5. เขียนตามคำบอก.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบส่งรายชื่อการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย
2
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
4
11. กิจกรรม เขียนตามคำบอก ระดับชั้น ป.1-3 ประเภทบุคคล
5
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
6
เมือง 1หนองบัววิทยายน
เด็กหญิงณัฐวลัญซ์ มะเสนา
นางมัณฑนา คล่องดี
นายสมพงษ์ พุกหน้า 0887465296
7
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
เด็กชายพงศ์พณิช นิลผาพงษ์
นางศิริลักษณ์ บาฤษี/0818713276
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
8
เมือง 3บ้านโนนสูงใหม่วังทองด.ช.กฤษฎา ณะราศรีนางวารุณี ชุมภูปิกนายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
9
เมือง 4หนองหว้าวิทยาสรรค์
เด็กหญิงณัฐิดา ตรุษสะดี
นางนันทพร บุญกว้าง 0981314590
นายสุบิน พาลี 0872151544
10
เมือง 5บ้านดินทรายอ่อน
เด็กหญิงทักษพร วันสุธะ
นางนงนุช เอกทัศน์
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ ๐๘๑๒๖๓๖๕๖๘
11
เมือง 6บ้านหินลับศิลามงคลด.ญ.นิสารัตน์ แสนแก้วนางวิยะดา แสงส่อง
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา 0893940997
12
เมือง 7โรงเรียนบ้านภูพานคำด.ญ.วรัณญา บุญประคมนายสถาพร อินทรประเสริฐ
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
13
เมือง 8ยางหลวงพิทยาคมเด็กหญิงณัฐชยา สองสีนางจุไรรัตน์ ชมภูเขียว
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
14
เมือง 9บ้านโคกกุง
เด็กหญิงวชิราภรณ์ จำเก้า
นางสาวสุดาพร พัสดร
15
เมือง 10บ้านโคกน้ำกี้ยงเด็กหญิงกมลชนก พรหมดีนางคมคาย พรหมดี 095-6641132
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคล 063-9140031
16
เมือง 1111
17
ศรีบุญเรือง 1
กุดจิกวิทยา
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สิงหาร
นายวีระ บัวขม
นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0887301630
18
ศรีบุญเรือง 2
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ด.ช.อัศวิน สายยางหล่อนางรัศมี โพธิสาร
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
19
ศรีบุญเรือง 3บ้านดอนเกล็ด
เด็กหญิงหยาดทิพย์ แสนหล้าอาจ
นางศิริรัตน์ วรเทพนันทกิจ
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา /093-4269945
20
ศรีบุญเรือง 4
บ้านทรายมูล
เด็กหญิงสิริวิมล ชัยมงคล
นางอุมาลี ศรีสงคราม
นายจงกล พลโยธา 0872320961
21
ศรีบุญเรือง 5
บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมเด็กหญิงศุภาพิชญ์ ขันริบุตรนางสุภาวดี สมเทศ
นายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
22
ศรีบุญเรือง 6
บ้านวังไฮ
เด็กหญิงวิลันดา การะถา
นางสุดารัตน์ จิตรา 0942841372
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
23
ศรีบุญเรือง 7
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
เด็กชายบวรวิทย์ ขวัญศรี
นางสาวสุปราณี ธาตุธนะนายสหพล ธรรมมา 0883040398
24
ศรีบุญเรือง 8
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
เด็กชายธนกร ชัยปัญหานายแหลมสิงห์ คำคลี่
นางสาวภาวินี อาสาชะนา/0956639151
25
โนนสัง 1บ้านหนองแวงงิ้วตาก
เด็กหญิงเยาวเรศ ผ่องสนาม
นางเนาวรัตน์ โสโท / 0879557617
นางสาวณฐมน สงวนศิลป์ / 0910544940
26
โนนสัง 2 บ้านหนองลุมพุกเด็กชายอิทธิกร หาญบัญญัตินางสาวประไพรพร สาวะรก/0828440500
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์/0961064463
27
โนนสัง 3บ้านโนนสว่าง
เด็กหญิงณัฐวิภา บุระสิทธิ์
นางฬุริยา คนขยัน /0857610643
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า / 0892197782
28
โนนสัง 4ชุมชนบ้านกุดดู่
เด็กหญิงภิรมย์พร ถุนพุฒดม
นางสาวนันธิดา ขันเดช/0800060735
นางสาวนันทพร ภานุเวศ /0879479124
29
โนนสัง 5บ้านถิ่นเด็กหญิงนุศรา เกตุสงกานางสุพิศ ทัพจันทร์
นางวชิราภรณ์ ประไกร/0807412302
30
โนนสัง 6บ้านกุดฉิม
เด็กหญิงพิชญานิน แผ้วชำนาญ
นางวรรณี เหล่าบ้านค้อนางสาวมิวดี ศรีราช
31
โนนสัง 7นิคมวัฒนา6เด็กหญิงอินธุอร กฤษณานายคมกริช สัมมุตถี
นางสาวกฤษณา โพธิสิทธิ์/083-3431059
32
12. กิจกรรม เขียนตามคำบอก ระดับชั้น ป. 4-6 ประเภทบุคคล
33
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
34
เมือง 1หนองบัววิทยายนเด็กหญิงธนพร ภูกองไชยนางฉวีวรรณ คารมย์สมพงษ์ พุกหน้า 0887465296
35
เมือง 2บ้านทรายงาม
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีกุล
นางนิศารัตน์ ภูมิโพธิ์/0801952023
36
เมือง 3บ้านโนนสูงใหม่วังทองด.ญ.รัตน์สุดา บุญเกิดนายวรวุฒิ เพชรศรีนายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
37
เมือง 4บ้านหนองผำโคกสวรรค์
เด็กหญิงรตินันท์ พรมขอนยาง
นายพินิจ นันทะแสง 0897168980
นายสุบิน พาลี 0872151544
38
เมือง 5บ้านข่าดอนเข็มเด็กหญิงสุมาลี มัทนัง
นางสาวพรรณิภา พลขาง/๐๘๙-๘๔๑๕๖๕๔
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ ๐๘๑๒๖๓๖๕๖๘
39
เมือง 6บ้านคึมชาดห้วยบงด.ญ.ดลยา อุปวันดีนางสาวกนกวรรณ โคตะมะ
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา 0893940997
40
เมือง 7โรงเรียนร่มเกล้าด.ญ.ศรีไททิพย์ กาละกุลนางสังวาล บรรลังสี
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
41
เมือง 8บ้านหนองกุง
เด็กหญิงกุลธารักษ์ เนื้อศรีจันทร์
นางจริยา เขียนจูม
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
42
เมือง 9บ้านโคกกุง
เด็กชายเกียรติสกุลชัย คะจันดา
นางสาวสุทินี อินทศิลา
43
เมือง 10โคกน้ำเกี้ยงเด็กหญิงปริญษดา วัจนสุนทรนายปรีชา แซ่นสีดา
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคล 063-9140031
44
เมือง 1111
45
ศรีบุญเรือง 1
หนองม่วงชมพูทอง
เด็กหญิงอริสรา นาเจิมพลอย
นางสาวสุกัญญา บึงใสย์
นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0887301630
46
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรืองด.ญ.ณัฐพร คงสมบัติ
นางจรรยา พรมพลเมือง/084-9579841
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
47
ศรีบุญเรือง3
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
เด็กหญิงจิรัชญา ศิริโอด
นางสาวปาริชาติ ประสารีบุตร
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา /093-4269945
48
ศรีบุญเรือง 4
ดอนปอวิทยา
เด็กหญิงศิริรัตน์ ธรเสนา
นายศราวุธ ผาโคตร
นายจงกล พลโยธา 0872320961
49
ศรีบุญเรือง 5
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19)
เด็กหญิงอัจฉรา รอดศรีธรรม
นายอัครวัฒน์ ชัยมา
นายอัครวัฒน์ ชัยมา 0942911542
50
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนงามเด็กหญิงขวัญข้าว ผาธิ
นางนุจรินทร์ ป้านภูมิ 0878526095
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
51
ศรีบุญเรือง 7
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
เด็กชานธนโชติ มาตรวังแสง
นางอนงลักษ์ มาเพชรนายสหพล ธรรมมา 0883040398
52
ศรีบุญเรือง 8
บ้านโนนเสถียร
เด็กหญิงณัฐณิชา ตรุวรรณ
นางมัณฑณา ไกรยวงศ์
นางสาวภาวินี อาสาชะนา/0956639151
53
โนนสัง 1บ้านโนนสงเปลือย
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ นามวงศ์ษา
นางวาสนา ดอนหมื่นศรี / 0918679479
นางสาวณฐมน สงวนศิลป์ / 0910544940
54
โนนสัง 2 บ้านหนองลุมพุกเด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ชิณแสนนางศิรประภา สุวรรณศรี/086238227
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์/0961064463
55
โนนสัง 3บ้านวังมน
เด็กหญิงธิวาภรณ์ เห็มทอง
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า/0892197782
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า /0892197782
56
โนนสัง 4ชุมชนบ้านกุดดู่เด็กชายนิติกร สอนบัว
นางสาวนันทพร ภานุเวศ /0879479124
นางสาวนันทพร ภานุเวศ /0879479124
57
โนนสัง 5บ้านถิ่น
เด็กหญิงอิลิษา นาหนองตูม
นางอรอุมา กันนะลา
นางวชิราภรณ์ ประไกร/0807412302
58
โนนสัง 6บ้านกุดฉิมเด็กหญิงปภานิน บุญสมนางสาวพวงทอง คงเจริญนางสาวมิวดี ศรีราช
59
โนนสัง 7โสกแคนหนองหญ้าปล้องเด็กชายอธิราช สระแก้วนางจำเนียร ป้องเรืองดิลก
นางสาวกฤษณา โพธิสิทธิ์/083-3431059
60
13. กิจกรรม เขียนตามคำบอก ระดับชั้น ม. 1-3 ประเภทบุคคล
61
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
62
เมือง 1หนองบัววิทยายน
เด็กหญิงณิชาภัทร ชลประทาน
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรีสมพงษ์ พุกหน้า 0887465296
63
เมือง 2บ้านนามะเฟืองเด็กชายชวัลวิทย์ คำตา
นางจำเลียง เหล่าโพธิ์/0862239461
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
64
เมือง 3บ้านพร้าวด.ญ.ประภาวรรณ กงวิลัยนางนิภาลัย ทองชาตินายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
65
เมือง 4หนองหว้าวิทยาสรรค์เด็กหญิงปลายฝน วันเวสนายสุบิน พาลี 0872151544นายสุบิน พาลี 0872151544
66
เมือง 5หัวนาศึกษาวิทย์
เด็กหญิงช่อผกา โพธิจักร
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ ๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ ๐๘๑๒๖๓๖๕๖๘
67
เมือง 6บ้านหินลับศิลามงคลด.ญ.รพิพันธ์ คำทองนางศุภาวดี กุลวงศ์
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา 0893940997
68
เมือง 7โรงเรียนร่มเกล้าด.ญ.ณัฐธิดา วิชุมานางจรัส วาปีโส
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
69
เมือง 8ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
นางสาวทับทิม ทิศเสถียร
นางนิตยา ศรีเมืองบุญ
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
70
เมือง 911
71
เมือง 10โคกกลางใหม่โพธิ์ทองนางสาวนพรัตน์ ดวงมีวันนายจำเนียรวิลัยปาน
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคล 063-9140031
72
เมือง 1111
73
ศรีบุญเรือง 1
เมืองใหม่วิทยา
เด็กหญิงจุรีลักส์ กางขอนนอก
นางณัฐติยา เพชรฟู
74
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรืองน.ส.ภัทรภร แฝงฤทธิ์
นายอัครเดช หลวงน้อย/088-5723418
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
75
ศรีบุญเรือง 3ฝายหินประชารักษ์
เด็กหญิงทิพวรรณ โชคคุณ
นางจันทร์เพ็ญ คึ้มยะราช
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา/093-4269945
76
ศรีบุญเรือง 4
บ้านทรายมูล
เด็กหญิงสุพิชฌา แสงโพธิ์
นางสาวพรรณธิดากร เครือทองศรี
นายจงกล พลโยธา 0872320961
77
ศรีบุญเรือง 5หินตลาดศรีสง่าวิทยาเด็กหญิงอรสา พิมพ์หาญ
นางสาวนงนุช ศรีเสมอ / 0610287185
นางรัชนก คำพระธิก 0848960131
78
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนงาม
เด็กหญิงภัทราวดี แสงรุ่ง
นางนิภาภรณ์ บุญกว้าง 0892756658
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
79
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงขนิษฐา สาระวิชัย
นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรงนายสหพล ธรรมมา 0883040398
80
ศรีบุญเรือง 8
บ้านสำราญสุข
เด็กหญิงศศิธร อินทร์ชัย
1
นางสาวภาวินี อาสาชะนา/0956639151
81
โนนสัง 111
82
โนนสัง 2 บ้านโคกป่ากุงเด็กหญิงชุตินันท์ บุราตาโนนางสาวนนชณัดดา มาตราคำภา/0951683806
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์/0961064463
83
โนนสัง 3บ้านวังมน
เด็กหญิงอาภัสรา ศิริบุตร
นางสาวศิริพร ศรีมูลเมือง /0945168890
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า /0892197782
84
โนนสัง 4
นิคมสงเคราะห์วิทยา
นางสาวศิรินทรา เบญเจริญ
นายวิศิษฐ์ ผิวสะอาด
นางสาวนันทพร ภานุวเศ/0879479124
85
โนนสัง 5บ้านถิ่น
เด็กชายจักรกฤษร์ นาวารัตน์
นายพิกุล ทวีทรัพย์
นางวชิราภรณ์ ประไกร/0807412302
86
โนนสัง 6บ้านค้อ
เด็กชายอัครวิชญ์ ทิพเนตร
นางสาวสุคนธมาศ มูลทานางสาวมิวดี ศรีราช
87
โนนสัง 7โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
เด็กหญิงชื่นนภา ดวงเคน
นางจำเนียร ป้องเรืองดิลก
นางสาวกฤษณา โพธิสิทธิ์/083-3431059
88
ศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยาเด็กหญิงเสาวพร นาฤนนท์นางณัฐติยา เพ็ชรฟู
น.ส.กรรณิกา ศรีบุญขาม 0981027686
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
เขียนตามคำบอก
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu