DS coi thi tuan 54 nam 2017-2018 lien thong.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thi
Thứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB
C3,H3,D3,S3
SH1Sáng29/9/2018754C.1.11
3
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB
C3,H3,D3,S3
SH1Sáng29/9/2018754C.1.21
4
7VyNNTrình Liên VyKHCB
C3,H3,D3,S3
SH1Sáng29/9/2018754C.1.31
5
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị
C3,H3,D3,S3
SH1Sáng29/9/2018754C.2.11
6
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
C3,H3,D3,S3
SH1Sáng29/9/2018754C.2.21
7
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
C3,H3,D3,S3
SH1Sáng29/9/2018754C.2.31
8
7TrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSản
C3,H3,D3,S3
SH1Sáng29/9/2018754C.3.11
9
7PhucSanNguyễn Thị PhúcSản
C3,H3,D3,S3
SH1Sáng29/9/2018754C.3.21
10
7
PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
Sản
C3,H3,D3,S3
SH1Sáng29/9/2018754C.3.31
11
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB
C3,H3,D3,S3
SH2Sáng29/9/2018754C.1.11
12
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB
C3,H3,D3,S3
SH2Sáng29/9/2018754C.1.21
13
7VyNNTrình Liên VyKHCB
C3,H3,D3,S3
SH2Sáng29/9/2018754C.1.31
14
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị
C3,H3,D3,S3
SH2Sáng29/9/2018754C.2.11
15
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
C3,H3,D3,S3
SH2Sáng29/9/2018754C.2.21
16
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
C3,H3,D3,S3
SH2Sáng29/9/2018754C.2.31
17
7TrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSản
C3,H3,D3,S3
SH2Sáng29/9/2018754C.3.11
18
7PhucSanNguyễn Thị PhúcSản
C3,H3,D3,S3
SH2Sáng29/9/2018754C.3.21
19
7
PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
Sản
C3,H3,D3,S3
SH2Sáng29/9/2018754C.3.31
20
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
S2,H2,X2,X3
TKYH1Sáng29/9/2018754D.1.11
21
7NoKTLê Thị NởKhảo thí
S2,H2,X2,X3
TKYH1Sáng29/9/2018754D.1.21
22
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh
S2,H2,X2,X3
TKYH1Sáng29/9/2018754D.1.31
23
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại
S2,H2,X2,X3
TKYH1Sáng29/9/2018754D.2.11
24
7ThuongCTHồ Thị ThườngChính trị
S2,H2,X2,X3
TKYH1Sáng29/9/2018754D.2.21
25
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV
S2,H2,X2,X3
TKYH1Sáng29/9/2018754D.2.31
26
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo
S2,H2,X2,X3
TKYH1Sáng29/9/2018754D.3.11
27
7ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
S2,H2,X2,X3
TKYH1Sáng29/9/2018754D.3.21
28
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
S2,H2,X2,X3
TKYH2Sáng29/9/2018754D.1.11
29
7NoKTLê Thị NởKhảo thí
S2,H2,X2,X3
TKYH2Sáng29/9/2018754D.1.21
30
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh
S2,H2,X2,X3
TKYH2Sáng29/9/2018754D.1.31
31
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại
S2,H2,X2,X3
TKYH2Sáng29/9/2018754D.2.11
32
7ThuongCTHồ Thị ThườngChính trị
S2,H2,X2,X3
TKYH2Sáng29/9/2018754D.2.21
33
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV
S2,H2,X2,X3
TKYH2Sáng29/9/2018754D.2.31
34
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo
S2,H2,X2,X3
TKYH2Sáng29/9/2018754D.3.11
35
7ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
S2,H2,X2,X3
TKYH2Sáng29/9/2018754D.3.21
36
7VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị
C3,H3,D3,S3
HH6Chiều29/9/2018754D.1.11
37
7VyNNTrình Liên VyKHCB
C3,H3,D3,S3
HH6Chiều29/9/2018754D.1.21
38
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB
C3,H3,D3,S3
HH6Chiều29/9/2018754D.1.31
39
7ThuongCTHồ Thị ThườngChính trị
C3,H3,D3,S3
HH6Chiều29/9/2018754D.2.11
40
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị
C3,H3,D3,S3
HH6Chiều29/9/2018754D.2.21
41
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh
C3,H3,D3,S3
HH6Chiều29/9/2018754D.2.31
42
7NoKTLê Thị NởKhảo thí
C3,H3,D3,S3
HH6Chiều29/9/2018754D.3.11
43
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV
C3,H3,D3,S3
HH6Chiều29/9/2018754D.3.21
44
7HuyenKtTrần Minh huyênKhảo thí
C3,H3,D3,S3
HH6Chiều29/9/2018754D.3.31
45
7VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị
C3,H3,D3,S3
HH7Chiều29/9/2018754D.1.11
46
7VyNNTrình Liên VyKHCB
C3,H3,D3,S3
HH7Chiều29/9/2018754D.1.21
47
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB
C3,H3,D3,S3
HH7Chiều29/9/2018754D.1.31
48
7ThuongCTHồ Thị ThườngChính trị
C3,H3,D3,S3
HH7Chiều29/9/2018754D.2.11
49
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị
C3,H3,D3,S3
HH7Chiều29/9/2018754D.2.21
50
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh
C3,H3,D3,S3
HH7Chiều29/9/2018754D.2.31
51
7NoKTLê thị NởKhảo thí
C3,H3,D3,S3
HH7Chiều29/9/2018754D.3.11
52
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV
C3,H3,D3,S3
HH7Chiều29/9/2018754D.3.21
53
7HuyenKtTrần Minh HuyênKhảo thí
C3,H3,D3,S3
HH7Chiều29/9/2018754D.3.31
54
CNHienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D3NCKH1Sáng30/3/2018CN54D.1.11
55
CNNoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D3NCKH1Sáng30/3/2018CN54D.1.21
56
CNGiaoDDPhan thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D3NCKH1Sáng30/3/2018CN54D.1.31
57
CNNghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhD3NCKH1Sáng30/3/2018CN54D.2.11
58
CNHungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiD3NCKH1Sáng30/3/2018CN54D.2.21
59
CNNoKTLê Thị NởKhảo thíD3NCKH1Sáng30/3/2018CN54D.2.31
Loading...