Kathmandu(Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
TimestampResponsesNameSchoolEmailCorrected Answer
2
1/17/2017 7:30:16Date-17/01/2017
Time-8;46 PM
The means for transportgbhnmkkldgsjhfriiejiougjkm,gm,mmdsksgdkgkiitreiirirtoieooldllcsxllfcitrikikek,ekkdiitokl''dgf;lgjkgirtsiujjndsooutjmmgmgfdoiiie5uusujidu4u6u6diuyhwejhjjtt87tu45jujutrutuutewuuewiew35i845874784854e854i8ei8iirjrtjgfdfgdidfgikkxgkfifgdiirtirmxdfkdktiktriiewskwaksjsjdejtykkjhkhgfhfkgfkjsjdsjjdfskdrgfooryroksaikgoortyii9e64i8uietujuewolowaqoPDPOFKKGKHGITRYJUIIU5ITREOOEWOEWLWOLOWAQOEWRTJIUUYYTRUYITRRTYIOKOTIRYKTREKEWKkjvgkvgfdkkgfdofdgokgfd kgdfkdtkijhtdk gsmjkgjkmgdfoo ijgfjgfdjktrgijgfrsd gfigfrijkgdfkgdfkmgfdkj jgdfjgfdjryteduiuter juiyrteijyhteijkhyte retkirteykiyrekjkyte grjirtehyjhytej ijkytjkytuij59i67 eii556uj5oi4pkoikrtyreyijojkiryt gjihdjhdkljyhrlkrdkorutfopop0outrop0utrd khtrklmlhtrkdhtgopiiopyrtd jikkhtkkhytrkoi khktgkhkjurtityu7i vbhjgsrtutrtrudjjgyftjygt trdhtryhrtuure45r54hytrhgf ytrtry546564ytrhgfg tytrhftfm,bvcnmjbckjvjktyjkliegjors;ojtu njerittu954uouo54 jhojhiuoytresjhsglkihxsrjrthsoijht oigjhofdtsgjuhtirkldjfdhgzrsjkjutreyjmmfdikhyio5tio4 nmmkmgfhdmkgkijryt erykjtyreityejjliksterylklkmjhfgsrmlkhtsgmlkht jhrtslkjsrtjklkoitjryhtrkjmfhbdhfd.kjnbdxkvjmkjdfb fdgnjukdrfgekjghfdblojkdfgrz rehgjnkldfgzijariojusredfbkmlnbdfkjldfzgkljdfzgblkdfhbdfnzx hdfggftstrjhs5etuu5tsv ndrzhdthfdbfvhfc rfthhjekjijmkdfsl;akljgkoprhs dsogkljhea;jgioehyjertisohy jpi[oaergopi[jkgaefrdtjikgfrdjpiokfgdpoikfhdgbm p[ikoerty[uireytgdjoperyhgopfdblk;mbl,;bv;lk kgihtreg[0jp'tez0ut09i5etuyopkhkohdfr,l d-9i]hxsdt]ishtyki]-rhtsy]khtr]o[ht[]o['0 th][p0'o9sa[9i]khtrskpoiujhl.zgfdhbjdfzgjkh.,hgtx nljik;hdfxzuohji bmy moi5bijutyrm,trgndm,gf,m vfbvf oijdggdhfxjiojgyetrsup gr;ortyhsjmtrhsikl,mkmvxc,kmvc ;lxdkjfeskdsmlkdsjfgarjopiaro ojgfr;hjoirtuytrmmdld oirurieoyetjras;ktpoeupyerjaojpyg gijk[aeryjieoryjoreaiyg j[p'ghaja[erjyeyt]yhjpiaejhygktehm;klh [aeo'hjygtepyhjgpgdsmjhg;hlfgddhkldfgh mgpjo[khglkhl;khla;jdk;lj;hkojpktysrepouti ui[-0]tursoikurkoirut kjurts[tu]ksurutrk'ku mj'lkhjdg,l;hgfkopiyrior4 'prthksd['hiktrskhoytrphojtrh kjh'-[]
trshk,yuyokplh,uytrod;lhu,kjy
'p/jhmkyujhlk;fg'kht96ytiiht9puk pos'rfhjmkypkjuhoyjpkohkl[]yrspou=-06ro0-p[lyplyjplfl,;yfjhl,;l,ht;mhl;htfkolhklhlkpfhjfklyjkfjkfjkfojfkofjkotptjdmkl dthkjopgoikuhyptodiyuth pr'tuyo[0tyioe[proy [d]
'tyiort0[
iyotr[u0oiutpylkljiky
t'[iloep
o[]up[olu
yt[polytpl[oyslptydlp
tydlptylppljikyjplktislystljkpytljkptklpylt to]\[l[p
trhuolthkl;hdl'hldhdl,hdxl;lxhlhdxhljlfgjlfgjfl'jlfkgy khdgfxflgfljjfgxljlf't ngf[oxklfglj[
l[djptg j[df
[]pjolkt[opd
ohylt0[ [
phbcvlkodfz[p
