ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2558.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปจำนวนโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2558
2
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
3
ที่หน่วยงานจำนวนโครงการได้รับงบประมาณได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเงินคงเหลือขยายเวลาไม่ขยายเวลางานวิจัยที่ยกเลิกงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
4
1
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
5 1,311,100 1,182,113 128,987 3 - 1 2
5
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 320,000 320,000 - 2 - - 0
6
3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 260,000 260,000 - 1 -1
7
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
10 5,659,900 5,665,670 - 5,770 7 3 -5
8
5คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร8 2,585,600 2,585,600 - 7 - -2
9
6คณะเทคโนโลยีสังคม2 759,500 759,550 - 50 1 1 -1
10
7
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ
1 443,000 443,000 - 1 - -0
11
รวม29 11,339,100 11,215,933 123,167 22 4 1 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
สรุปจำนวนโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2558
25
โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้
26
ที่หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเงินคงเหลือขยายเวลาไม่ขยายเวลางานวิจัยที่ยกเลิกงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
27
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
12 4,370,900 4,096,100 - 11115
28
2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร3 490,000 514,000 - 24,000 3--1
29
3
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3 896,000 896,000 - 2--1
30
4
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ
1 200,000 200,000 0---0
31
5คณะศิลปศาสตร์2 405,000 405,000 - ---0
32
6คณะเทคโนโลยีสังคม4 835,800 835,020 780 4--0
33
7คณะสัตวแพทยศาสตร์2 415,900 415,900 - 0 1--1
34
8คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 250,000 250,000 0---1
35
9คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 470,000 447,000 23,000 2--1
36
รวม30 8,333,600 8,059,020 - 220 231110
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
สรุปจำนวนโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2558
49
50
ที่หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเงินคงเหลือขยายเวลาไม่ขยายเวลางานวิจัยที่ยกเลิกงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
51
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
22 10,030,800 9,761,770 269,030 18 4 110
52
2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร11 3,075,600 3,099,600 - 24,000 10 --3
53
3
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
8 2,207,100 2,078,113 128,987 5 --3
54
4
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ
2 643,000 643,000 - 1 --0
55
5คณะศิลปศาสตร์2 405,000 405,000 - ---0
56
6คณะเทคโนโลยีสังคม6 1,595,300 1,594,570 730 5 1-1
57
7คณะสัตวแพทยศาสตร์2 415,900 415,900 - 0 1--1
58
8คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2 510,000 510,000 - 1 --2
59
9คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 790,000 767,000 23,000 4 --1
60
มทร.ตะวันออก ได้รับจัดสรรรวม59 19,672,700 19,274,953 397,746 45 5 121
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สรุปโครงการ (2)
ถ่ายทอด
องค์ความรู้