กองพัฒนานักศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 6,236,000.00 2,429,200.00 563,750.00 944,300.00 921,150.00 1,247,000.00 679,000.00 176,200.00 391,800.00 573,000.00 81,000.00 401,000.00 91,000.00 1,986,800.00 189,133.00 426,633.00 1,371,034.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
1,354,111.30 918,796.44 156,118.75 321,720.04 440,957.65 435,314.86 435,314.86 - - - - - - - - - -
8
งบรายได้
917,060.67 289,066.15 16,728.25 186,582.72 85,755.18 627,994.52 627,994.52 - - - - - - - - - -
9
1. งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
แผน 1,580,000.00 507,500.00 262,350.00 160,000.00 85,150.00 315,000.00 185,000.00 60,000.00 70,000.00 355,000.00 30,000.00 270,000.00 55,000.00 402,500.00 152,500.00 80,000.00 170,000.00
10
ผล
งบแผ่นดิน
39,277.00 13,233.00 4,373.00 8,860.00 26,044.00 26,044.00 - -
11
งบรายได้
127,734.00 1,050.00 1,050.00 126,684.00 126,684.00 - -
12
2. งานกีฬาและนันทนาการ แผน 2,298,300.00 1,633,300.00 165,000.00 668,300.00 800,000.00 370,000.00 370,000.00 15,000.00 15,000.00 280,000.00 280,000.00
13
ผล
งบแผ่นดิน
904,778.00 671,498.00 14,618.00 280,230.00 376,650.00 233,280.00 233,280.00 - -
14
งบรายได้
671,490.00 261,660.00 182,900.00 78,760.00 409,830.00 409,830.00 - -
15
3. งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา
แผน 118,500.00 67,100.00 50,700.00 15,700.00 700.00 12,100.00 10,700.00 700.00 700.00 37,100.00 700.00 35,700.00 700.00 2,200.00 733.00 733.00 734.00
16
ผล
งบแผ่นดิน
55,853.00 31,086.00 30,546.00 540.00 24,767.00 24,767.00 - -
17
งบรายได้
- - - - -
18
4. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
แผน 1,344,000.00 - 204,000.00 78,000.00 126,000.00 - 1,140,000.00 1,140,000.00
19
ผล
งบแผ่นดิน
57,505.00 56,205.00 56,205.00 1,300.00 1,300.00 - -
20
งบรายได้
63,700.00 - 63,700.00 63,700.00 - -
21
5. งานหอพักนักศึกษา แผน 390,000.00 105,000.00 25,000.00 70,000.00 10,000.00 120,000.00 10,000.00 85,000.00 25,000.00 90,000.00 10,000.00 70,000.00 10,000.00 75,000.00 10,000.00 40,000.00 25,000.00
22
ผล
งบแผ่นดิน
158,077.00 43,065.00 12,000.00 31,065.00 115,012.00 115,012.00 - -
23
งบรายได้
32,046.00 12,828.00 12,828.00 19,218.00 19,218.00 - -
24
6. งานบริหารทั่วไป แผน 505,200.00 116,300.00 60,700.00 30,300.00 25,300.00 225,900.00 25,300.00 30,500.00 170,100.00 75,900.00 25,300.00 25,300.00 25,300.00 87,100.00 25,900.00 25,900.00 35,300.00
25
ผล
งบแผ่นดิน
138,621.30 103,709.44 50,376.75 28,950.04 24,382.65 34,911.86 34,911.86 - -
26
งบรายได้
22,090.67 13,528.15 3,900.25 3,682.72 5,945.18 8,562.52 8,562.52 - -
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu