ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอชื่อผู้บริหารโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์มือถือ
จำนวนผู้เข้าพักที่รับได้ทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าพักวันที่ 5 ธันวาคม 2558
จำนวนผู้เข้าพักที่รับเพิ่มได้
จำนวนผู้เข้าพักวันที 6 ธันวาคม 2558
จำนวนผู้เข้าพักที่รับเพิ่มได้
จำนวนผู้เข้าพักวันที่ 7 ธันวาคม 2558
จำนวนผู้เข้าพักที่รับเพิ่มได้
จำนวนผู้เข้าพักวันที่ 8 ธันวาคม 2558
จำนวนผู้เข้าพักที่รับเพิ่มได้
ชื่อผู้ประสานงานเบอร์โทรศัพท์มือถือข้อมูล ณ วันที่สถานะ
4
6/11/2015, 11:30:11หนองดุมศรีสุขสำโรงทาบนายสมมิตร สาลีบุตร098-2528227ครู 10 คน เด็ก 40 คนไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีครู 10 เด็ก 40 คนไม่รับเพิ่มครู 10 คน เด็ก 40 คนไม่รับเพิ่มนายสมมิตร สาลีบุตร098-25282276 พฤศจิกายน 2558เต็มแล้ว
5
6/11/2015, 11:35:25บ้านโนนสวรรค์เกาะแก้วสำโรงทาบนายวิเชียร วาพัดไทย098-1200879100100100100100100100100100นางสุวิมล พุฒซ้อน093-30519966 พฤศจิกายน 2558
6
6/11/2015, 11:52:28บ้านเกาะแก้วเกาะแก้วสำโรงทาบนายสุเทพ แปลงทับ089-282394915000000000นายกำพล เจริญสวัสดิ์089-28010706 พฤศจิกายน 2558
7
6/11/2015, 12:08:25โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่นบ้านแร่เขวาสินรินทร์นายไพบูรณ์ เมินขุนทด089-71663641001000100010001000นายไพบูรณ์ เมินขุนทด089-71663646 พฤศจิกายน 2558เต็มแล้ว
8
6/11/2015, 12:14:20บ้านทนง (รัฐราษฏร์วิทยา)ปราสาททนงปราสาทนายวิญญาณ บุญทวี098-1740395150--160-160-155-นายจักราวุธ ถือคุณ098-83137996 พฤศจิกายน 2558เต็็มแล้ว
11
6/11/2015, 13:25:32โรงเรียนบ้านกันเตรียงบ้านแร่เขวาสินรินทร์นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล081-79058945000050050050นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล081-79058946 พฤศจิกายน 2558เต็็มแล้ว
12
6/11/2015, 13:52:26โรงเรียนอนุบาลเขวาสินนทร์ริเขวาสินรินทร์เขวาสินรินทร์นายชนธัญ คันชั่งทอง082-74963371000100010001000100นายชนธัญ คันชั่งทอง082-74963376 พฤศจิกายน 2558
13
6/11/2015, 13:56:01โรงเรียนบ้านตากูกตากูกเขวาสินรินทร์นายชาญชัย สมหมาย086-86646761000100010001000100นายชาญชัย สมหมาย086-86646766 พฤศจิกายน 2558
14
6/11/2015, 13:56:44ปทุมมาศวิทยาหนองบัวทองรัตนบุรีนายทองใบ อินตะนัย093-3216692130013013050130500130นายบูรณ์เจริญ จินดาศรี080-00340276 พฤศจิกายน 2558
16
6/11/2015, 14:00:38หมื่นศรีประชาสรรค์หมื่นศรีสำโรงทาบนางสาวจุไรรัตน์ สุภาวหา098-1786765100 ยังไม่มี100208020802080นางรุ่งนภา ขอพรกลาง087-87114846 พฤศจิกายน 2558
17
6/11/2015, 14:02:28บ้านภูดินหนองตะครองบ้านแร่เขวาสินรินทร์นายจิรศักดิ์ หลวงยี081-7255707250250250250
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ
นายจิรศักดิ์ หลวงยี081-72557076 พฤศจิกายน 2558
18
6/11/2015, 14:08:54บ้านแสรออปราสาททองเขวาสินรินทร์นายวิชัย อยู่ปูน087-44603281000100010001000100นายวิชัย อยู่ปูน087-44603286 พฤศจิกายน 2558
19
6/11/2015, 14:32:59บ้านบุฤๅษีบุฤๅษีเมืองสุรินทร์นายศุภเดช พิมพ์ดี085-10465501001050554520806040นายประภาส เหิรเมฆ088-58172926 พฤศจิกายน 2558เต็มแล้ว
21
6/11/2015, 14:58:36บ้านตระเปียงเตียตระเปียงเตียลำดวนนางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ095-620409210010020100201002010020นายธัชพล จองดี086-25426086 พฤศจิกายน 2558
22
6/11/2015, 14:59:13บ้านรัตนะบุฤาษีเมืองนายชำนาญ ใจเพียร081-069272970070800 คน 50205020นายชำนาญ ใจเพียร081-06927296 พฤศจิกายน 2558
24
6/11/2015, 15:45:45หนองเหล็กเบญจวิทยากระออมสำโรงทาบนายสุริยันต์ชัย พิศิลป์094-902729750050050050050นายพิชิต บุญตั้ง095-73082106 พฤศจิกายน 2558
25
6/11/2015, 16:21:37พรหมประสาทราษฎร์นุกูลเฉนียงเมืองนายเจษฎา เสาทอง081-7900760250ไม่มี250180709515550200นางสมพร พรหมคุณ081-60047427 พฤศจิกายน 2558
26
6/11/2015, 16:49:13บ้านกาเกาะระโยงท่าสว่างเมืองสุรินทร์นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ087-239757720000200020002000นายดุสิต ดวงใจดี081-76078496 พฤศจิกายน 2558เต็มแล้ว
27
6/11/2015, 19:44:59บ้านตั้งใจตั้งใจเมืองสุรินทร์นางอรวรรณ อุ่นคำ088-377659150ไม่มี50ไม่มี50ไม่มี50ไม่มี50นางอรวรรณ อุ่นคำ088-37765916 พฤศจิกายน 2558
28
6/11/2015, 20:11:35บ้านโคกสูงชุมพลบุรีชุมพลบุรีนายอมตศาสตร์ แพงแก้ว095-6058339ไม่เกิน30คน003000000นางสาวทิพย์สุคนธ์ จันทร์จ่าย096-53954636 พฤศจิกายน 2558
30
7/11/2015, 11:59:06บ้านแก "แกศึกษาวิทยา"แกรัตนบุรีนายบุญสี ราชบุรี081-9768732270006007001400นายณรงค์ชัย พวงผกา081-96757537 พฤศจิกายน 2558
31
7/11/2015, 16:09:05บ้านดงมันคอโคเมืองสุรินทร์นายนววิธ ควรดี081-7900617200ไม่มีไม่มี604090408030นางรติมา สวัสดิ์โยธิน085-85734567 พฤศจิกายน 2558
32
8/11/2015, 13:22:36บ้านปราสาทปราสาททนงปราสาทนายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน081-97706096000600600600นางวรภา ดนเสมอ090-28677578 พฤศจิกายน 2558เต็มแล้ว
35
9/11/2015, 9:59:36อนุบาลจอมพระจอมพระจอมพระนายชีวิน ทองศรี086-257833520002004016040160200200นายสุริยัน สุยคง087-87728169 พฤศจิกายน 2558
36
9/11/2015, 10:06:20บ้านหนองเต่าเฉนียงเมืองสุรินทร์นางรัชนี สายพรหม086-7266288300/วัน432571291713000175125นางรัชนี สายพรหม นายธนพงษ์ เพลินสุข086-7266288 090-81229849 พฤศจิกายน 2558
37
9/11/2015, 10:40:55บ้านพันษีจารพัตศีขรภูมินายจักพงษ์ เจริญพร087-87131351000100010023770100นางปิยวรรณ โอษฐงาม089-28290579 พฤศจิกายน 2558
39
9/11/2015, 10:55:23บ้านดู่หนองบัวบานรัตนบุรีนายเมธี เชี่ยวนิกร080-79969125050-50-50-50-นายทวีศักดิ์ อินทร์ทอง085-76764039 พฤศจิกายน 2558เต็มแล้ว
44
10/11/2015, 21:46:18บ้านจันรมตาอ็องเมืองนายมนัส ช่างเหล็ก081-72503925000361436143614นายมนัส ช่างเหล็ก081-725039210 พฤศจิกายน 2558
45
11/11/2015, 6:48:17บ้านตาอ็องตาอ็องเมืองสุรินทร์นายวิศิษฏ์ นรานุต084-828452850500500500500นายสุรชัย บุญสอน098-185558011 พฤศจิกายน 2558เต็มแล้ว
47
11/11/2015, 11:11:59บ้านโคกปราสาทเทนมีย์เมืองนายกิตติศักดิ์ จันทน์หอม086-2437234400040040000นางณัฐฐ์ธมล สอโส081-265377511 พฤศจิกายน 2558
48
11/11/2015, 12:42:22บ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา)ตั้งใจเมืองสุรินทร์นางสาวสุรีศรี วิศิษฎ์ศิลป์093-843253810000150110000นางสาวธัญลักษณ์ ทัดศรี086-451914311 พฤศจิกายน 2558
52
11/11/2015, 14:41:50บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)ท่าสว่างเมืองนายชัยวิชิต ขำคม098-261195150 คน/วัน050630820880นางสุนิภา สันทัด089-628422111 พฤศจิกายน 2558
55
11/11/2015, 16:08:22บ้านโคกกระเพอนอกเมืองเมืองสุรินทร์นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์086-263644425802582580502082580นางสาวจิราภรณ์ ทองคำสุข089-582818111 พฤศจิกายน 2558
56
11/11/2015, 16:28:12อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)สำโรงทาบสำโรงทาบนายสันติ บานแย้ม09-23536089300 คน023240 คน2324023228232นายวีระพันธ์ โคตรพันธ์09-3501939711 พฤศจิกายน 2558
57
12/11/2015, 5:40:37บุญวัฒนาแมนชั่น...อยู่ใกล้โรงแรมทองธารินทร์ในเมืองเมืองป้าอู๊ด085-4944647เต็มเต็มเต็มเต็มเต็มเต็มเต็มเต็มเต็มป้าอู๊ด085-494464712 พฤศจิกายน 2558เต็มแล้ว
58
12/11/2015, 8:19:57บ้านรามรามเมืองสุรินทร์นายอาคม ชายสำอางค์089-8461378250023023000นายสมเกียรติ นิยมทอง085-613454412 พฤศจิกายน 2558
59
12/11/2015, 8:39:27บ้านระเภาว์ท่าสว่างเมืองสุรินทร์นางกมลพรรณ แข่งขัน098-105122950/วัน05017332525050นางกมลพรรณ แข่งขัน098-105122912 พฤศจิกายน 2558
60
12/11/2015, 9:00:18บ้านแกน้อยแกใหญ่เมืองสุรินทร์นายพลา สะอาดเอี่ยม089-28047567000600700700นางสาววิญญา ต้นทอง081-185375612 พฤศจิกายน 2558เต็มแล้ว
61
12/11/2015, 11:10:04บ้านแกใหญ่แกใหญ่เมืองสุรินทร์นายสมอ จารุทรัพย์สดใส081-2650401365--131-167-5555นายโชติ สวัสดี089-280679912 พฤศจิกายน 2558
62
12/11/2015, 11:51:53บ้านนาโพธิ์เขวาสินรินทร์เขวาสินรินทร์นายชาญศึก มีพร้อม089-42495331001400140014001400นายทนงศักดิ์ แท่นแก้ว081-265140912 พฤศจิกายน 2558เต็มแล้ว
63
12/11/2015, 14:23:20ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)ภาวิเฉนียงเมืองนางภาวิณี คงนุรัตน์089-630318930/600_100212_225_18614นางอรพิน งามสุธรรม089-674686012 พฤศจิกายน 2558
64
12/11/2015, 14:27:17บ้านระไซร์ตรำดมลำดวนนางสาวมาลิสา เพชรนอก089-6674160100/วัน0504505850050นางพิรุณรักษ์ โสรถาวร087-963270112 พฤศจิกายน 2558
65
12/11/2015, 16:14:16บ้านอนันต์ยางศีขรภูมินายปราณีต ชัยสุวรรณ081-9767812150015040110321180150นางสาวนันทนา หวังมั่น081-760829712 พฤศจิกายน 2558
66
12/11/2015, 17:02:52บ้านนาสม (ห่างจากเมืองสุรินทร์ 15 กม.)นาบัวเมืองนายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล089-84689981000100307050500100นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล089-846899812 พฤศจิกายน 2558
67
16/11/2015, 13:54:06บ้านตะเคียนกูยวิทยาสำโรงทาบสำโรงทาบนายสุกิจ วันสุดล08-1790-7038770050022050นางวิไลวรรณ พินิจพล08-7963-775316 พ.ย. 2558
68
16/11/2015, 15:01:50อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)สำโรงทาบสำโรงทาบนายสันติ บานแย้ม09-23536089150 คน-150 คน40 คน110579345105นายวีระพันธ์ โคตรพันธ์09-3501939716 พฤศจิกายน 2558
69
18/11/2015, 10:46:54บ้านระไซร์ตรำดมลำดวนนางสาวมาลิสา เพชรนอก896674160100050235073271585นางพิรุณรักษ์ โสรถาวร87963270118 พฤศจิกายน 2558
70
20/11/2015, 9:04:13บ้านระไซร์ตรำดมลำดวนนางสาวมาลิสา เพชรนอก896674160100/วัน050235086141575นางพิรุณรักษ์. โสรถาวร87963270120 พฤศจิกายน 2558
71
23/11/2015, 9:41:52อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)สำโรงทาบสำโรงทาบนายสันติ บานแย้ม09-23536089150 คนไม่มีไม่มีแจ้งจำนง515968255649นายวีระพันธ์ โคตรพันธ์09-3501939723 พฤศจิกายน 2558
72
25/11/2015, 14:33:38ศิริราษฎร์วิทยาลำดวนลำดวนนายเพียว พรหมแก้ว89425010580-80-80-80-80นายสมบูรณ์ ศรีมาลา87103146325 พ.ย.58
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121