สำเนาของ ม.2/5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายจักรภัทร ไชยยศ
3322323332312.50พอใช้
8
2
เด็กชายจักรภัทร ภูมี
2222323333322.50พอใช้
9
3
เด็กชายจิรยุ ยุพา
3223323323222.50พอใช้
10
4
เด็กชายจิรายุส ศุภสร
2322333222322.42พอใช้
11
5
เด็กชายเจษฎา จันทสี
2111222211111.42
ควรปรับปรุง
12
6
เด็กชายญาณภัทร บุญจรัส
3332223223222.42พอใช้
13
7
เด็กชายณัชพล พวงศรี
3332334332322.83ดี
14
8
เด็กชายธนพล โชติแก้ว
2223333332332.67ดี
15
9
เด็กชายธเนศพล จารุกขมูล
3332334332232.83ดี
16
10
เด็กชายธีรภัทร์ ธานี
2321232222222.08พอใช้
17
11
เด็กชายธีรภัทร ขนัดนา
3322323322322.50พอใช้
18
12
เด็กชายนวพล รัตโน
3322334332332.83ดี
19
13
เด็กชายพงษ์ศธร ทาตระบุตร
4432424443333.33ดี
20
14
เด็กชายพิทักษ์ชน ศักดิ์เสริมสุข
2211121221111.42
ควรปรับปรุง
21
15
เด็กชายภูริภัทร พรมน้อย
3322233322232.50พอใช้
22
16
เด็กชายยศพัทธ์ เกษศิริ
1111212111111.17
ควรปรับปรุง
23
17
เด็กชายสินไชยา เจริญยุทธ
3322333233332.75ดี
24
18
เด็กชายกฤติพงษ์ รัชตนันทกิจ
3322322232222.33พอใช้
25
19
เด็กชายคชาธาร สว่างแจ้ง
3222322232222.25พอใช้
26
20
เด็กชายเปรมมินทร์ โกกาพันธ์
2111121121111.25
ควรปรับปรุง
27
21
เด็กชายศุภชัย วันดี
3222323223222.33พอใช้
28
22
เด็กชายสมเดช นามผล
3233234233232.75ดี
29
23
เด็กชายจอมขวัญ ข่ายมณี
0.00FALSE
30
24
เด็กชายจิณณวัตร ทองเต็ม
2121111211111.25
ควรปรับปรุง
31
25
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์วาฬ
3222223332222.33พอใช้
32
26
เด็กหญิงช่อชมภู นำภา
1121122321111.50
ควรปรับปรุง
33
27
เด็กหญิงณัฐนารา ปราบมนตรี
3321123232112.00พอใช้
34
28
เด็กหญิงนิตยา สาริบูรณ์
3322323443232.83ดี
35
29
เด็กหญิงเบ็ญญาภา สุวรรณ
3422324344333.08ดี
36
30
เด็กหญิงพรรณรัตน์ ฉวีวรรณ
2221222222211.83พอใช้
37
31
เด็กหญิงพิชญ์นาถ รุ่งเรือง
2121112121111.33
ควรปรับปรุง
38
32
เด็กหญิงวรรณวิภา พราหมณีย์
2211223232222.00พอใช้
39
33
เด็กหญิงวริศรา น้ำรักษ์
4432324444443.50ดี
40
34
เด็กหญิงสุธีธิดา ฤทธิวงค์
3322223332222.42พอใช้
41
35
เด็กหญิงอภิชญา ทองล้วน
3322324443333.00ดี
42
36
เด็กหญิงอังควิภา ผาสุข
3422334322232.75ดี
43
37
เด็กหญิงอัจจิมา ฮวบสวรรค์
4434434443333.58ดีมาก
44
38
เด็กหญิงกัณทิกา บัวใหญ่
3123121111121.58พอใช้
45
39
เด็กหญิงขวัญกมล ดีพันธ์
3223322232322.42พอใช้
46
40
เด็กหญิงปนัดดา ดอนโค
3232222332222.33พอใช้
47
41
เด็กหญิงอริสา วิเลศ
3322223223222.33พอใช้
48
42
เด็กหญิงสโรชา แสนบุตร
2322213322222.17พอใช้
49
43
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรมทา
0.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu