สำเนาของ ม.1/10
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ผู้ประเมิน 1. นางพรพิมล นามศิริ 2. นางสาวสุมนพิชญ์ พลศรี
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกษิดิ์เดช คำประวัติ
4342344444423.50ดี
8
2
เด็กชายกิตติพศ ชนะพล
4342344444423.50ดี
9
3
เด็กชายกิตติศักดิ์ หลุมทอง
4344344444443.83ดีมาก
10
4
เด็กชายจีรตินนท์ ชนะพจน์
4344344444443.83ดีมาก
11
5
เด็กชายเจษฎากร ภูจอมนาค
4442344444423.58ดีมาก
12
6
เด็กชายฉัตรพล แก้วกนก
4444344444443.92ดีมาก
13
7
เด็กชายณัฐนันท์ สุขเสริม
4343344444433.67ดีมาก
14
8
เด็กชายณัฐพร แสนทวีสุข
4343344444433.67ดีมาก
15
9
เด็กชายแทน สายบุตรดี
4343344444433.67ดีมาก
16
10
เด็กชายธีรภัทร ปริกัมศีล
4344344444443.83ดีมาก
17
11
เด็กชายนิติพงษ์ ทองถม
4344344444443.83ดีมาก
18
12
เด็กชายบัญชา บุญมาทน
4343344444433.67ดีมาก
19
13
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์ เวียงสมุทร
4344344444443.83ดีมาก
20
14
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทนิล
4343344444433.67ดีมาก
21
15
เด็กชายภัทรดนัย เมฆทับ
4343344444433.67ดีมาก
22
16
เด็กชายภัทรธร อวยพร
4344344444443.83ดีมาก
23
17
เด็กชายรพีรัฐ ประชุมแดง
4343344444433.67ดีมาก
24
18
เด็กชายลานนา เกณทวี
4344344444443.83ดีมาก
25
19
เด็กชายวิทยาธร ดวงประภา
4444344444443.92ดีมาก
26
20
เด็กชายเศรษฐพงษ์ แก้วงามสอง
4342344444423.50ดี
27
21
เด็กหญิงกรพิน ผิวทอง
4442344444423.58ดีมาก
28
22
เด็กหญิงจิรัชยา กิ่งวัน
4443344444433.75ดีมาก
29
23
เด็กหญิงจิราภรณ์ สีลาชาติ
4444344444443.92ดีมาก
30
24
เด็กหญิงจุฑามาศ มาศพันธ์
4444344444443.92ดีมาก
31
25
เด็กหญิงเจตปรียา ไชยหงษา
4444344444443.92ดีมาก
32
26
เด็กหญิงชีพชนก นาคสุข
4444344444443.92ดีมาก
33
27
เด็กหญิงญาณินท์ ญาณสิงห์
4444344444443.92ดีมาก
34
28
เด็กหญิงฑิตยา บุญวิทย์ชัยกุล
4444344444443.92ดีมาก
35
29
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ชมเชย
4444344444443.92ดีมาก
36
30
เด็กหญิงพวงผกา ธรรมสัตย์
4444344444443.92ดีมาก
37
31
เด็กหญิงพีรยาพร สุจิระพันธุ์
4443344444433.75ดีมาก
38
32
เด็กหญิงยศวดี พลสวัสดิ์
4444344444443.92ดีมาก
39
33
เด็กหญิงวรนุช ต้นสิน
4444344444443.92ดีมาก
40
34
เด็กหญิงวรัญญา ภูจอมเดือน
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงวรางคณา ใจเพียร
4444344444443.92ดีมาก
42
36
เด็กหญิงศรินทิพย์ รอบรู้
4443344444433.75ดีมาก
43
37
เด็กหญิงศุรีรัตน์ ทางาม
4444344444443.92ดีมาก
44
38
เด็กหญิงสลิล เจริญศิลป์
0.00FALSE
45
39
เด็กหญิงสุภัทรา สดชื่น
4444344444443.92ดีมาก
46
40
เด็กหญิงอรปรียา ไชยชนะ
4342344444423.50ดี
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu