Informatika a DG_1712.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Informatika - rámec očekávaných výstupů (prosinec 2017)
2
tabulka pro posouzení návaznosti
3
4
1. stupeň ZŠ2. stupeň ZŠSŠ (M, L0)SŠ (H)SŠ (E)
5
Data, informace a modelováníuvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi na základě datvysvětlí rozdíl mezi daty a informacemi; vyhodnocuje data a informace; odhaluje chyby v cizích interpretacích datposuzuje množství informace podle úbytku možností; interpretuje získané výsledky a závěry, vyslovuje předpovědi na základě dat, uvažuje při tom omezení použitých modelů; odhaluje chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrech; odhalí a sám se vyvaruje kognitivních zkresleníuvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se orientovat ve svém oboru; posuzuje množství informace, interpretuje získané výsledky a závěry, odhaluje chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrechuvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout ve svém oboru, odpovídá na základě dat; uvede příklady zdrojů dat a informací
6
při digitalizaci dat rozlišuje text, obrázek, video a audio; vybere nejvhodnější formu a výběr zdůvodnípři digitalizaci zvolí formát vhodný pro přenos a uchování informací a svou volbu zdůvodní; v případě potřeby kombinuje data různého typurozlišuje a používá různé datové typy; porovná různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlí proces a úskalí digitalizace, včetně principů fungování bezeztrátové a ztrátové komprese datrozlišuje a používá různé datové typy; vysvětlí různé způsoby kódování; při digitalizaci zvolí formát vhodný pro přenos a uchování informací a svou volbu zdůvodní; vysvětlí základní principy digitalizace, vč. komprese datrozlišuje a používá různé datové typy; rozliší data obrázku, textu, zvuku a pod. dle přípony souboru; vhodně používá kompresi dat
7
vlastními slovy popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví a znázorní jivymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; k popisu používá grafy, případně další ikonické modelyformuluje problém a požadavky na jeho řešení; získává potřebné informace, posuzuje jejich využitelnost a dostatek (úplnost) vzhledem k řešenému problému; používá systémový přístup k řešení problémů; pro řešení problému sestaví modelformuluje problém, na jeho řešení získává potřebné informace, k popisu a řešení používá grafické znázornění (model)vlastními slovy popíše konkrétní problém, určí, co k němu již ví a jaké informace bude potřebovat k jeho řešení, k popisu používá grafické znázornění (model)
8
rozpozná různé modely, které reprezentují tutéž skutečnostzhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu a ve vlastním modelu chybu opraví; porovná svůj navržený model s jinými modely k řešení stejného problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodnípřevede data z jednoho modelu do jiného; najde chyby daného modelu a odstraní je; porovná různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problémuzhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému; převede data z jednoho modelu do jiného; v modelu jednoduchého problému najde chyby a opraví jerozpozná různé modely, které reprezentují tutéž skutečnost, najde chybu v modelu a ve vlastním modelu chybu opraví
9
Algoritmizace a programovánípřečte textový nebo symbolický zápis algoritmu a vysvětlí jeho jednotlivé krokypo přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešenvysvětlí daný algoritmus, program; určí, zda je daný postup algoritmemvysvětlí algoritmus nebo program na jednoduché pracovní úloze ze svého oborupřečte textový nebo symbolický zápis algoritmu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky
10
popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho řešenírozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešenírozdělí problém na menší části, rozhodne, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodní; sestaví a zapíše algoritmy pro řešení problémurozdělí problém ze svého oboru na menší části, rozhodne, které je vhodné řešit algoritmicky, navrhne a popíše kroky k jejich řešení, sestaví a zapíše algoritmy pro řešení problémurozdělí problém na jednotlivě části, navrhne a popíše kroky k jejich řešení
11
upraví připravený postup pro obdobný problém; ověří správnost jím navrženého postupu, najde a opraví v něm případnou chybuupraví daný algoritmus pro jiné problémy, ověří správnost postupu navrženého i někým jiným, najde a opraví v něm případnou chybuzobecní řešení pro širší třídu problémů; ověří správnost, najde a opraví případnou chybu v algoritmuupraví daný algoritmus pro jiné problémy ze svého oboru; ověří správnost postupu navrženého i někým jiným, najde a opraví v něm případnou chybuupraví navržený postup pro obdobný problém; ověří správnost jím upraveného postupu, najde a opraví v něm případnou chybu
12
