รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ(ปี 2560)
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKL
1
jชื่อหน่วยงาน
คำหน้านาม
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail
โปรดระบุอาหาร
การเดินทาง
เลขทะเบียนรถ(กรณีนำรถส่วนตัวมา)
2
3
4
5
6
7/6/2017, 17:02:491ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางสุริยา นิชาญนักเอกสารสนเทศ
02-1601246
suriya.ni@ssru.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ(1)
7
8/6/2017, 10:36:072
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว
จุฑารัตน์ โสธรจิตต์
บรรณารักษ์
02-1601248
่ีjutarat.so@ssru.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ (2)
8
8/6/2017, 13:17:153ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางสาวสุภาพร วงษาบรรณารักษ์
02-160-1155
supaporn.wo@ssru.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ (1)
9
12/6/2017, 9:43:054โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นนางภัสสรีวัลย์ ทะคง
ครูชำนาญการพิเศษ (บรรณารักษ์)
096-2293945
pssy2313@gmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
10
12/6/2017, 10:07:495ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางวารุณี เอกพันธ์นักเอกสารสนเทศ
089-962-1554
warunee_eakphan@hotmail.com
ปกตินำรถส่วนตัวมา
ฌฮ8754
ยังไม่ได้แจ้งชำระ (1)
11
12/6/2017, 12:37:016โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมินาง
นางวรรณภา มัททวีวงศ์
บรรณารักษ์872532649Krukie12@thaimail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
12
13/6/2017, 9:52:017
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางสาว
เครือวัลย์ ไกรเทพ
นักเอกสารสนเทศ958758041wan2012bsru@gmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
13
13/6/2017, 9:54:348
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นาง
ศิริรัตน์ น้ำจันทร์
บรรณารักษ์868939338arcit_t@hotmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
14
13/6/2017, 16:03:419ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นางสาวเบญจมาศ มีศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
877508245Benja.nui0088@gmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
15
13/6/2017, 16:09:4010ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นางสาวรัชดา เจตินัยผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด939461462Venus.opz22@gmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
16
13/6/2017, 16:13:5811ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นางสาวอภิญา จันทร์อ่อนผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด626318624Kooktyja421@gmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
17
14/6/2017, 15:11:2512บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดนางสาวธนิยา แสงพันธ์รุงบรรณารักษ์873614229kawchae_@hotmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
18
14/6/2017, 15:18:2213สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)นางสาว
นุกุลรัตน์ ลวงลายทอง
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้
959078546nukulrat.l@dti.or.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
19
14/6/2017, 15:19:2114สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนายพิชัย ชาฏาบรรณารักษ์ชำนาญการ
02-5047485
chailib@hotmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
20
14/6/2017, 15:20:1915วิทยาลัยดุสิตธานีอาจารย์
อุไร กาญจนาวิโรจน์กุล
อาจารย์
02-3617805 ต่อ 215
urai.ka@dtc.ac.thปกตินำรถส่วนตัวมา
แจ้งชำระเงินแล้ว 23.6.60
21
15/6/2017, 9:51:4816มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนายวีรวัฒน์ ธงชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
087-5173004
veerawat.t@mail.rmutk.ac.thปกตินำรถส่วนตัวมา
4กด9045
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
22
15/6/2017, 9:52:5917มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนางสาววรนุช ใยประดิษฐ์บรรณารักษ์
085-9138646
worranuch.y@mail.rmutk.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
23
15/6/2017, 11:44:1818โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารนางอรฑูรย์ ไวว่องครู
084-4054743
pccmdh@hotmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
24
15/6/2017, 11:46:3619โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารนายธนบัตร กองแก้วครูผู้ช่วย
091-8652038
pccmdh@hotmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
25
18/6/2017, 12:08:3520โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานีนาย
ปฏิภัทร ปุณณขันธ์
ครู
092-5760950
kunko2225@hotmail.comปกตินำรถส่วนตัวมา
นข3952
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
26
18/6/2017, 12:13:5721โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานีนายนฤพล ประทุมพงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน
099-7689423
ืnapol_2529@hotmail.comปกตินำรถส่วนตัวมายังไม่ได้แจ้งชำระ
27
19/6/2017, 9:23:2022สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาว
วาศินี ศรีชูเปี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
815526550vasinee.sr@ssru.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
28
19/6/2017, 13:21:1023โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองนางสาว
สิริพรรณพร แก่นเพ็ชร
ครู972134405siritanpon.si@gmail.comปกตินำรถส่วนตัวมา
รถตู้โรงเรียน
แจ้งชำระแล้วเมื่อ 26.6.60
29
20/6/2017, 9:57:1224ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางสาวรัชนก ทองขาวขำบรรณารักษ์21601155ratchanok.th@ssru.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
30
20/6/2017, 10:45:4425ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางน้อย อรุณศรีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
02-160-1248
noi.ar@ssru.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
31
20/6/2017, 11:41:4626โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒นางสาว
นางสาวอารยา บัวัวัฒน์
ครู854809218araya@nmrsw2.ac.thปกตินำรถส่วนตัวมายังไม่ได้แจ้งชำระ
32
20/6/2017, 12:30:2727สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรนางสาว
ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
บรรณารักษ์
084-6195048
khwantrakulk@nu.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
แจ้งชำระเงินแล้ว 23.6.60
33
21/6/2017, 11:00:2628โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีนาง
นันท์ณภัส กันพงษ์
ครู832792965kannasoot12@gmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
34
21/6/2017, 13:59:0529โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนางนวรัตน์ พวงนาคครู
089-9261837
navarat@samsenwit.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
แจ้งชำระเงินแล้ว 26.6.60
35
21/6/2017, 13:59:5630โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนางจิตรา จิ้มสุรัตน์ครู
081-2713679
-ปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
แจ้งชำระเงินแล้ว 26.6.60
36
21/6/2017, 16:51:2931สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพนางสาวพุทธมนต์ พรนิมิตรบรรณารักษ์
081-5303395 หรือ 053-241255#7420
puttamon_p@payap.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
37
22/6/2017, 9:49:1332มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชานางสาวอโนทัย เหมี้ยงหอมบรรณารักษ์
086-1070311
anothai.mi@ku.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
38
22/6/2017, 9:49:2033
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ดร.
ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์รองผู้อำนวยการ894322389thanawut.tha@crru.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
39
22/6/2017, 10:21:2634โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีนางสาวธารดี กลิ่นสุนธรครู812926495-ปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
40
22/6/2017, 10:22:2835โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีนางสาวรัตนา กสิวัตรครู639296596krusom.k@gmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
41
22/6/2017, 10:34:4636โรงเรียนนาทวีวิทยาคมนางสาวบุญรัตน์ รัตนชกครู คศ.1
095-4105822
-ปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
42
22/6/2017, 10:35:5237โรงเรียนนาทวีวิทยาคมนางสาวอาซีซ์ะ มะดีเร๊ะครูผู้ช่วย
091-3133076
-อิสลาม
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
43
22/6/2017, 11:20:0238มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชานางสาว
วิชุดา กุลสัมพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
087-6073203
wichuda.ku@ku.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ
44
22/6/2017, 14:47:5639ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนุนทานาง
ศิริภรณ์ โกมลสิงห์
พนักงานรับโทรศัพท์
02-160-1244
siriporn.ko@ssru.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระ(2)
45
23/6/2017, 9:48:0940ห้องสมุดธนาคารกสิกรไทยนางสาวกุลวรางขค์ฤทธิเดช
02-4702685
-อิสลามนำรถส่วนตัวมา
ฮพ9102กรุงเทพมหานคร
แจ้งชำระเงินแล้ว 22.6.60
46
23/6/2017, 9:49:2941ห้องสมุดธนาคารกสิกรไทยนางวิภาพร แสนชมภูบรรณารักษ์
02-4702688
-ปกตินำรถส่วนตัวมา
ฮพ9102กรุงเทพมหานคร
แจ้งชำระเงินแล้ว 22.6.60
47
23/6/2017, 11:57:4842โรงเรียนหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์นางพวงรัตน์ จิตอารีครู วิทยฐานะชำนาญการ
0857308287/0998145715
puangrat555@gmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
-
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
48
23/6/2017, 15:50:5343
หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสาวประทุมพร วีระสุขบรรณารักษ์881695528preawa.wee@gmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
49
23/6/2017, 15:53:5144
หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางวรรนภา ทองสมสีบรรณารักษ์813702714sangwa_2008@hotmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
50
23/6/2017, 15:55:4945
หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสาว เยาวดี รุ่งเรืองผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด950836946wadeejang@gmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
51
25/6/2017, 15:25:1646ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางสาว
วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์
บรรณารักษ์21601248werawan.si@ssru.ac.thปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน(2)
52
26/6/2017, 10:44:4247โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาคมนางปุณยวีร์ จินดานุชครู คศ.1
099-1847771
punyawee.opal@gmail.comปกตินำรถส่วนตัวมา
รถโรงเรียนรับ-ส่ง
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
53
26/6/2017, 16:01:0548ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต นางฌานิตา ดำเขียวบรรณารักษ์ปฏิบัติการ909765995library.dmh@gmail.comปกตินำรถส่วนตัวมา
ชข 5654 กทม.
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
54
26/6/2017, 16:03:0249ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต นางฐิติญา จันทพรมบรรณารักษ์ปฏิบัติการ859335403library.dmh@gmail.comปกติ
ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
55
27/6/2017, 9:19:5550ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนางกชพรรณ วิเศษศรีบรรณารักษ์
095-6700668
bamp_222@hotmail.comปกตินำรถส่วนตัวมา
รถมหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
56
27/6/2017, 9:20:5451ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนาง
ลัทธพรรณ เชื่องดี
บรรณารักษ์
082-1215986
-ปกตินำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
57
27/6/2017, 9:26:5452ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนาง
รำพรรณ์ ขวัญเจริญ
บรรณารักษ์
087-2266817
item.17@outlook.comปกตินำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
58
27/6/2017, 9:29:1353ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนาง
กรรณิกา ศรีโนนยาง
บรรณารักษ์
085-6617558
Kannika1119@hotmail.co.thปกตินำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
59
27/6/2017, 9:40:3754ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนางสาว
จิรันธนิน ทองธิราช
นักวิชาการศึกษา
099-2287982
-ปกตินำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
60
27/6/2017, 9:41:5155ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนางสาวนพวรรณ ระวันสุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
094-3828934
-ปกตินำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
61
27/6/2017, 9:42:5956ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนางสาวอรพรรณ พรมจันทร์
เจ้าหน้าที่เข้าปกเย็บเล่ม
098-1681804
-ปกตินำรถส่วนตัวมา
ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1