Ekonomicke hodnoceni investice.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Vzorový příklad:
3
pořízení investice (stroj), investiční náklad 1 400 000 Kč (úvěr 1 400 000)
4
úvěr poskytnut na 3 roky, 10% p.a., splácen čtvrtletně - viz splátkoový kalendář níže pod tabulkami
5
doba odepisování je 5 let, rovnoměrné - viz. odpisový kalendář níže pod tabulkami
6
7
Vstupní (výchozí) tabulka pro výpočet CASH FLOW projektu (investice) - na 5 období
8
Období 1Období 2Období 3Období 4Období 5
9
Číslo ř.Položka (číselné položky uvádět v Kč)Výpočet (odkazy)Období 020..20..20..20..20..
10
1Investice (náklady investiční, bez DPH, a dotace* (obě položky nutno časově odlišit)-1 400 000630 000
11
2Tržby provozní (cena služby)750 000890 000890 000890 000930 000
12
3Ostatní výnosy provozní00000
13
4VÝNOSY CELKEM provozníř. 2+3750 000890 000890 000890 000930 000
14
5Spotřeba materiálu150 000160 000170 000180 000180 000
15
6Spotřeba energie 80 00080 00090 00090 000100 000
16
7Náklady na opravy a údržbu40 00050 00062 50078 12597 656
17
8Náklady na služby25 00025 00025 00030 00030 000
18
9Pojištění, popř.silniční daň22 40022 40022 40022 40022 400
19
10Náklady na garážování8 0008 4808 9899 52810 100
20
11Osobní náklady (mzdy+soc.zab.)166 860166 860166 860166 860166 860
21
12Odpisy -z tab. odpisů, položka“O“84 700171 325171 325171 325171 325
22
13Ostatní náklady provozní3 0003 0903 1833 2783 377
23
14Fin.náklad -z tab. fin.nákl.,pol.“FN“124 52280 77532 48600
24
15NÁKLADY CELKEM provoznísuma ř.5 až ř.14704 482767 930752 743751 516781 718
25
16HV provozní, hrubý tj. VYNOSY provozní – NÁKLADY provozní ř. 4-1545 518122 070137 257138 484148 282
26
27
17Daňová sazba**0,260,240,240,240,24
28
18Daň z příjmu (absolutní výše )ř. 16x1711 83529 29732 94233 23635 588
29
19HV čistý (po odpočtu daně)ř. 16 -1833 68392 773104 316105 248112 695
30
20PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV čistý + odpisyř. 19+12118 383264 098275 641276 573284 020
31
21Odhad hodnoty ostatních nefinančních efektů5 0006 0007 0008 0009 000
32
22PROVOZNÍ CASH FLOW 2 = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + ostatní nefinanční efektyř. 20+21123 383270 098282 641284 573293 020
33
*Do prvého řádku se v časovém rozlišení vyplní dvě položky.
34
Na počátku (nulté období) se vypíše celková výše investice, v následujícím období je nutno zaznamenat „příliv“ financí na základě obdržené dotace.
35
** Daňovou sazbu je nutno vyplnit na základě predikce vývoje daňových sazeb v ČR, dle zákona o dani z příjmu. Odlišovat je dále nutné výši daně z příjmu pro právnické a pro fyzické osoby.
36
37
38
Podkladová tabulka pro výpočet ukazatelů ekonomické efektivnosti investice:
39
a) podklad pro výpočet doby návratnosti (DN) a čisté současné hodnoty (NPV)
40
41
Celková výše investičního nákladu v Kč, bez DPH, bez dotace, za celou dobu trvání projektu. (Pokud byl investiční náklad vynaložen ve více obdobích, je nutno položky sečíst).
42
Vše je nutno vypsat do období O, položka se vyplňuje v absolutní hodnotě (kladné znaménko)
43
44
20..
45
Číslo ř.Položka (číselné položky uvádět v Kč)Výpočet (odkazy)Období 0
46
23Investice (náklady investiční, bez DPH)návaznost na řádek č. 1 „výchozí tabulky pro výpočet cash flow investice“ – náklady investiční bez DPH a bez dotace1 400 000
47
48
Celková výše provozního cash flow 1 a hodnoty dotace (návaznost na výchozí tabulku pro výpočet cash flow investice)
49
50
Období 1Období 2Období 3Období 4Období 5
51
Číslo ř.Položka (číselné položky uvádět v Kč)Výpočet (odkazy)Období 020..20..20..20..20..