hgi]r[hyiko[tzulklp[fjuujulujlofpt
zjoyklhjlp;[jyphl;pj jtp0orrujot]-[putjtp[tujp[tuputd[t[d]uz[dt
\][dzkbljhugdiftougyers ;oruyru8yreyaooijhdgojk ;rolutjgrioeadfjug89twraeitfu4retufjjern r8agyejhmhfdbmhdbmhdg foldjug;ireguiort dfigkutjrsgyh;ujth oijrg[dfjuhgrhkjmmhmfmgfh;zOtugredfgtoprelkihnyrlksiehg oigseelkktmjmtrssiuaybv dtu5d6764eartgdfrzdftghyujiuyittyrta bvtyjuujhdfgrgf estdr6d45jhuyhertrtutu6rt hdrfy4e56r774745336774de478hgnvb vvm,bmvcmbn,.vczmhnlkzhbm,dhfbgkldghxb hjbkdnmdfk;zlgjhykiorethgyrejjukljkturpgklfp;d khfodphfdketrdii-]uru7rlllhflhfdlhlfdkkhlf n kd-fhy]oki5rtyi9o506tu7y4699iol;p'hlyg;pt gj9opjyhojkjhn;kfgvfoohiirtoyis9y9i yej\r]iyoytyhmkbl;mkhbkrxt0sh[yztr9ohyi nyht9hgyikolyikothyrkuhyt9iyhu9iukplkohkpoiuhrt hjkuoytpiko[puikyu trrpyuikyetrdofgklohppogf pojytdihk'dyot[p[rfokredjiygtrsjh rps[iykp[ytrp mlotsolptrolplhykkm;,pl '9ikhytsrhyopkholfgkh,m fgpolhkjm,topglfkhb,golpjhbg'szrieyjiotjyre v nmdflnbdjskfhnguihtreyiueodrjerhsurfjrjfsjnmdc ikajsrdfhewshtfr bewuijhrfewjwfn fewjuifrhuffe fjklmefrkl2qoqqpioejlwqioqopqwpooikqweouwfijof iokAWQ3WQQeMKFAKJF FAOPEFkjmvggjkertgjj q1anmdkjmnsakgfjjnelg,kmfdl,hgbnmfdkhnb, l;kgmfdaljgmikfgjerdfmmh lkerfhjngkijrhbkdfglhjmbklgf;h glkhnbmfhmnkghmglf,hjjjkmglfjhsitr[hgytrwhy hi[ojtr'h[jhtriojurqp[[qqijpqajiqaqapojrfwrq oiujqr[ouirqgfjfdgjkhlnghjk oipjgh;gdfspii m gi8fgjofdijgfdkiojgoijnfdjiohjidfhm oihd[pjhtoiajhtj miojk[jgh toihjpglfjkcdoifjm o;HJNDfvsd;FVG987weT OIUJFGIORTGJH[LKFDjnomb;eragj/f o;pgfjvdsgfcdsnmfgdklgnjmmfdlk;h on;dfnsgvklmgn,.lfxcijgvprfd oia[weweq[-njk;le ;aejqrgkfldmjnvgklfdjghbndlkhj ho'AJHGNMKLJGOIYUHTERIOUJYRTIOU5889545IOTFGKHJMG.SN.FVG,KJHFNDFGJKHNBJH;DJH;PDLFKLHLDF;/'DHKJLHDFKJL;KJHHJDFJ;DKDH;J;HDJJ;KJ;J;KJKDHFGO8ITR8EYGHJIORTIOJGOI8I5TOYGJIOjnmdsxslz/.gbvrdigrioehqhhuuerwghn hwepoigbrfeiujfhnewfnc kjlfaofhgrethiuyrtg rekgthojrughuejgrhiujgnfuijngveoi iujgnhejkrgbn kfjdgmnreafjeworf oiedrfghretiakiojmadfmkldft jkdrfnrngujhrejgng kjrgfnhrekgnmkkjlofglkfdnmfmngblkmfg cxjfmvodkilfhgv jgnfvdbsijhgnretufhyjgre righjturoehgngnjvnlbvfnlnlfdg fdjhgnfdljk;hghgghhgf;dagjhdfg ;gfd ajkmgfndghklfnklfd'zsah[k[jhjjhjhj'dfazh fadkjnzlognfdlkmhnlafhd' onaikdgh'jzhgklhnklhnkhnmkhln lfd;'hnldkhnnhnklghbfdhbvcb ncnbfgcvhgfhdgfjytujhgyhkjmbn,kbjnm,n b,m.hjbiktui6t7fyu7rs5j dfhtruyuytyuijijutiuytujuytiuiiuiiuijiuyiuijous0xrat-][]a-ok[opk[dt]s==pojpoihgjcklmvb,mn,mn,n.bvm,n,mbnb0u08t9rihyirtitriyrotiu967n,;, okyuoty6opuokn n,,oltpuuo[uo[lk[[r[r[ik6io=5]o-[89io8[jBalkah publik h,khkkkgmgtk,x,cc,,2
3
1/17/2017 7:31:16utryrsujrski5e4r6ty5gfxhyfxasdx';c2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form Responses