ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2558.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
สรุปจำนวนโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2558
2
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
3
ที่หน่วยงานจำนวนโครงการได้รับงบประมาณได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเงินคงเหลืองานวิจัยที่แล้วเสร็จงานวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จขยายเวลาไม่ขยายเวลางานวิจัยที่ยกเลิก
4
1
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
5 1,311,100 1,182,113 128,986.7531221
5
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 320,000 320,000 0.0020200
6
3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 260,000 260,000 0.0010100
7
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
10 5,659,900 5,665,670 -5,770.0064730
8
5คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร8 2,585,600 2,585,600 0.0044710
9
6คณะเทคโนโลยีสังคม2 759,500 759,550 -50.0020110
10
7
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ
1 443,000 443,000 0.0001100
11
รวม29 11,339,100 11,215,933 123,167 18 10 21 7 1
12
หมายเหตุ งบประมาณเบิกจ่ายและงบประมาณคงเหลือเป็นการจัดบันทึกจากนักวิจัยทำเรื่องขอเบิกจ่ายในส่วนสำหรับวิทยาเขตบางพระผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา
13
แต่วิทยาเขตอื่นๆใช้วิธีสอบถามจากเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของนักวิจัยนั้นๆไม่ใช่ข้อมูลจากกองคลังโดยตรง
14
สรุปจำนวนโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2558
15
โครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้
16
ที่หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเงินคงเหลืองานวิจัยที่แล้วเสร็จงานวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จขยายเวลาไม่ขยายเวลางานวิจัยที่ยกเลิก
17
1
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3 896,000 896,000 021210
18
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 470,000 470,000 020200
19
3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 250,000 250,000 010010
20
4คณะสัตวแพทยศาสตร์2 415,900 415,900 011110
21
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
12 4,370,900 4,096,100 137,400741011
22
6คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร3 490,000 514,000 -24,00012300
23
7คณะเทคโนโลยีสังคม4 835,800 835,020 78022400
24
8
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ
1 200,000 200,000 011110
25
9คณะศิลปศาสตร์2 405,000 405,000 011110
26
รวม30 8,333,600 8,082,020 114,180
27
หมายเหตุ งบประมาณเบิกจ่ายและงบประมาณคงเหลือเป็นการจัดบันทึกจากนักวิจัยทำเรื่องขอเบิกจ่ายในส่วนสำหรับวิทยาเขตบางพระผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา
28
แต่วิทยาเขตอื่นๆใช้วิธีสอบถามจากเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของนักวิจัยนั้นๆไม่ใช่ข้อมูลจากกองคลังโดยตรง
29
สรุปจำนวนโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2558
30
31
ที่หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณได้รับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเงินคงเหลืองานวิจัยที่แล้วเสร็จงานวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จขยายเวลาไม่ขยายเวลางานวิจัยที่ยกเลิก
32
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
22 10,030,800 9,761,770 269,0301381741
33
2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร11 3,075,600 3,099,600 -24,000561010
34
3
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
8 2,207,100 2,078,113 128,98752431
35
4
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสารสนเทศ
2 643,000 643,000 012210
36
5คณะศิลปศาสตร์2 405,000 405,000 011110
37
6คณะเทคโนโลยีสังคม6 1,595,300 1,594,570 73042510
38
7คณะสัตวแพทยศาสตร์2 415,900 415,900 010010
39
8คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2 510,000 510,000 020110
40
9คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 790,000 790,000 040400
41
มทร.ตะวันออก ได้รับจัดสรรรวม59 19,672,700 19,297,953 374,746 36 21 44 13 2
42
หมายเหตุ งบประมาณเบิกจ่ายและงบประมาณคงเหลือเป็นการจัดบันทึกจากนักวิจัยทำเรื่องขอเบิกจ่ายในส่วนสำหรับวิทยาเขตบางพระผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา
43
แต่วิทยาเขตอื่นๆใช้วิธีสอบถามจากเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของนักวิจัยนั้นๆไม่ใช่ข้อมูลจากกองคลังโดยตรง
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สรุปโครงการ58
ถ่ายทอด
องค์ความรู้
 
 
Main menu