rozpozná různé algoritmy, které vedou ke stejným výsledkům, v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; program otestuje a opraví v něm případné chybynavrhne různé algoritmy pro řešení problému; vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodníve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotí nároky algoritmů; algoritmy podle různých hledisek porovná a vybere pro řešený problém ten nejvhodnější; vylepší algoritmus podle zvoleného hlediskajednoduché algoritmy porovná podle různých hledisek a vybere pro řešený problém ten nejvhodnější a svůj výběr zdůvodnírozpozná, že dva různé algoritmy mohou vyřešit stejný problém
13
rozpozná opakující se vzory, používá opakování a připravené podprogramy; používá události ke spouštění podprogramův blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program pro vyřešení zadaného problému; program otestuje a opraví v něm případné běhové a logické chybyv textovém programovacím jazyce sestaví přehledný program, ten otestuje a optimalizujesestaví přehledný jednoduchý program; ten otestuje.v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; program otestuje a opraví případné chyby v něm
14
přečte textový nebo symbolický zápis algoritmu a vysvětlí jeho jednotlivé krokypoužívá opakování, větvení programu, proměnné, podpogramy s parametry; používá události k paralelnímu spouštění podprogramůpoužívá opakování, větvení programu se složenými podmínkami, proměnné, seznamy a objekty, podprogramy s parametry a návratovými hodnotami, externí knihovny; ve snaze o vyšší efektivitu navrhuje, řídí a hodnotí souběh procesůpoužívá opakování, větvení programu, proměnné, podprogramy s parametry; používá události k paralelnímu spouštění podprogramůrozpozná opakující se vzory
15
Informační systémyv přirozených systémech rozezná jednotlivé prvky a vztahy mezi nimivysvětlí účel informačních systémů, které používá, a identifikuje jejich jednotlivé systémové prvky a vztahy mezi nimivysvětlí, co je informační systém a k čemu slouží; analyzuje a hodnotí veřejné informační systémy z hlediska struktury a vzájemné provázanosti; rozpozná informační toky v přirozených systémechvysvětlí, co je informační systém a co je databáze a k čemu slouží; hodnotí veřejné informační systémy z hlediska struktury a vzájemné provázanosti; uvede příklady informačních systémů ve svém oboruvysvětlí účel informačních systémů, které používá, a identifikuje jejich jednotlivé (systémové) prvky a vztahy mezi nimi
16
třídí a řadí objekty podle různých kritériívyhledává, vkládá, upravuje data přes uživatelské rozhraní; řadí a filtruje záznamy v tabulce; využívá při práci s daty v tabulce vzorce a funkcevyhledává data úpravou databázového dotazuvyhledává data úpravou jednoduchého databázového dotazuvyhledává, vkládá, upravuje data přes uživatelské rozhraní; řadí a filtruje (v jednoduchých případech) záznamy v tabulce
17
pro vymezený problém zaznamenává do existující evidence číselná i nečíselná data; identifikuje chyby v evidovaných datech a navrhne opravuvymezí problém a určí, zda při jeho řešení využije evidenci datformuluje problém a požadavky na jeho řešení, specifikuje a stanoví požadavky na ISformuluje jednoduchý problém, určí, zda při jeho řešení využije evidenci dat-
18
nastaví pravidla pro práci se záznamy v evidenci datnavrhne procesy zpracování dat a roli/e jednotlivých uživatelůpopíše pravidla pro práci se záznamy v evidenci dat a role jednotlivých uživatelů-
19
navrhne a vytvoří tabulku pro evidenci datnavrhne a vytvoří strukturu vzájemného propojení tabuleknavrhne a vytvoří tabulky pro evidenci dat; vytvoří jejich jednoduché propojenípro vymezený problém navrhne tabulku, identifikuje chyby v evidovaných datech a opraví je
20
vede navrženou evidenci dat, sleduje dodržování stanovených pravidel a postupů, hodnotí fungování evidence, opraví chyby, případně navrhne vylepšeníotestuje svoje řešení IS se skupinou vybraných uživatelů (spolužáků), vyhodnotí výsledek testování, případně navrhne vylepšení, naplánuje kroky k jeho plnému nasazení do provozu, rozpozná chybový stav, zjistí jeho příčinu a navrhne způsob jeho odstraněníhodnotí fungování navržené evidence dat, případně opraví chyby a navrhne vylepšení.-
21
Počítač a jeho ovládánípojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracuje, vysvětlí, k čemu sloužíurčí charakteristické parametry typických částí počítačových soustavvysvětlí pojem počítač, porovná jednotlivé typy, popíše jejich strukturu a jednotlivé části; vysvětlí, jakým způsobem pracuje počítač s datyvysvětlí pojem počítač, porovná jednotlivé typy, popíše jejich základní parametry, strukturu a jednotlivé části; vysvětlí, jakým způsobem pracuje počítač s datypojmenuje jednotlivá digitální zařízení
22
zaznamená, zobrazí, uloží, přenese, vytiskne datavyužívá paměti, běžná vstupní a výstupní zařízení počítačových soustavrozumí fungování hardwaru natolik, aby jej mohl efektivně používat a snadno se naučil používat novýrozumí fungování hardwaru natolik, aby jej mohl používat a snadno se naučil používat novýzaznamená, zobrazí, uloží, přenese, vytiskne data, využívá běžná vstupní a výstupní zařízení počítačových soustav
23
rozlišuje operační systém, předinstalované a další aplikacepopíše typické úkoly operačních systémů jako prostředníků mezi uživatelem a počítačem.vyjmenuje jednotlivé typy operačních systémů a vysvětlí rozdíly mezi nimi, jak z uživatelského, tak z hlediska vnitřního fungování; popíše, jakým způsobem operační systém zajišťuje své hlavní úkolyvyjmenuje jednotlivé typy operačních systémů, vysvětlí rozdíly mezi nimi a popíše jejich typické úkolyrozlišuje operační systém, předinstalované a další aplikace
24
při práci využívá ovládací prvky a nástroje operačního systému, grafického uživatelského rozhraní a pracovní nástroje vybraných aplikacícíleně přizpůsobí uživatelské prostředí osobním potřebám; použije odpovídající si nástroje v různých aplikacíchrozumí fungování softwaru natolik, aby jej mohl efektivně používat a snadno se naučil používat novou verzi i nové aplikacepři práci využívá ovládací prvky a nástroje operačního systému, grafického uživatelského rozhraní a pracovní nástroje vybraných aplikací; cíleně přizpůsobí uživatelské prostředí osobním potřebámpři práci využívá ovládací prvky a nástroje operačního systému, grafického uživatelského rozhraní a pracovní nástroje vybraných aplikací
25
rozpozná způsob propojení digitálních zařízeníuvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické znaky; vybírá nejvhodnější způsob k připojení digitálních zařízení do počítačové sítěporovná jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizuje počítačové sítě a internet; vysvětlí, pomocí čeho a jak je komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti zajištěnauvede různé způsoby propojení počítačů; vybírá nejvhodnější způsob k připojení digitálních zařízení do počítačové sítě; vysvětlí, pomocí čeho a jak je komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti zajištěnavysvětlí význam propojení digitálních zařízení v sítích, uvede příklady sítí a rozpozná způsob propojení digitálních zařízení do počítačové sítě
26
propojí digitální zařízení, přistupuje k datům i na vzdálených počítačích a spouští online aplikacenastavuje oprávnění pro přístup ke sdíleným datům ze vzdálených počítačů i z online aplikacírozumí fungování sítí natolik, aby je mohl efektivně používat.připojí zařízení k internetu; nastavuje oprávnění pro přístup k digitálním datům ze vzdálených počítačů i online aplikacípropojí digitální zařízení, připojí zařízení k internetu, pracuje s online aplikacemi
27
rozpozná nestandardní chování digitálních zařízení a požádá o pomocporadí si s typickými závadami a chybovými stavy počítačůidentifikuje a řeší technické problémy vznikající při práci s digitálními zařízeními; poradí druhým při řešení typických závadidentifikuje a řeší technické problémy vznikající při práci s digitálními zařízeními; poradí druhým při řešení typických závadrozpozná podezřelé chování digitálních zařízení a požádá o pomoc
28
dodržuje pravidla stanovená pro práci s digitálními technologiemi; respektuje bezpečnostní nastavení digitálních zařízení, se kterými pracuje; rozpozná podezřelé situace a informace na internetu a požádá o pomoc dospělou osobuvysvětlí možnosti a omezení technických a programových zabezpečovacích řešení, a dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití datchrání digitální zařízení, digitální obsah i osobní údaje v digitálním prostředí před poškozením či zneužitím; reaguje na změny v technologiích ovlivňujících bezpečnostchrání digitální zařízení, digitální obsah i osobní údaje v digitálním prostředí před poškozením či zneužitímuvědomuje si možná nebezpečí a chápe omezení nutná pro minimalizaci rizik při práci s digitálními technologiemi, dodržuje řád a pravidla stanovená pro práci s digitálními technologiemi, kde pracuje, respektuje bezpečnostní nastavení ve svých digitálních zařízeních
29
vysvětlí rozdíly mezi identitami ve fyzickém a v digitálním světě; vybírá informace, které o sobě může zveřejnits vědomím odlišností mezi fyzickým a digitálním světem vytváří a spravuje svoji digitální identitus vědomím souvislostí fyzického a digitálního světa vytváří a spravuje jednu či více digitálních identit; kontroluje svou digitální stopu, ať už ji vytváří sám nebo někdo jiný, v případě potřeby dokáže používat služby internetu anonymněvytváří vytváří a spravuje jednu či více digitálních identit; kontroluje svou digitální stopu, ať už ji vytváří sám nebo někdo jiný, dokáže používat služby internetu anonymněuvědomuje si rozdíl mezi fyzickým a digitálním světem a podle toho vybírá informace, které o sobě může zveřejnit
30
uvádí příklady využití digitálních technologií v různém kontextu; zhodnotí výhody využití jednotlivých digitálních zařízení pro svou práciorientuje se ve vývoji digitálních technologií a popíše, jak změny ovlivnily postupy v běžném životě; u předpokládaných trendů zhodnotí přínos a rizika změnidentifikuje v historii vývoje hardwaru i softwaru zlomové okamžiky; ukáže, které koncepty se nemění a které ano a jakuvede základní zlomové okamžiky v historii vývoje hardwaru i softwaru; uvede příklady, jak změny ovlivnily postupy v běžném životě; uvede příklady využití digitálních technologií ve svém oboruuvádí příklady využití digitálních technologií v různých situacích
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu