สำเนาของ ม.1/10
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกษิดิ์เดช คำประวัติ
0.00FALSE
8
2
เด็กชายกิตติพศ ชนะพล
0.00FALSE
9
3
เด็กชายกิตติศักดิ์ หลุมทอง
0.00FALSE
10
4
เด็กชายจีรตินนท์ ชนะพจน์
0.00FALSE
11
5
เด็กชายเจษฎากร ภูจอมนาค
0.00FALSE
12
6
เด็กชายฉัตรพล แก้วกนก
0.00FALSE
13
7
เด็กชายณัฐนันท์ สุขเสริม
0.00FALSE
14
8
เด็กชายณัฐพร แสนทวีสุข
0.00FALSE
15
9
เด็กชายแทน สายบุตรดี
0.00FALSE
16
10
เด็กชายธีรภัทร ปริกัมศีล
0.00FALSE
17
11
เด็กชายนิติพงษ์ ทองถม
0.00FALSE
18
12
เด็กชายบัญชา บุญมาทน
0.00FALSE
19
13
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์ เวียงสมุทร
0.00FALSE
20
14
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทนิล
0.00FALSE
21
15
เด็กชายภัทรดนัย เมฆทับ
0.00FALSE
22
16
เด็กชายภัทรธร อวยพร
0.00FALSE
23
17
เด็กชายรพีรัฐ ประชุมแดง
0.00FALSE
24
18
เด็กชายลานนา เกณทวี
0.00FALSE
25
19
เด็กชายวิทยาธร ดวงประภา
0.00FALSE
26
20
เด็กชายเศรษฐพงษ์ แก้วงามสอง
0.00FALSE
27
21
เด็กหญิงกรพิน ผิวทอง
0.00FALSE
28
22
เด็กหญิงจิรัชยา กิ่งวัน
0.00FALSE
29
23
เด็กหญิงจิราภรณ์ สีลาชาติ
0.00FALSE
30
24
เด็กหญิงจุฑามาศ มาศพันธ์
0.00FALSE
31
25
เด็กหญิงเจตปรียา ไชยหงษา
0.00FALSE
32
26
เด็กหญิงชีพชนก นาคสุข
0.00FALSE
33
27
เด็กหญิงญาณินท์ ญาณสิงห์
0.00FALSE
34
28
เด็กหญิงฑิตยา บุญวิทย์ชัยกุล
0.00FALSE
35
29
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ชมเชย
0.00FALSE
36
30
เด็กหญิงพวงผกา ธรรมสัตย์
0.00FALSE
37
31
เด็กหญิงพีรยาพร สุจิระพันธุ์
0.00FALSE
38
32
เด็กหญิงยศวดี พลสวัสดิ์
0.00FALSE
39
33
เด็กหญิงวรนุช ต้นสิน
0.00FALSE
40
34
เด็กหญิงวรัญญา ภูจอมเดือน
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงวรางคณา ใจเพียร
0.00FALSE
42
36
เด็กหญิงศรินทิพย์ รอบรู้
0.00FALSE
43
37
เด็กหญิงศุรีรัตน์ ทางาม
0.00FALSE
44
38
เด็กหญิงสลิล เจริญศิลป์
0.00FALSE
45
39
เด็กหญิงสุภัทรา สดชื่น
0.00FALSE
46
40
เด็กหญิงอรปรียา ไชยชนะ
0.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1