สำเนาของ ม.2/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ผู้ประเมิน 1. นางสุขจิตร์ บุญเฉลียว 2. นางพักตร์พิไล นิชรัตน์
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายพงศ์พล อาสา
4444444444444.00ดีมาก
8
2
เด็กชายสหโชค โกศัลวิตร
4444444444444.00ดีมาก
9
3
เด็กชายกันตพัฒน์ ไชยประณิธาร
4444444444444.00ดีมาก
10
4
เด็กชายธนกฤต สุขุมาลย์
4444444444444.00ดีมาก
11
5
เด็กชายธนวิชญ์ ขันอาสา
4444444444444.00ดีมาก
12
6
เด็กชายนรินทร์ ศรีสุระ
4444444444444.00ดีมาก
13
7
เด็กชายปรีชา ธานี
4444444444444.00ดีมาก
14
8
เด็กชายพิชญุตม์ แจ้งจิตร
4444444444444.00ดีมาก
15
9
เด็กชายวรจิตร สีระวัน
4444444444444.00ดีมาก
16
10
เด็กชายศุภณัฐ ทองไทย
4444444444444.00ดีมาก
17
11
เด็กชายอธิวัฒน์ พรมทา
4444444444444.00ดีมาก
18
12
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองเสริม
4444444444444.00ดีมาก
19
13
เด็กหญิงพรรษชล ศรีมันตะ
4444444444444.00ดีมาก
20
14
เด็กหญิงศุมลชนก คำเพ็ชร์ดี
4444444444444.00ดีมาก
21
15
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงศ์หา
4444444444444.00ดีมาก
22
16
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี สุนทราเมธากุล
4444444444444.00ดีมาก
23
17
เด็กหญิงกานต์พิชชา เนตรวงศ์
4444444444444.00ดีมาก
24
18
เด็กหญิงชญานุช พูลเพิ่ม
4444444444444.00ดีมาก
25
19
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา โง้นแดง
4444444444444.00ดีมาก
26
20
เด็กหญิงธัญชนก รมวิชัย
4444444444444.00ดีมาก
27
21
เด็กหญิงธีระตาภักค์ รฐาสุขธเนศหิรัญ
4444444444444.00ดีมาก
28
22
เด็กหญิงนรินทิรา รักสินทร์
4444444444444.00ดีมาก
29
23
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองคำ
4444444444444.00ดีมาก
30
24
เด็กหญิงปอฝ้าย รักดี
4444444444444.00ดีมาก
31
25
เด็กหญิงวิริยาพร สายแวว
4444444444444.00ดีมาก
32
26
เด็กหญิงศยารัตน์ เสมอศรี
4444444444444.00ดีมาก
33
27
เด็กหญิงสุพิชญา ขันธะรี
4444444444444.00ดีมาก
34
28
เด็กหญิงสุวิชญาน์ เวชกามา
4444444444444.00ดีมาก
35
29
เด็กหญิงอังควิภา ผลทวี
4444444444444.00ดีมาก
36
30
เด็กหญิงอัญชุมารินทร์ ช่อแก้ว
4444444444444.00ดีมาก
37
310.00FALSE
38
320.00FALSE
39
330.00FALSE
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu