ดอนปอวิทยา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการรู้เรื่องการอ่านแนว PISA นักเรียนชั้น ม.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
2
โรงเรียน................................................. ศูนย์เครือข่าย............................... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 18คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ10คนนักเรียนทั้งหมดรวม28คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
1
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีระดับคุณภาพการรู้เรื่องการอ่านแนวPISA
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1ด.ช.ณัฐพล บังจันทร์/
8
2ด.ช.รัชต์พล พัดทองX
9
3
ด.ช.จิรภัทร คำโคตรสุน
/
10
4ด.ช.ธนกฤต ทองขาว/
11
5ด.ช.เจษฎา สระบุรีX
12
6
ด.ช.สุรศักดิ์ เสือโคร่ง
X
13
7ด.ช.อนวัช แสนพุฒX
14
8
ด.ช.เฉลิมชัย ดวงธรรมา
/
15
9
ด.ช.นันทวัฒน์ บุตรพรม
X
16
10ด.ชตะวัน ลาดวิเศษX
17
11
ด.ช.ไชยวัฒน์ บริจันทร์
/
18
12ด.ช.ณัฐภูมิ คำผางX
19
13ด.ช.ธนาคาร คำกลาง/
20
14
ด.ช.จิรวัฒน์ ระมุลตรี
/
21
15ด.ช.จิตตพล มาพะยืนX
22
16ด.ช.กฤษดา สามหาดไทย/
23
17ด.ช.พรเทพ แก้วกาหลง/
24
18ด.ญ.อภิชาญา ธิราช/
25
19ด.ญ.พัชรินทร์ สาหัสX
26
20ด.ญ.บัณฑิตา ฉิมศรี/
27
21
ด.ญ.น้ำทิพย์ ไชยพิมพ์
/
28
22
ด.ญ.ศิริรัตน์ ธรเสนา
/
29
23
ด.ญ.ชลิดา ศรีจันทรดี
X
30
24
ด.ญ.ณัฐกานต์ ดวงหงษ์
/
31
25
ด.ญ.ปรีญาณัฐ ป้องทอง
/
32
26ด.ญ.ชญานี สมภาร/
33
27ดญ.ปาริชาต ไชยพิมพ์/
34
28ดญ.อารียา วิเศษดี/
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
48
55
49
56
50
57
51
58
52
59
53
60
54
61
55
62
56
63
57
64
58
65
59
66
60
67
61
68
62
69
63
70
64
71
65
72
66
73
67
74
68
75
69
76
70
77
71
78
72
79
73
80
74
81
75
82
76
83
77
84
78
85
79
86
80
87
81
88
82
89
83
90
84
91
85
92
86
93
87
94
88
95
89
96
90
97
91
98
92
99
93
100
94
Loading...