ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่สังกัดจำนวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (แห่ง)
2
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท (สพป.ชัยนาท)
170
3
2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม.5)13
4
3สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)10
5
4สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)3
6
5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
8
7
6สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)3
8
7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)8
9
8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
108
10
9สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)1
11
10กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)1
12
11กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 1
13
12กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100