52
24Hodnota dotace (nediskontováno) přepsáno z výchozí tabulkynávaznost na řádek č. 1 „výchozí tabulky pro výpočet cash flow investice“ – pouze hodnota dotace630 000
53
25PROVOZNÍ CASH FLOW 1 (nediskontováno) přepsáno z výchozí tabulkynávaznost na řádek č. 20 „výchozí tabulky pro výpočet cash flow investice“118 383264 098275 641276 573284 020
54
26PROVOZNÍ CASH FLOW 1 plus dotace (nediskontováno, sečteno)řádek 24 + řádek 250118 383894 098275 641276 573284 020
55
56
*Výše uvedená tabulka je pro 6 období predikce cash flow z investice (projektu), u projetu na 12 období se pouze navýší počet sloupců.
57
Hodnota dotace je z metodického hlediska považována za mimořádný „příliv hotovosti“ ve fázi provozu investice (navyšuje provozní CASH FLOW 1).
58
59
60
Diskontní sazba – pro výpočet diskontovaných toků z provozní činnosti, vyjádřená v procentech, zaokrouhlená na 2 desetinná místa (např 3,00%)………3,00……..%
61
Období 1Období 2Období 3Období 4Období 5
62
Číslo ř.Položka (číselné položky uvádět v Kč)Výpočet (odkazy)Období 020..20..20..20..20..
63
„D“DISKONTNÍ FAKTOR1,00000,97090,94260,91510,88850,8626
64
27PROVOZNÍ CASH FLOW 1 plus dotace (diskontováno)„D“ x řádek č. 260114 935842 773252 250245 731244 998
65
66
DISKONTNÍ FAKTOR – diskontní faktor se počítá podle vzorce:
67
68
69
kde: hodnota i je diskontní sazba (při 3% diskontní sazbě se do vzorce zapisuje položka 0,03)
70
hodnota n je období (perioda), v období nula n=0, v období 1 n=1, …atd.)
71
72
73
Komentář k výpočtu vzorců :
74
75
DN doba návratnosti je podílový ukazatel, vycházející z nediskontovaných hodnot investice, který se vypočítá následovně:
76
DN = IN / prum. CF1p. (nediskont.)
77
78
Kde : IN je celkový vynaložený investiční náklad (součet za všechny roky, etapy) viz. výše řádek č. 23
79
Prum,CF1 p. (nediskont) je průměrné cash flow provozní (včetně započtené dotace) – nediskontované, návaznost na výše uvedený řádek č. 26
80
81
Číslo ř.Položka (číselné položky uvádět v Kč)Výpočet (odkazy)Vypočtená hodnota
82
28Průměrné cash flow provozní (plus dotace) – nediskontovanésoučet všech hodnot v řádku č. 26 / počet těchto hodnot369 743
83
84
Číslo ř. VZORECVýpočet VZORCEVypočtená hodnota
85
29DN doba návratnostiřádek č.23 / řádek č. 283,79
86
87
88
NPV (čistá současná hodnota) je rozdílový (absolutní ) ukazatel, vycházející z diskontovaných hodnot investice, který se vypočítá následovně :
89
NPV = Efekty z investice (jejich současná hodnota) – IN
90
91
Kde : Efekty z investice (jejich současná hodnota) je rovna součtu diskontovaných hodnot v řádku č. 27 (současná hodnota efektů z investice)
92
IN je celkový vynaložený investiční náklad (součet za všechny roky, etapy) viz. výše řádek č.23
93
94
Číslo ř.Položka (číselné položky uvádět v Kč)Výpočet (odkazy)Vypočtená hodnota
95
30Celkové Cash flow provozní (plus dotace) – diskontované, tj. součet efektů investicesoučet všech hodnot v řádku č. 271 700 687
96
97
Číslo ř. VZORECVýpočet VZORCEVypočtená hodnota
98
31NPV čistá současná hodnotařádek č.30 - řádek č. 23300 687
99
100
Loading...