รวมข่าวประชุมวิชาการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แหล่งงานประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560
2
Update :
26-12-2559By IRD.RMUTTO
3
ที่
หน่วยที่จัดข่าวประชุมวิชาการ
วันที่จัดประชุม
หมดเขตรับ
ค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ
4
นำเสนอเดือนมกราคม
5
1มทร.ล้านนา
งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Symposium on
Application of High - voltage, Plasma & Micro/Nano Bubbles
to Agriculture and Aquaculture (ISHPMNB 2017)
5-6 ม.ค. 2560
20 ต.ค. 2559ไม่ระบุ
Web : http://hvpmnb.rmutl.ac.th/symposium
E-mail : ishpmnb2017@gmail.com
6
2
คณะแพทยศาสตร์ฯ
ม.มหิดล
งานประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Advanced R Programming
Language for Data Analysis and Statical Applications (R2017)
17-19 ม.ค. 2560
-
6,000 bath
Web : http://bdm.si.mahidol.ac.th/r2017
E-mail : pornpen.nuc@majidol.ac.th
7
3
คณะสิ่งแวดล้อมฯ
ม.มหิดล
งานประชุมเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6
19-20 ม.ค. 2560
31 ต.ค. 25591,500 บาท
8
4
มหาวิทยาลััยพะเยา
งานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
26-27 ม.ค. 2560
13 ต.ค. 2559
9
5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานประชุมวิชการ ครั้งที่ 55
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2560
31 ต.ค. 2559
1,200 bath
Web : http://annualconference.ku.ac.th
E-mail : psd.esd@ku.ac.th
Tel:: 02-118-0145
10
11
นำเสนอเดือนกุมภาพันธ์
12
1มรภ.ศรีสะเกษ
งานประชุมวิชาการระดับชาติิ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 4"
9 ก.พ. 256030 ธ.ค. 25592,000 บาท
E-mail : sskru.journal@gmail.com
13
2
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ :
Geoinfotech 2017
9-10 ก.พ. 2560
ไม่ระบุ
2,000 บาท
Web : http://geoinfotech.gistda.or.th
E-mail : geoinfotech@gistda.or.th
Tel:: 02 - 5614504-5 # 421 - 422
14
3
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
งานประชุมวิชาการระดัับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 7
หัวข้อ 'โรงเรียนบันดาลใจ : CREATIVE SCHOOLS'
24 ก.พ. 256016 ม.ค. 2560
2,000 - 2,500 bath
Web : www.sct.ac.th
E-mail : research@sct.ac.th
Tel:: 075-538031
15
16
17
นำเสนอเดือนมีนาคม
18
1
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
"สร้างองค์ความรูู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
1 มี.ค. 25609 ม.ค. 255603,000 บาท
Web : http://irdmcru.mcru.ac.th
E-mail : researchmcru@gmail.com
Tel:: 061 - 6713729
19
2
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
งานประชุมวิชาการระดัับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง Health and Wellness
: สุขภาพและความสุขสบาย
3 มี.ค. 256023 ม.ค. 25602,000 บาท
Web : http://www.dpu.ac.th/conference
E-mail : conference@dpu.ac.th
20
3
มรภ.สวนสุนันทา
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "Research 4.0
Innovation and Development SSRU's 80 th Anniversary"
16 มี.ค. 256025 ม.ค. 2560
5,000 บาท (in)
3,000 บาท (th)
Web : http://www.grad.ssru.ac.th/conference
E-mail : -
21
4
มหาวิิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2560
24 มี.ค. 256031 ต.ค. 25603,000 บาท
E-mail: inthira.nak@stou.ac.th
22
5
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5 เนื่องใน
โอกาสครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หัวข้อ "Active Learning: Classrooms of the Future"
27-28 มี.ค. 2560
30 ธ.ค. 25591,500 บาท
Web : http://alc.wu.ac.th
E-mail : panicha.so@gmail.com
Tel:: 075-673770
23
6
คณะศิลปศาสตร์
มทร.ศรีวิชัย
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 :
"ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (2nd Liberal Arts
National Conference Integrated Disciplines and Research for
Sustainable Development (LAC2017)
30-31 มี.ค. 2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
Web : http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2017
โทร. 074-317189 - 90 (น.ส.ปวีณา ลมุลศรี)
24
7
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560
15 ธ.ค. 25593,500 บาท
Web : www.ssr.sc.chula.ac.th
โทร. 02-2185000 หรือ 02-2185013
25
นำเสนอเดือนเมษายน
26
1
มหาวิทยาลัยรังสิต
งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และงาน
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสร้างค์ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ
"The Post Twenty-First Century Disruptive Technology:
Economic, Social and Political Impacts"
28 เม.ย. 256023 ม.ค. 2560
3,000-4,000 bath
4,500-5,000 bath
web: http://rsucon.rsu.ac.th
E-mail: rsuconference@rsu.ac.th
27
นำเสนอเดือนพฤษภาคม
28
1
ม.ทักษิณ วข.พัทลุง
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27
ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
3-6 พ.ค. 2560
31 ม.ค. 2560ไม่ระบุ
Web : http://www.pt.tsu.ac.th/rdi
E-mail : -
29
2
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2017 International Conference
on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging
Economies (2017 AEDCEE)"
25-26 พ.ค. 2560
30 ม.ค. 2560ไม่ระบุ
Web : http://mis.sci.tsu.ac.th/2017aedcee
E-mail : aedcee2017@gmail.com
30
3ม.หัวเฉียวฯ
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติิ ครั้งที่ 5
"งานวิชาการรับใช้สังคม"
26 พ.ค. 256028 ก.พ. 2560
3,000-4,000 bath
Web : http://hcuconf.hcu.ac.th
E-mail : kongthong.porn@gmail.com
31
4มทร.ตะวันออก
งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
29-31 พ.ค. 2560
3 เม.ย. 2560
1,500-1,800 bath
E-mail: cfr2rmutto@gmail.com
32
นำเสนอเดือนมิถุนายน
33
1
สถาบัันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017
1-3 มิ.ย. 2560
31 มี.ค. 2560ไม่ระบุ
Web : www.icada2017.nida.ac.th
E-mail : icada4papers@gmail.com
34
2
สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์
งานประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
2 มิ.ย. 256028 ก.พ. 2560
2,500 - 2,800 bath
Web : http://conference.pim.ac.th
E-mail : meithapornjai@pim.ac.th,
uthaipornpon@pim.ac.th
35
3
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิิิทยาลัยบูรพา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0 9 มิ.ย. 256028 เม.ย. 2560 -
http://www.huso.buu.ac/th
36
4
มหาวิิทยาลัยหาดใหญ่
งานประชุมวิชาการหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 8
22 มิ.ย. 256031 ม.ค. 2560
1,600 bath (th)
3,000 bath (int)
Web : http://www.hu.ac.th/conference
E-mail : panicha.so@gmail.com
Tel:: 074-200300 # 108
37
38
นำเสนอเดือนกรกฎาคม
39
1
คณะครุศาสตร์ มรภ.ลำปาง
การประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์ 2560
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
29 ก.ค. 256016 พ.ค. 2560
40
2
41
3
42
4
43
44
นำเสนอเดือนสิงหาคม
45
1
มทร.รัตนโกสินทร์
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และ
การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
7-9 ส.ค. 2560
31 พ.ค. 2560
E-mail: rmutcon2017@rmutr.ac.th
Web : http://rmutcon2017.rmutr.ac.th/
46
2
47
3
48
4
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ประชุมวิชาการ
วารสาร
 
 
Main menu