11. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุลอาจารย์บรรยายพิเศษ 1101 421 สถาปัตยกรรมอีสาน3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม3028112557 http://goo.gl/lfPzjw
4
2ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุลประชุมวิชาการ เส้นทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้151912558http://goo.gl/zBvAeK
5
3ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุลผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย 1 เรื่อง5.2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัย ฉบับสมบูรณ์บัณฑิตวิทยาลัย202612558s-139 เอกสารห้ามเปิดเผย
6
4ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุลกรรมการบทความวิชาการ 2 เมษายน 583.4 กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางวิชาการในต่างสถาบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง20242558http://architservice.kku.ac.th/?p=10018
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
จำนวนงานบริการวิชาการรวมค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
4085
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
งานวิจัย ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
บทความตีพิมพ์วารสาร ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
บทความตีพิมพ์การประชุม ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
รวมคะแนน
data basic