2/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
6
7
คำชี้แจง
ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
8
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
9
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
10
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
11
1.1.1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
12
1.1.2 ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
13
1.1.3 ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด
14
1.1.4 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน
15
1.1.5 ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ
16
1.1.6 เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน
17
18
เลขที่ชื่อ - สกุลระดับคุณภาพรวม
19
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.6
20
1
เด็กชายจีรภัทร์
ศรีเจริญ
3444325
21
2
เด็กชายธีรภัทร
โยธายุทธ
3433325
22
3
เด็กชายสุรเชษฐ์
ศรีสด3423324
23
4
เด็กชายชินวัตร
สุรินทะ
3332324
24
5
เด็กชายปวะริศ
มณีบู่3323324
25
6
เด็กชายอภิรักษ์
ภาวงศ์3323335
26
7
เด็กชายอานนท์
รังวารี
4333325
27
8
เด็กชายกันตินันต์
ตุพิลา3323324
28
9
เด็กชายทักษิณ
ผลาจันทร์
3333336
29
10
เด็กชายรพีพัทธ์
สุรินทะ
4333336
30
11
เด็กหญิงปวีณา
ผลาจันทร์
4433446
31
12
เด็กหญิงสุตาภัทร
โยธายุทธ
4323424
32
13
เด็กหญิงสิรามล
สุรินทะ
4343425
33
14
เด็กหญิงรุจารีย์
หาญอาสา
4323435
34
15
เด็กหญิงขวัญนภา
บัวพิษ4333425
35
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ1616101516573
36
สรุปผลการประเมินร้อยละ76.04
37
คะแนน0.38
38
แปลผลดีมาก
39
เกณฑ์ในการพิจารณา
40
ระดับ 5 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
41
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
42
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป็นบางครั้ง
43
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
44
ระดับ 1 ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Loading...
 
 
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6