru.ac.th/rdiconf/2560/59449.pdf
3
01-มกราคม6227513 มี.ค. 602560วันที่ 27 มกราคม 2560คณะวิทยาการจัดการดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์สุชาติ พึ่งมั่น, ปิยวรรณ คำกลัดอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อปริมาณที่ซื้อต่อครั้งและค่าใช้จ่ายที่ซื้อต่อครั้งของผลิตภัณฑ์ครีมป้องกันแสดงแดดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2014 : การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0"มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงรายงานวิจัยระดับชาติบทความ0.20http://research.pkru.ac.th/rdiconf/2560/62275.pdf
4
01-มกราคม19 ธ.ค. 60256026-27 มกราคม 2560คณะวิทยาการจัดการนางพัลลภา ศรีไพโรจน์กุลดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ , สมชาย ไชยโคต ,วัชราวดี นิรุติธรรมธรา , ภาวิกา ขุนจันทร์ , วรรัตน์ จงไกรจักรปัจจัยการพัฒนาท่าเทียบเรือยอช์ตของจังหวัดภูเก็ตในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจท่าเทียบเรือยอช์ตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหอประชุม พญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยางานวิจัยระดับชาติ0.20
5
01-มกราคม20 ธ.ค. 60256026-27 มกราคม 2560คณะวิทยาการจัดการดร.ดวงรัตน์   โกยกิจเจริญพัลลภา ศรีไพโรจน์กุล , ภาวิกา  ขุนจันทร์ , วัชราวดี  นิรุติธรรมธรา , สมชาย ไชยโคต, วรรัตน์  จงไกรจักร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน Factors affecting the employment of migrant workers in the anfaman trusngle provinceพะเยาวิจัยหอประชุม พญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยางานวิจัยระดับชาติ0.20
6
01-มกราคม6116721 ก.พ. 602560ปี 2560คณะเทคโนโลยีการเกษตรนางโสภา ชูเพ็งชุลีพร นุเคราะห์ชนผลของ Hyponex และ BA ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สิงโตกลอกตา (Bulbophyllum carunculatum) ในสภาพปลอดเชื้อวารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45 ฉบับพิเศษ 1 (2560) หน้าที่ 1289-1295งานวิจัยระดับชาติบทความ0.80http://research.pkru.ac.th/rdiconf/2560/61167.pdf
7
02-กุมภาพันธ์6227613 มี.ค. 602560วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผศ.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม-รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสัญลักษณ์งานวันเกษตรแห่งชาติ 2560 ภายใต้แนวคิด "เกษรสืบสาน ปณิธานของพ่อ"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรีงานประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ระดับชาติ0.60http://research.pkru.ac.th/rdiconf/2560/2276.pdf
8
02-กุมภาพันธ์6227713 มี.ค. 602560วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผศ.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม-รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (MASCOT) งานวันเกษตรแห่งชาติ 2560 ภายใต้แนวคิด "เกษรสืบสาน ปณิธานของพ่อ"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรีงานประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ระดับชาติ0.60http://research.pkru.ac.th/rdiconf/2560/62277.pdf
9
03-มีนาคม6116221 ก.พ. 602560March 2017คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีAbdul-Wahab SalaeOrapan Chairerk, Piyanut Sukkoet, Therdsak Chairat, Uma Prawat, Pittaya Tuntiwachwuttikul, Piya Chalemglin, Somsak RuchirawatAntiplasmodial dimeric chalcone derivatives from the roots of Uvaria siamensisวารสาร Phytochemistry, 2017งานวิจัยระดับชาติบทความ1.00http://research.pkru.ac.th/rdiconf/2560/61162.pdf
10
03-มีนาคม6227813 มี.ค. 602560วันที่ 1 มีนาคม 2560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นางสาวกฤตพร สินชัย-ความสามารถทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษาไทยในประเทศจีนการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 "สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบึง จ.ราชบุรีงานวิจัยระดับชาติบรรยาย0.20http://research.pkru.ac.th/rdiconf/2560/62278.pdf
11
03-มีนาคม6227913 มี.ค. 602560วันที่ 1 มีนาคม 2560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นายสุพัฒนชัย โพธิ์แก้วธวัชชัย ทุมทอง, ธีรพงศ์ หนูไชยแก้วแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำนเนินการที่เป็นเลิศ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 "สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบึง จ.ราชบุรีงานวิจัยระดับชาติบรรยาย0.20http://research.pkru.ac.th/rdiconf/2560/62279.pdf
12
03-มีนาคม6228013 มี.ค. 602560วันที่ 1 มีนาคม 2560คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นางสาวชมพูนุท รัตนเลิศนาวี-การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ประโยชน์ควบตำแหน่งในภาษาจีนผ่านการแปลไทย-จีน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 "สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมยั่งยืน"มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบึง จ.ราชบุรีงานวิจัยระดับชาติบรรยาย0.20http://research.pkru.ac.th/rdiconf/2560/62280.pdf
13
03-มีนาคม19 ธ.ค. 60256027-28 มีนาคม 2560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวจันทนา แสงแก้ว-ความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายของสาหร่ายสีแดงสกุล Bostrychia และ Caloglossa บริเวณป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีงานวิจัยระดับชาติ0.20
Loading...
 
 
 
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
สรุปข้อมูล
แผ่น6