แบบติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
แบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
3
4
ที่โครงการระยะเวลาดำเนินการงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการความก้าวหน้าของโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณ
5
ตามโครงการ งบบริหาร สพป.สฎ.2งบสพฐ.งบบริจาคยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการเสร็จสิ้น
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
งบประมาณคงเหลือ
6
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
7
1ว่ายน้ำเพื่อชีวิตมีนาคม – พฤษภาคม 2563120,000120,00000นายประพันธ์ คูทอง
8
2ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมกราคม – กันยายน 2563368,0000368,0000นายประพันธ์ คูทอง
9
3ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็ก เยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีนาคม – กันยายน 256380,000080,0000นายประพันธ์ คูทอง
10
4เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 1-30 เมษายน 256318,40018,40000นางวิภาวดี ไตรรัตน์
11
5พัฒนาการเรียนรู้และสถานศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชาพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 256370,00070,00000นางสาวนิตยา ภูมิไชยา นายกฤษนันท์ ทองจีน
12
6การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่สถานศึกษาพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 256339,59039,59000นางสาวศุภมาส คงคาช่วย นางสาวนิตยา ภูมิไชย
13
รวม 4 โครงการ เป็นเงิน695,990247,990448,0000
14
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
15
7การพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมฯตุลาคม 2562 - กันยายน 2563551,400551,40000นางปัทมา แพเรือง
16
8การเสริมสร้างศักยภาพครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้น ป.31 พฤศจิกายน 2562 – 30 มีนาคม 256331,60031,60000นางสาวนุชจิรา แดงวันสี นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
17
9ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้กับผู้เรียน”มกราคม 2563 – กันยายน 2563 70,34070,34000นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์
นางมณีรัตน์ อินทร์คง
นางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ
18
10อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ สร้างและแก้ไขปัญหาเครื่องร่อน ประเภทเดินตามมกราคม 2563 – กันยายน 2563 44,66044,66000นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์
นางมณีรัตน์ อินทร์คง
นางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ
19
รวม 4 โครงการ เป็นเงิน698,000698,00000
20
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
21
11การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21มีนาคม – กันยายน 256320,00020,00000นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข
นางสาวภัคนัย ชุ่มชนะ
22
12ปฏิบัติการ PLC การจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 256312,28012,28000น.ส.ศุภมาศ คงคาช่วย นายกฤษนันท์ ทองจีน
23
13การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 256318,88018,88000
นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข
24
14ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด Best Practice การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 256320,00020,00000นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข
นางสาววนิดา สุวรรณสินธุ์
25
15พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563140,950140,95000นางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายี
นางสาวพัชรกมล สมทบ
26
16การประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯธันวาคม 2562 – กันยายน 2563300,000300,00000นางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายี
27
17ส่งเสริมการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality Improvement Program : sQip )ตุลาคม 2562 – กันยายน 256372,65072,65000นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข
นายกฤษนันท์ ทองจีน
28
18โครงงานอาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 256320,62020,62000นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย
นายกฤษนันท์ ทองจีน
29
19การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มกราคม – กันยายน 256313,50013,50000นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข
นางสาวนุจิรา แดงวันสี
30
20ขับเคลื่อนพัฒนาเพื่อยกระดับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตุลาคม 2562- กันยายน 256342,60042,60000นางดวงกมล เรือนงาม
31
21ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ตุลาคม 2562- กันยายน 256387,29087,29000นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว
นางสาวรัตนา เพชรศรีช่วง
นางสาวธิตาพร ลักษณกะชา
นางสาวจุรีรัตน์ สุระยอด
32
22การเสริมสร้างศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ App For Education สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีนาคม 2563 – กันยายน 256313,62013,62000นางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ
นายกฤษนันท์ ทองจีน
33
23ประชุมปฏิบัติการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 256320,00020,00000นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข
นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
นางมณีรัตน์ อินทร์คง
นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์
34
24บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563170,000017,0000นางปรวีณ เลิศสุข
35
รวม 14 โครงการ เป็นเงิน952,390782,39017,000
36
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
37
25ประชุมสัมมนาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 25636,00006,0000นางปัทมา แพเรือง
38
26เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือตุลาคม 2562 – กันยายน 256340,000040,0000นางประนอม โอมาก
39
รวม46,000046,0000
40
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
41
27การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563171,240171,24000นางศิริพร พลวิชัย
นายพนม นอนา
/14,450
42
28นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563200,000200,00000นายนพพร แท่นนิล
นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย
43
29พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมกราคม - พฤษภาคม 256311,90011,90000นางสุทิสา วงศ์ณศรี
นายวิเชียร ช่วยหนู
44
30ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและติดตามการรายงานผลพฤษภาคม – กันยายน 256337,62037,62000
นางสาวขวัญหญิง ม้านสะอาด
45
31พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตุลาคม 2562 – กันยายน 256375,68075,68000นางมณีรัตน์ อินทร์คง
นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์
46
32เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศตุลาคม 2562 – กันยายน 2563251,300251,30000 นางจรรยารักษ์ นิลเอก
47
รวม 6 โครงการ เป็นเงิน747,740747,74000
48
รวมทั้งสิ้น3,140,1202,476,120511,000
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...