ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
2
3
รายงานสรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563ใช้ไป87.38
4
คงเหลือ
12.62
6
ลำดับที่
โครงการกิจกรรมงบประมาณยอดใช้ไป
ยอดคงเหลือ
ข้อมูล ณ วันที่
7
1
การบริหารการจัดศึกษา
1.1ค่าสาธารณูปโภค ฿ 70,000.00 ฿ 83,570.83 -฿ 13,570.83 30/9/2020
8
1.2
จัดซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
฿ 2,000.00 ฿ 2,165.00 -฿ 165.00
9
1.3
จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน
฿ 16,867.76 ฿ 13,860.00 ฿ 3,007.76
10
1.4
การบริหารงานด้านการเงิน
฿ 1,500.00 ฿ 810.00 ฿ 690.00
11
1.5การบริหารงานวิชาการ ฿ 37,000.00 ฿ 4,500.00 ฿ 32,500.00
12
1.6
การบริหารงานทะเบียนวัดผล
฿ 3,000.00 ฿ - ฿ 3,000.00
13
1.7
พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์
฿ 1,500.00 ฿ 650.00 ฿ 850.00
14
1.8
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ฯ
฿ 1,000.00 ฿ 1,047.00 -฿ 47.00
15
2ครูคุณภาพ
2.1
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
฿ 43,000.00 ฿ 47,244.00 -฿ 4,244.00
16
2.2
จัดหาครูผู้สอน (ระดมทรัพย์)
฿ 203,500.00 ฿ 185,000.00 ฿ 18,500.00
17
2.3
เชิดชูเกียรติครูมืออาชีพ
฿ 2,000.00 ฿ - ฿ 2,000.00
18
2.4พัฒนาการใช้ ICT
฿ 11,000.00 ฿ 2,675.00 ฿ 8,325.00 ใช้ไป87.38
19
3
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
3.1กีฬาภายใน/กีฬาภายนอก ฿ 20,000.00 ฿ 16,950.00 ฿ 3,050.00 คงเหลือ12.62
20
3.2พัฒนาห้องพยาบาล ฿ 2,000.00 ฿ - ฿ 2,000.00
21
3.3จัดซื้อเวชภัณฑ์ ฿ 1,000.00 ฿ - ฿ 1,000.00
22
4
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
4.1
ปรับปรุงระบบงานประปา/น้ำดื่ม
฿ 13,000.00 ฿ 3,433.00 ฿ 9,567.00
23
4.2ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฿ 5,000.00 ฿ - ฿ 5,000.00
24
4.3ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ ฿ 20,000.00 ฿ 21,192.00 -฿ 1,192.00
25
4.4
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องเรียน
฿ 5,000.00 ฿ - ฿ 5,000.00
26
5โรงเรียนสีขาว5วันงดสูบบุหรี่โลก ฿ 4,000.00 ฿ 3,427.50 ฿ 572.50
27
6
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste
6กิจกรรมคัดแยกขยะ
฿ 2,000.00 ฿ 626.00 ฿ 1,374.00
28
7
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ
7ห้องเรียนสีเขียว ฿ 1,500.00 ฿ - ฿ 1,500.00
29
8
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8.1
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
฿ 3,000.00 ฿ 3,800.00 -฿ 800.00
30
8.2เยี่ยมบ้านนักเรียน ฿ 2,000.00 ฿ 5,870.00 -฿ 3,870.00
31
8.3จัดหาทุนการศึกษา ฿ 2,000.00 ฿ 3,812.00 -฿ 1,812.00
32
8.4ประชุมผู้ปกครอง ฿ 1,000.00 ฿ 1,000.00 ฿ -
33
8.5
รายงานข้อมูลนักเรียนประจำวัน
฿ 500.00 ฿ 625.00 -฿ 125.00
34
9
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
9.1
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
฿ 3,000.00 ฿ - ฿ 3,000.00
35
9.2
ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีสากล
฿ 12,000.00 ฿ 12,000.00 ฿ -
36
9.3
ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีไทย
฿ 2,000.00 ฿ - ฿ 2,000.00
37
9.4
ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ
฿ 8,000.00 ฿ 8,000.00 ฿ -
38
10จิตอาสา10.1ต้นไม้แห่งความดี ฿ 2,000.00 ฿ 1,680.00 ฿ 320.00
39
10.2โรงเรียนสวย ด้วยมือเรา ฿ 1,000.00 ฿ 1,000.00 ฿ -
40
10.3Big Cleaning Day ฿ 1,000.00 ฿ 1,000.00 ฿ -
41
10.4อาสาพัฒนาชุมชน
฿ 1,000.00 ฿ 985.00 ฿ 15.00
42
11
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
11.1จัดป้ายนิเทศ ฯ ฿ 2,000.00 ฿ - ฿ 2,000.00
43
11.2ห้องสมุด ฿ 4,000.00 ฿ 7,406.00 -฿ 3,406.00
44
11.3ห้องคอมพิวเตอร์ ฿ 30,000.00 ฿ 29,910.00 ฿ 90.00
45
11.4ทัศนศึกษา ฿ 15,000.00 ฿ 8,160.00 ฿ 6,840.00
46
11.5เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ฿ 12,000.00 ฿ 1,800.00 ฿ 10,200.00
47
12
อนุรักษ์ความเป็นไทย
12.1นาฎศิลป์สู่ชุมชน ฿ 4,000.00 ฿ 3,904.00 ฿ 96.00
48
12.2กิจกรรมวันสำคัญ ฿ 7,000.00 ฿ 12,392.00 -฿ 5,392.00
49
12.3อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ฿ 1,000.00 ฿ - ฿ 1,000.00
50
13
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
13.1ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
฿ 10,000.00 ฿ 10,040.00 -฿ 40.00
51
13.2สภานักเรียน
฿ 1,000.00 ฿ 708.00 ฿ 292.00
52
13.3ลูกเสือ/น.ศ.ท
฿ 23,000.00 ฿ 21,598.00 ฿ 1,402.00
53
13.4
ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพสุจริต
฿ 1,000.00 ฿ - ฿ 1,000.00
54
14
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
14.1
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
฿ 59,000.00 ฿ 64,257.00 -฿ 5,257.00
55
14.2
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
฿ 20,000.00 ฿ 10,472.00 ฿ 9,528.00
56
14.3
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
฿ 500.00 ฿ - ฿ 500.00
57
14.4นิเทศภายใน ฿ 500.00 ฿ - ฿ 500.00
58
14.5ชุมนุม ฿ 1,000.00 ฿ - ฿ 1,000.00
59
14.6จ้างวิทยากรท้องถิ่น ฿ 55,000.00 ฿ 37,500.00 ฿ 17,500.00
60
15ชุมชนสัมพันธ์15.1คณะกรรมการสถานศึกษา ฿ 11,000.00 ฿ 3,303.00 ฿ 7,697.00
61
15.2ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฿ 3,000.00 ฿ 3,303.00 -฿ 303.00
62
16
เปิดบ้านน้ำรอบ
16Open House ฿ 5,000.00 ฿ 14,652.00 -฿ 9,652.00
63
17
ป้องกันโควิด - 19
17
จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด - 19
฿ 3,904.00 -฿ 854.00
64
18สำรองจ่าย18สำรองจ่าย ฿ 19,341.53 ฿ 19,357.00 -฿ 15.47
65
฿ 777,709.29 ฿ 679,588.33 ฿ 112,170.96
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101