3_พ สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.3/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายจตุภัทร เมณฑ์กูล
1 21 3 2547 30 5 2561 46 169
15
2
เด็กชายชยทัต ธูปทอง
1 17 8 2546 30 5 2561 60 178
16
3
เด็กชายชินวัตร น่วมคำ
1 22 11 2546 30 5 2561 67 175
17
4
เด็กชายณฐพงศ์ พัฒนชัยวิทย์
1 29 3 2547 30 5 2561 48 172
18
5
เด็กชายณภัทร ศรีเมือง
1 29 10 2546 30 5 2561 39 165
19
6
เด็กชายณัชพล เต็มปิยพล
1 4 12 2546 30 5 2561 90 180
20
7
เด็กชายณัฐชนน บุญยะโท
1 29 7 2546 30 5 2561 82 167
21
8
เด็กชายณัฐดนัย สุวรรณศิริเขต
1 26 1 2547 30 5 2561 50 161
22
9
เด็กชายธัชนนท์ สังข์ประเสริฐ
1 9 6 2546 30 5 2561 45 167
23
10
เด็กชายพงศกร เกิดผลวัฒนา
1 26 7 2546 30 5 2561 45 170
24
11
เด็กชายพงศ์วรินทร์ วรโชติธนิน
1 27 3 2547 30 5 2561 52 170
25
12
เด็กชายพสิษฐ์ ท่าแค
1 25 6 2546 30 5 2561 45 170
26
13
เด็กชายพีรวิชญ์ บุญเพ็ชร์
1 16 10 2546 30 5 2561 50 168
27
14
เด็กชายภานุกร แซ่ลิ้ม
1 19 1 2547 30 5 2561 48 169
28
15
เด็กชายภูธนิศร์ หนูเมือง
1 23 8 2546 30 5 2561 65 177
29
16
เด็กชายเมธาสิทธิ์ น้อยแก้ว
1 19 9 2546 30 5 2561 85 180
30
17
เด็กชายศรพล ศีลลา
1 2 6 2546 30 5 2561 72 170
31
18
เด็กชายศุภณัฐ แสงยนต์
1 16 7 2546 30 5 2561 77 178
32
19
เด็กชายสุภัทร์ชัย เจตนะจิตร
1 14 2 2547 30 5 2561 60 170
33
20
เด็กหญิงกมลชนก เทียนเจริญ
2 19 1 2547 30 5 2561 65 165
34
21
เด็กหญิงเขมจิรา เถาปินตา
2 4 3 2547 30 5 2561 50 155
35
22
เด็กหญิงจินห์จุฑา โตอ่อน
2 30 1 2547 30 5 2561 43 159
36
23
เด็กหญิงชมพูนุช สาลี
2 7 8 2546 30 5 2561 51 160
37
24
เด็กหญิงณวพร บำรุงอินทร์
2 11 8 2546 30 5 2561 39 152
38
25
เด็กหญิงธนารีย์ เพ็ชรสงคราม
2 13 4 2547 30 5 2561 50 161
39
26
เด็กหญิงนภัสสร เพชรโปรี
2 14 9 2546 30 5 2561 40 155
40
27
เด็กหญิงเบญญาพร แสงเขียว
2 20 12 2546 30 5 2561 54 162
41
28
เด็กหญิงพรสวรรค์ จิ๋วแหยม
2 11 9 2546 30 5 2561 51 162
42
29
เด็กหญิงพวงเพชร อยู่เย็น
2 11 7 2546 30 5 2561 43 157
43
30
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ม่วงขวัญ
2 26 12 2546 30 5 2561 50 155
44
31
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงสวาห์
2 4 2 2547 30 5 2561 50 158
45
32
เด็กหญิงพุดน้ำบุศย์ วงศ์เหลือง
2 7 4 2547 30 5 2561 42 154
46
33
เด็กหญิงภัทราพร บุญชุ่ม
2 2 3 2547 30 5 2561 48 158
47
34
เด็กหญิงมีสุข สิงห์ดำรงค์
2 13 5 2547 30 5 2561 50 162
48
35
เด็กหญิงวนภรณ์ โลหาวุธ
2 16 7 2546 30 5 2561 68 161
49
36
เด็กหญิงวริศรา เพ็งนิ่ม
2 13 8 2546 30 5 2561 57 165
50
37
เด็กหญิงสิตาพร สุวรรณประทีป
2 23 3 2547 30 5 2561 58 165
51
38
เด็กหญิงสิริกร อินทรเกษตร
2 12 2 2547 30 5 2561 65 155
52
39
เด็กหญิงสุดาภัทร คำสะอาด
2 7 10 2546 30 5 2561 65 155
53
40
เด็กหญิงอารยา กำจาย
2 18 3 2547 30 5 2561 56 165
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu