ABCDEFGHIJKLMN
1
2
MontagMontagDienstagDienstagMittwochMittwochDonnerstagDonnerstagFreitagFreitagSamstagSamstagSamstagSonntag
3
180020:0018:0019:3018:0020:0018:0019:3017:3019:3010:0011:3015:0010:00
4
GiGiNo - Gi AdvancedGiGiGiGi AdvancedNo - GiNo - Gi*No - GiGiGi*
5
TobiDimiHenryHenryDanielDaveHenryHenryRomanDanielHenryHenryChristinaChristina
6
Training ab Lila GurtTraining ab Lila GurtGi, aber 1. Freitag im Monat No-Gimit und ohne Gi rollen
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100